Search result for

wale

(53 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wale-, *wale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wale[N] รอยนูนบนผิวหนังที่เกิดจากการเฆี่ยนตี, See also: แนวแส้, Syn. weal, welt, wheal
wale[VT] ทำให้เกิดรอยนูนบนผิวหนังโดยการเฆี่ยนตี
Wales[N] แคว้นเวลส์ของประเทศอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wale(เวล) n. แผลนูนรอยเฆี่ยน,ลายเส้นเนื้อผ้า vt. ทำให้เกิดแผลนูนหรือลายเส้นดังกล่าว
gunwale(กัน'เวิล) n. ขอบบนของข้างเรือ,ขอบบนของรั้ว
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
wale(n) แนวไม้เรียว,ลายผ้า,ไม้กันกระทบข้างเรือ
wale(vt) ตีเป็นรอย,ตีจนขึ้นแนว
gunwale(n) กราบเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- They beat Wales 34 to 9.- ชนะเวลล์ไป 34 ต่อ 9 Invictus (2009)
Assalam waleikum.อัลซาลาม วาลายกุม Fracture (2009)
Assalam waleikum.อัลซาลาม วาลายกุม Fracture (2009)
Waleikum assalam.วาลายกุม อัลซาลาม Fracture (2009)
I may have underestimated the storm just a little bit, but I'm afraid we are being diverted to Cardiff, Wales, as Dublin Airport has been shut down.ผมอาจจะประเมินต่ำเกินไป มีพายุเล็กน้อย แต่เกรงว่า เราจะต้องลงที่ คาร์ดิฟ เวลล์ เพราะสนามบินที่ดับลินปิดชั่วคราว Leap Year (2010)
Wales? No, we can't land in Wales.เวลล์หรอ ไม่นะฉันไม่สามารถ ลงที่เวลล์ได้ Leap Year (2010)
Cardiff, Wales Airport regrets to announce that due to inclement weather, all flights today have been canceled.สนามบินคาร์ดิฟ เวลล์ ขออภัยที่ต้องประกาศว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ ทุกรอบบินต้องถูกยกเลิกค่ะ Leap Year (2010)
At the close of the first season, the heir to the throne, His Royal Highness, the Prince of Wales, made his first broadcast, and today, his younger brother, His Royal Highness, the Duke of York,สมเด็จพระยุพราช เจ้าชายแห่งเวลส์ ได้ออกอากาศเป็นครั้งแรก และในวันนี้ พระอนุชาของท่าน ดยุคแห่งยอร์ค จะทรงออกอากาศอย่างเป็นทางการ ให้ทั้งประเทศและทั้งโลกได้ฟัง The King's Speech (2010)
Caught one in Wales, name of Greyback I think I'll favor him one day.ฝีมือของมนุษย์หมาป่า ชื่อว่าเกรย์แบ็ค หวังว่าคงจะได้เอาคืนซักวันนึง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
You're in Wales?อยู่เวลส์เลยเหรอ? 50/50 (2011)
You're in Wales? (LAUGHS)เวลส์เนี่ยนะ? 50/50 (2011)
So does that make you Welsh, or Wale-ish?繤 "Ô ҧ.. ? 50/50 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waleSpeaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.
waleNow, think about England and Wales, and imagine them divided into smaller parts.
waleEngland proper does not include Wales.
waleIn Wales we have a proverb.
waleIn the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALE    W EY1 L
WALEK    V AA1 L EH0 K
WALEN    W EY1 L AH0 N
WALES    W EY1 L Z
WALESA    W AH0 L EH1 S AH0
WALESA    V AH0 L EH1 S AH0
WALEED    W AA2 L IY1 D
WALENTA    W AH0 L EH1 N T AH0
WALESON    W EY1 L S AH0 N
WALENTA    V AH0 L EH1 N T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wale    (n) (w ei1 l)
Wales    (n) (w ei1 l z)
wales    (n) (w ei1 l z)
Walesa    (n) (v a l e1 s @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wales {n}Wales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェールズ[, ue-ruzu] (n) Wales; (P) [Add to Longdo]
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P) [Add to Longdo]
寒武利亜(ateji)[カンブリア, kanburia] (n) (uk) (arch) Cambria (old name for Wales) [Add to Longdo]
舷頭[げんとう, gentou] (n) gunwale [Add to Longdo]
船縁;船べり;舷[ふなべり, funaberi] (n) side of a boat; gunwale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Wales, constituent nation of UK [Add to Longdo]
韦利[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, / ] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wale \Wale\, n. [AS. walu a mark of stripes or blows, probably
   originally, a rod; akin to Icel. v["o]lr, Goth. walus a rod,
   staff. [root]146. Cf. {Goal}, {Weal} a wale.]
   [1913 Webster]
   1. A streak or mark made on the skin by a rod or whip; a
    stripe; a wheal. See {Wheal}. --Holland.
 
   Syn: welt; weal; wheal.
     [1913 Webster]
 
   2. A ridge or streak rising above the surface, as of cloth;
    hence, the texture of cloth.
    [1913 Webster]
 
       Thou 'rt rougher far,
       And of a coarser wale, fuller of pride. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. (Carp.) A timber bolted to a row of piles to secure them
    together and in position. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) pl. Certain sets or strakes of the outside planking of
      a vessel; as, the main wales, or the strakes of
      planking under the port sills of the gun deck; channel
      wales, or those along the spar deck, etc.
    (b) A wale knot, or wall knot.
      [1913 Webster]
 
   {Wale knot}. (Naut.) See {Wall knot}, under 1st {Wall}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wale \Wale\, v. t.
   1. To mark with wales, or stripes.
    [1913 Webster]
 
   2. To choose; to select; specifically (Mining), to pick out
    the refuse of (coal) by hand, in order to clean it. [Prov.
    Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wale
   n 1: a raised mark on the skin (as produced by the blow of a
      whip); characteristic of many allergic reactions [syn:
      {wale}, {welt}, {weal}, {wheal}]
   2: thick plank forming a ridge along the side of a wooden ship
     [syn: {wale}, {strake}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wale [vaːlə] (n) , pl.
   whales
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top