ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scientist

S AY1 AH0 N T IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scientist-, *scientist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scientist(n) นักวิทยาศาสตร์, Syn. expert, investigator, specialist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scientist(ไซ'เอินทิสทฺ) n. นักวิทยาศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
scientist(n) นักวิทยาศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scientistนักวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
scientistนักวิทยาศาสตร์, บุคคลที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะทำวิจัยค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scientistsนักวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
scientist(n) scientist

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
Enough with the crazy scientists spending all this money trying to talk to Martians.เพียงพอกับนักวิทยาศาสตร์บ้า ใช้จ่าย เงินทั้งหมดนี้พยายามที่จะ พูดคุยกับดาวอังคาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
I shouldn't let the scientists poke you about.ฉันไม่ควรจะปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์โผล่คุณเกี่ยวกับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's how a soldier thinks. A scientist wouldn't understand.มันคือความคิดทางการทหาร นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าใจได้ Akira (1988)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
The writer was right- or left-handed. He was a scientist and a non-scientist.นักเขียนเป็นขวาหรือซ้าย เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ The Russia House (1990)
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ... The Russia House (1990)
He is a scientist like Yakov, at one of the ministries.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนยาโคฟที่หนึ่งของกระทรวง The Russia House (1990)
You know, she was from outer space and we were scientists examining her.ก็ตอนที่... เธอเป็นมนุษย์ต่างดาว แล้วเราก็จับเธอไปทดลอง The Cement Garden (1993)
You're too promising a scientist to waste your gifts on this nonsense.คุณกำลังเกินไปนัก วิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มที่จะ Contact (1997)
There's been enormous pressure from other scientists as well. It doesn't matter.มีถูกแรงกดดันมหาศาลจาก นักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี Contact (1997)
Even a scientist must admit there are some pretty serious religious overtones to all this.ไม่แตกต่างจากการเสียชีวิตศาสนา ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ใกล้กับซานดิเอโก แม้นักวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับ มีบางอย่างสวย Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scientistAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
scientistA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
scientistA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
scientistA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
scientistA party of scientists were on board with them.
scientistA prize was given in honor of the great scientist.
scientistAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
scientistA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
scientistAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
scientistA true scientist would not distort facts.
scientistA true scientist would not think like that.
scientistA true scientist wouldn't think like that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิทยาศาสตร์(n) scientist, Example: ประเทศของเรายังต้องการนักวิทยาศาสตร์อีกมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในวิทยาศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักประสาทวิทยา[nak prasātwitthayā] (n) EN: neuroscientist  FR: neurologue [ m ]
นักวิทยาศาสตร์[nakwitthayāsāt] (n) EN: scientist  FR: scientifique [ m, f ] ; homme de science [ m ]
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ[nakwitthayāsāt chāo Angkrit] (n, exp) EN: English scientist  FR: scientifique anglais [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCIENTIST S AY1 AH0 N T IH0 S T
SCIENTISTS S AY1 AH0 N T IH0 S T S
SCIENTISTS S AY1 N T IH0 S T S
SCIENTIST'S S AY1 AH0 N T IH0 S T S
SCIENTISTS' S AY1 AH0 N T IH0 S T S
SCIENTISTS(2) S AY1 N T IH0 S
SCIENTISTS(3) S AY1 AH0 N T IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scientist (n) sˈaɪəntɪst (s ai1 @ n t i s t)
scientists (n) sˈaɪəntɪsts (s ai1 @ n t i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist #4,189 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissenschaftler { m }; Wissenschaftlerin { f } | Wissenschaftler { pl }scientist | scientists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイエンティスト[saienteisuto] (n) scientist [Add to Longdo]
マッドサイエンティスト[maddosaienteisuto] (n) mad scientist [Add to Longdo]
医学者[いがくしゃ, igakusha] (n) medical scientist [Add to Longdo]
科学者[かがくしゃ, kagakusha] (n) scientist; (P) [Add to Longdo]
核科学者[かくかがくしゃ, kakukagakusha] (n) nuclear scientist [Add to Longdo]
技監[ぎかん, gikan] (n) engineer-in-chief; chief engineer; chief scientist [Add to Longdo]
自然科学者[しぜんかがくしゃ, shizenkagakusha] (n) natural scientist [Add to Longdo]
若手科学者賞[わかてかがくしゃしょう, wakatekagakushashou] (n) The Young Scientists' Prize [Add to Longdo]
政治学者[せいじがくしゃ, seijigakusha] (n) political scientist [Add to Longdo]
農学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scientist \Sci"en*tist\, n.
   One learned in science; a scientific investigator; one
   devoted to scientific study; a savant. [Recent]
   [1913 Webster]
 
   Note: Twenty years ago I ventured to propose one [a name for
      the class of men who give their lives to scientific
      study] which has been slowly finding its way to general
      adoption; and the word scientist, though scarcely
      euphonious, has gradually assumed its place in our
      vocabulary. --B. A. Gould (Address, 1869).
      [1913 Webster] Sci-Fi

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Researcher \Re*search"er\ (-[~e]r), n.
   One who conducts research. In the field of scientific
   research, also called an {investigator} or {scientist}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scientist
   n 1: a person with advanced knowledge of one or more sciences

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top