Search result for

outlet

(60 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlet-, *outlet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlet[N] ช่องระบาย, See also: ทางระบาย, Syn. vent, exit, Ant. inlet
outlet[N] วิธีการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก
outlet[N] ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, Syn. store, shop
outlet[N] เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ, Syn. socket, receptacle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlet(เอาทฺ'เลท,-ลิท) n. ทางออก,ช่องลม,ทางระบาย,ปากน้ำ,วิธีการออก,ตลาด,ร้านค้า, Syn. passage

English-Thai: Nontri Dictionary
outlet(n) ทางระบาย,ทางออก,ช่องลม,ปากน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outletทางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outlet pressureความดันทางออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outlet, pelvicทางออกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outlet จุดน้ำออก
จุดปลายของท่อหรือทางน้ำที่ปล่อยน้ำไหลออก [สิ่งแวดล้อม]
outletoutlet, ช่องทางออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Outlet storesร้านค้าตรงจากผู้ผลิต [TU Subject Heading]
outlet transitionoutlet transition, ส่วนเชื่อมทางออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
outlet worksoutlet works, อาคารส่งน้ำจากเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
The major outlets will put us on immediately.ผู้ถ่ายทอดหลักจะให้เราออกอากาศทันทีค่ะ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
As an outlet from their extremely stressful jobs.นี่คือช่องทางแสดงออกทางอารมณ์จากงานอันแสนเครียดของพวกเขา Pleasure Is My Business (2009)
Well, I have a "phoner" in a couple minutes... That's an interview on the telephone with a major media outlet.ฉันต้องคุยโทรศัพท์ ในอีกไม่กี่นาที สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อรายใหญ่ Pilot (2009)
Every Wednesday we're gonna have puzzle night... because I know how important it is for you to have a creative outlet.ทุกวันพุธ เราจะมาต่อพัซเซิลกัน... เพราะฉันรู้ว่า มันสำคัญที่คุณต้องมี ที่ปลอดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ Pilot (2009)
Oh, please. my life is a disaster with no creative outlet other than writing my desperate housewives fan fiction.โอ้ว ฉันตายแน่ๆ ถ้าชีวิตนี้ไม่มีที่หรูๆ ให้ฉันเขียนแฟนฟิค สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว Acafellas (2009)
There's no outlet up here. He's hemmed in.ไม่มีที่ไหนให้ไปแล้ว มันสุดทางตรงนี้ Roadkill (2009)
Yeah, it's not just the "Post." It's all the other news outlets.ใช่ๆ ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ ยังมีข่าวทางช่องทางอื่นๆ อีก No More Good Days (2009)
Found blood behind the electrical outlet and the baseboard.พบรอยเลือดด้านหลังปลั๊กไฟ และขอบผนัง Out of Time (2009)
Two of our agents are giving it to the police right now and we're getting it to all the news outlets.เจ้าหน้าที่ 2 คนของเรา กำลังส่งมันให้กับตำรวจอยู่ตอนนี้ และกำลังกระจายข่าวทั้งหมดไปตามสื่อ Hopeless (2009)
Not a sample sale at an outlet mall. Chuck, you'll never believe what serena did.ไม่ใช่พวกชนชั้นกลางที่ห้างลดราคา ชัค,คุณจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เซรีน่าทำแน่ๆ The Grandfather: Part II (2009)
Uh, dorota need to use my outlet for your towel warmer again?โอ้! โดโรธีต้องการปลั๊กไฟของฉัน_BAR_ N เพื่อเครื่องอุ่นผ้าขนหนูของเธออีกเหรอ? The Last Days of Disco Stick (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outletGary found an outlet for his energy in playing football.
outletImpressive isn't it. A company that's only just been established but it's already got many outlets and is in fashion.
outletPlaying baseball is an outlet for energy.
outletThe small retail outlet is only a front for a much larger entity.
outletWhere can I find an outlet for all my anger?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางออก[N] exit, See also: outlet, Syn. ประตูออก, Ant. ทางเข้า, Example: หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ๆ กับทางออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำ, Count unit: ทาง, Thai definition: ประตูที่ให้ออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านค้าขายปลีก[n. exp.] (rānkhā khāiplīk) EN: retail outlet   
ทางออก[n.] (thāng-øk) EN: exit ; way out ; outlet   FR: sortie [f] ; issue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLET    AW1 T L EH2 T
OUTLETS    AW1 T L EH2 T S
OUTLET'S    AW1 T L EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlet    (n) (au1 t l e t)
outlets    (n) (au1 t l e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslassgitter {n}outlet grid [Add to Longdo]
Auslassventil {n}outlet valve; exhaust valve [Add to Longdo]
Austrittsfilter {m}outlet filter [Add to Longdo]
Dunstrohr {n}outlet vent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アウトレットストア[, autorettosutoa] (n) outlet store [Add to Longdo]
アウトレットボックス[, autorettobokkusu] (n) outlet box [Add to Longdo]
カラン[, karan] (n) water outlet (ger [Add to Longdo]
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
サービスコンセント[, sa-bisukonsento] (n) {comp} service outlet [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
遣り場;やり場[やりば, yariba] (n) place of refuge (figurative); outlet (for an emotion, anger, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet [Add to Longdo]
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Socket \Sock"et\, n. [OE. soket, a dim. through OF. fr. L.
   soccus. See {Sock} a covering for the foot.]
   1. An opening into which anything is fitted; any hollow thing
    or place which receives and holds something else; as, the
    sockets of the teeth.
    [1913 Webster]
 
