ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

localize

L OW1 K AH0 L AY2 Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -localize-, *localize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
localize[VT] จำกัด, See also: จำกัดวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
delocalizevt. ทำให้ออกจากที่เดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
localize(vt) จำกัด,เฉพาะที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
localized peritonitis; peritonitis, local; peritonitis, localisedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localized porosityความพรุนเฉพาะที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Localizeเฉพาะแห่ง, บอกบริเวณได้ชัดเจน [การแพทย์]
Localizedอยู่ประจำกับที่, เฉพาะที่, เฉพาะบางส่วน, เฉพาะที่ [การแพทย์]
Localized Formการติดเชื้อแบบเฉพาะที่ [การแพทย์]
Localized, Poorlyบอกตำแหน่งหรือขอบเขตไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Localized, Wellบอกตำแหน่งหรือขอบเขตได้แน่นอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I think we'll want to localize the storm over the boat.ไม่ต้อง แค่สร้างพายุรอบเรือก็พอ The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
localizeA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
localizeI'm glad we didn't go there because there were some localized heavy rain showers.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCALIZE L OW1 K AH0 L AY2 Z
LOCALIZED L OW1 K AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
localize (v) lˈoukəlaɪz (l ou1 k @ l ai z)
localized (v) lˈoukəlaɪzd (l ou1 k @ l ai z d)
localizes (v) lˈoukəlaɪzɪz (l ou1 k @ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痹证[bì zhèng, ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] localized pain disorder (in Chinese medicine); arthralgia syndrome; bi disorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローカライズ[, ro-karaizu] (n) (1) localization; (vs) (2) to localize [Add to Longdo]
局限[きょくげん, kyokugen] (n,vs) limit; localize; localise [Add to Longdo]
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical [Add to Longdo]
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Localize \Lo"cal*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Localized}; p. pr. &
   vb. n. {Localizing}.] [Cf. F. localiser. See {Local}.]
   To make local; to fix in, or assign to, a definite place.
   --H. Spencer. --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 localize
   v 1: identify the location or place of; "We localized the source
      of the infection" [syn: {place}, {localize}, {localise}]
   2: concentrate on a particular place or spot; "The infection has
     localized in the left eye" [syn: {localize}, {localise},
     {focalize}, {focalise}]
   3: restrict something to a particular area [syn: {localize},
     {localise}]
   4: locate; "The film is set in Africa" [syn: {set}, {localize},
     {localise}, {place}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top