ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masterful

M AE1 S T ER0 F AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masterful-, *masterful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masterful[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด, Syn. perfect, skillful
masterful[ADJ] ที่ใช้อำนาจ, See also: ที่วางอำนาจ, ที่ชอบข่ม, Syn. authoritarian, commanding
masterfully[ADV] อย่างเชี่ยวชาญ
masterfulness[N] ความเชี่ยวชาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masterful(มาส'เทอะฟูล) adj. มีความเป็นนาย,มีอำนาจ,วางอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ,เก่ง., See also: masterfully adv. masterfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
masterful(adj) เป็นนาย,เก่ง,มีอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While I appreciate your masterful legal theory...ผมชื่นชมจังไอ้ทฤษฎีแจ่มแหว่มของคุณเนี่ย Legally Blonde (2001)
He is very young to be so masterful."เขาเด็กเกินกว่าที่จะมีฝีมือระดับเซียนเช่นนี้ The Illusionist (2006)
Surely you are masterful.แน่นอน เจ้าต้องเป็นเซียนแน่ The Forbidden Kingdom (2008)
It sounds like you handled it masterfully.ฟังดูดีมากทีเีดียว Splash (2009)
Masterful deduction, Sherlock.เข้าใจคิดนี่เชอร์ล็อก All Dogs Go to Heaven (2010)
Aw, you're a natural fit for something like this, what with your impeccable taste and masterful way of giving orders.เธอช่างเหมาะกับอะไรแบบนี้จริง ด้วยรสนิยมที่ไม่มีที่ติของเธอ ความเป็นผู้นำที่สั่งการได้ The Kids Stay in the Picture (2011)
It was a masterful performance.มันเป็นการแสดงที่สุดยอดเลยแหละ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Masterful job, Sidney, top to bottom.ชิ้นโบว์แดงเลย ซิดนี่ย์ ให้หมดลูกเลยนะ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Masterful.อย่างเมพ Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful   FR: puissant

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTERFUL    M AE1 S T ER0 F AH0 L
MASTERFULLY    M AE1 S T ER0 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masterful    (j) mˈaːstəfəl (m aa1 s t @ f @ l)
masterfully    (a) mˈaːstəfəliː (m aa1 s t @ f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful [Add to Longdo]
名人芸[めいじんげい, meijingei] (n) masterful performance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masterful \Mas"ter*ful\, a.
   1. Inclined to play the master; domineering; imperious;
    arbitrary. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the skill or power of a master; indicating or
    expressing power or mastery.
    [1913 Webster]
 
       His masterful, pale face.       --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masterful
   adj 1: having or revealing supreme mastery or skill; "a
       consummate artist"; "consummate skill"; "a masterful
       speaker"; "masterful technique"; "a masterly performance
       of the sonata"; "a virtuoso performance" [syn:
       {consummate}, {masterful}, {masterly}, {virtuoso(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top