Search result for

pepsi

(40 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pepsi-, *pepsi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pepsin[N] เอนไซม์เพ็บซินใช้ย่อยโปรตีนให้เป็น peptides

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dyspepsia(ดิสเพพ'เซีย) n. การย่อยที่ไม่สมบูรณ์หรือเสื่อม,อาการอาหารไม่ย่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
pepsin(n) น้ำย่อย,ยาย่อยอาหาร
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pepsic; peptic-เพปซิน, -การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsiniferous-หลั่งเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenเพปซิโนเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenous-ให้เพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinuriaปัสสาวะมีเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pepsin [pepsinogen]เพปซิน, เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้างขึ้นสำหรับย่อยโปรตีนให้เป็นโพรติโอสและเพปโทน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pepsinogenเพปซิโนเจน, ดู pepsin [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
won't you gentlemen have a Pepsi? 2 pepsis to go. now what?รับเป๊ปซี่มั้ย? มีลูกค้า 2 คน Spies Like Us (1985)
"why don't you gentlemen have a Pepsi?"- แล้วไงต่อ? Spies Like Us (1985)
I'm sorry, honey, but the bartender's never heard of yak's milk, so I brought you Pepsi instead.ขอโทษนะที่รัก แต่บาร์เทนเดอร์เรา ไม่รู้จัก แย็คมิ้ลค์ นะ ฉันก็เลยเอาเป็ปซี่มาให้แทนละกัน Mannequin: On the Move (1991)
Now, my shit, I'll take the Pepsi Challenge with that Amsterdam shit...ตอนนี้อึของฉันฉันจะใช้เวลาเป๊ปซี่ท้าทายกับที่อึอัมสเตอร์ดัม ... Pulp Fiction (1994)
It could be God stopped the bullets, changed Coke to Pepsi, found my car keys.มันอาจจะเป็นพระเจ้าหยุดกระสุนเปลี่ยนโค้กกับเป๊ปซี่, พบกุญแจรถของฉัน Pulp Fiction (1994)
Pepsi.จากผู้ลอบวางเพลิง Fight Club (1999)
If we don't like certain products if we don't like Pepsi-Cola Bank of America well if you don't like what they do don't use them.ถ้าเราไม่ชอบสินค้าไหน (ซุกชูคิม เจ้าของกิจการ) ถ้าเราไม่ชอบเป๊ปซี-โคลา ธนาคารแห่งอเมริกา ถ้าคุณไม่ชอบการกระทำของบรรษัทพวกนี้ The Corporation (2003)
Michael Jackson in the Pepsi commercial fire or misusing the word "literally" fire?เหมือนไมเคิลเจ๊คสันในโฆษณาเป็บซี่ หรือเราพลาดคำเล็กๆบางคำไปคือ เขาคือไฟที่กำลังลุกโชกช่วงจริงหรือ? 65 Million Years Off (2007)
Porn has gone main stream now, it's like Coca-Cola or Pepsi with dicks in it.หนังโป๊ กลายป็นกระแสหลักไปแล้ว เหมือน โค๊ก กะเป๊ปซี่ ที่มีจู๋ Zack and Miri Make a Porno (2008)
- Yeah, that's fine. - Get him a Pepsi, and I'll have an Icee.ลูกอยากดี่มอะไร เป๊บซี่มั้ย Kick-Ass (2010)
"George, put down that Pepsi can full of bourbon that ain't foolin' no one, and get your shotgun!""จอร์จ, วางกระป๋องเป็ปซี่ลง มันล้นแล้ว นั่นมันโง่น่ะ ไม่มีใคร เอาปืนช็อตกันของเธอไป" The Thespian Catalyst (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pepsiCome Alive with Pepsi.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเขียว[n. exp.] (nām khīo) EN: Green Coke ; Green Pepsi   
เป๊ปซี่[TM] (Pepsī) EN: Pepsi   FR: Pepsi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEPSI    P EH1 P S IY0
PEPSI'S    P EH1 P S IY0 Z
PEPSICO    P EH1 P S IH0 K OW0
PEPSICO'S    P EH1 P S IH0 K OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pepsin    (n) (p e1 p s i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百事可乐[Bǎi shì kě lè, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Pepsi, #29,396 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pepsin {n}pepsin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペプシ[, pepushi] (n) Pepsi (Cola) [Add to Longdo]
ペプシノーゲン[, pepushino-gen] (n) pepsinogen [Add to Longdo]
ペプシン[, pepushin] (n,adj-no) pepsin; (P) [Add to Longdo]
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion [Add to Longdo]
消化不良[しょうかふりょう, shoukafuryou] (n,adj-no) indigestion; dyspepsia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pepsi \Pepsi\ prop. n. [See Pepsi Cola]
   Pepsi Cola; -- a familiar contraction; as, I prefer Pepsi to
   Coke.
 
   Syn: Pepsi Cola.
     [WordNet 1.5] Pepsi Cola

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pepsi
   n 1: Pepsi Cola is a trademarked cola [syn: {Pepsi}, {Pepsi
      Cola}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top