       His eyeballs in their hollow sockets sink. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, the hollow tube or place in which a candle is
    fixed in the candlestick.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electricity) the receptacle of an electric lamp into
    which a light bulb is inserted, containing contacts to
    conduct electricity to the bulb.
    [PJC]
 
   4. (Electricity) the receptacle fixed in a wall and connected
    by conductive wiring to an electrical supply, containing
    contacts to conduct electricity, and into which the plug
    of an electrical device is inserted; -- called also a
    {wall socket} or {outlet}. The socket will typically have
    two or three contacts; if three, the third is connected to
    a ground for safety.
    [PJC]
 
       And in the sockets oily bubbles dance. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Socket bolt} (Mach.), a bolt that passes through a thimble
    that is placed between the parts connected by the bolt.
 
   {Socket chisel}. Same as {Framing chisel}. See under
    {Framing}.
 
   {Socket pipe}, a pipe with an expansion at one end to receive
    the end of a connecting pipe.
 
   {Socket pole}, a pole armed with iron fixed on by means of a
    socket, and used to propel boats, etc. [U.S.]
 
   {Socket wrench}, a wrench consisting of a socket at the end
    of a shank or rod, for turning a nut, bolthead, etc., in a
    narrow or deep recess.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlet \Out"let`\, n.
   The place or opening by which anything is let out; a passage
   out; an exit; a vent.
   [1913 Webster]
 
      Receiving all, and having no outlet.   --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlet \Out*let"\, v. t.
   To let out; to emit. [R.] --Daniel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlet
   n 1: a place of business for retailing goods [syn: {mercantile
      establishment}, {retail store}, {sales outlet}, {outlet}]
   2: receptacle providing a place in a wiring system where current
     can be taken to run electrical devices [syn: {wall socket},
     {wall plug}, {electric outlet}, {electrical outlet},
     {outlet}, {electric receptacle}]
   3: an opening that permits escape or release; "he blocked the
     way out"; "the canyon had only one issue" [syn: {exit},
     {issue}, {outlet}, {way out}]
   4: activity that frees or expresses creative energy or emotion;
     "she had no other outlet for her feelings"; "he gave vent to
     his anger" [syn: {release}, {outlet}, {vent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top