Search result for

localizes

(105 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -localizes-, *localizes*, localize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา localizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *localizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
localize[VT] จำกัด, See also: จำกัดวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delocalizevt. ทำให้ออกจากที่เดิม
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c

English-Thai: Nontri Dictionary
localize(vt) จำกัด,เฉพาะที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritonitis, local; peritonitis, localised; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, localised; peritonitis, local; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, localized; peritonitis, local; peritonitis, localisedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
local peritonitis; peritonitis, localised; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localizing symptom; symptom, localisingอาการบ่งตำแหน่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localised peritonitis; peritonitis, local; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localising symptom; symptom, localizingอาการบ่งตำแหน่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localized peritonitis; peritonitis, local; peritonitis, localisedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localized porosityความพรุนเฉพาะที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
symptom, localising; symptom, localizingอาการบ่งตำแหน่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, localizing; symptom, localisingอาการบ่งตำแหน่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Localization การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น [คอมพิวเตอร์]
Acoustic localizationแหล่งกำเหนิดเสียง [TU Subject Heading]
Abscess, Localized Boneหนองฝีจำกัดที่ในกระดูก [การแพทย์]
Anomalies, Localized Developmentความผิดปกติจากการวิวัฒนาการเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Cutaneous, Localizedโรคของผิวหนังเฉพาะที่ [การแพทย์]
Delocalizationการไม่ประจำที่ [การแพทย์]
Delocalizedเคลื่อนที่ได้,เคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Disease, Localizedโรคเฉพาะที่ [การแพทย์]
Edema, Localizedการบวมเฉพาะที่,การบวมน้ำเฉพาะที่ [การแพทย์]
Electrons, Delocalizedอิเลกตรอนที่เคลื่อนที่ไปมาได้ [การแพทย์]
Gingivitis, Localizedเหงือกอักเสบเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Infection, Localizedโรคเฉพาะแห่ง, การติดเชื้อเฉพาะที่ [การแพทย์]
Inflammation, Localized Purulentการอักเสบชนิดเป็นหนองเฉพาะที่ [การแพทย์]
Localizationการบอกตำแหน่ง, การบอกที่, การรวมตัว, [การแพทย์]
Localization of the Exposureตำแหน่งที่ทะลุ [การแพทย์]
Localizeเฉพาะแห่ง, บอกบริเวณได้ชัดเจน [การแพทย์]
Localizedอยู่ประจำกับที่, เฉพาะที่, เฉพาะบางส่วน, เฉพาะที่ [การแพทย์]
Localized Formการติดเชื้อแบบเฉพาะที่ [การแพทย์]
Localized, Poorlyบอกตำแหน่งหรือขอบเขตไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Localized, Wellบอกตำแหน่งหรือขอบเขตได้แน่นอน [การแพทย์]
Localizing Signsอาการแสดงที่บ่งตำแหน่ง, อาการแสดงเฉพาะที่, อาการเฉพาะที่, อาการเฉพาะที่ [การแพทย์]
Map Localizationการบอกตำแหน่งของแผนที่ [การแพทย์]
Myocarditis, Localizedกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉพาะที่ [การแพทย์]
Myocarditis, Localized Interstitialการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดจำเพาะ [การแพทย์]
Myxedema, Localized Pretibialหน้าแข้งบวมกดไม่บุ๋ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
localization (n ) การแปลเพื่อปลายทาง การแปลเพื่อท้องถิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But control is strictly localized with the parameters of our gaming environment.แต่การควบคุมจะทำได้ แค่เฉพาะในเขต Nที่มีการจัดฉากของเกมเท่านั้น.. Gamer (2009)
THAT ALL OF THESE RANDOM,VIOLENT MURDERS IN A LOCALIZED AREAที่คดีรุนแรงที่อยู่ในพื้นทีตอนนี้ Zoe's Reprise (2009)
So far the deaths have been localized to one hotel.ทั้งสองศพถูกฆ่าในโรงแรมเดียวกัน โรงแรมฮัดสัน สตรีท Conflicted (2009)
So I checked with the patient and asked her about her pain, and she said it was localized to her chest burns.งั้นฉันตรวจสอบกับคนไข้\แล้วถามเธอเกี่ยวกับอาการปวด แล้วเธอพูดว่ามันเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่\\ปอดเธอไหม้ I Saw What I Saw (2009)
We localized the source, but it is ... a child.เราระบุถึงตำแหน่งนี้ได้ แต่นี่... มันเป็นเด็ก Astro Boy (2009)
In case we have that localizarte again.ถ้าหากว่าเรามี\ นั่นก็ถูกจำกัดอยู่ดี Push (2009)
Stab wounds are usually localized.รอยแทงหลายแห่งต้องอยู่ในที่เฉพาะ The Death of the Queen Bee (2010)
Most of the fractures on the female are localized to the left posterior side.รอยแตกร้าวส่วนใหญ่ ของซากศพเพศหญิงจะอยู่ตรง ด้านข้างแผ่นหลังทางซ้าย The Couple in the Cave (2010)
We need to discover why the injuries were localized:- เราต้องหาความจริง ทำไมถึงมีอาการบาดเจ็บเฉพาะที่ The Couple in the Cave (2010)
This ain't London-wide. This is localized.ไม่ใช่ทั้งลอนดอน มันแค่ที่นี่ Attack the Block (2011)
- Yeah, localized in your head.- ใช่ แค่ในหัวของเธอไง Attack the Block (2011)
- Localized in your dreams.- อยู่แค่ในฝันของเธอ Attack the Block (2011)
Oh, I've gotta put on a localizing frame.โอ้ ฉันต้องไปวางกรอบตำแหน่งที่จะรักษา Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I got around it with a localized E.M. burst.ฉันถูกล้อมรอบด้วยระเบิด On Guard (2011)
There were localized strains and mutations.พวกมันถูกจำกัดการระบาดและกลายพันธ์ One Will Live, One Will Die (2011)
LOCALIZING NOW.กำลังจะเจอที่อยู่ Skyfall (2012)
It's a localized magnetic field.มีสนามแม่เหล็กแถวนี้ The New World (2012)
These are manmade by localized heat treatments.มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น โดยวิธีการจำกัดความร้อน The Tiger in the Tale (2012)
These are all localized-- patellas, acromion, metacarpals.นี่มันเกิดเฉพาะที่ กระดูกสะบ้า,หัวไหล่,ฝ่ามือ The Patriot in Purgatory (2012)
But the patterns indicate some kind of localized force.ไม่ค่ะ แต่รูปแบบบ่งชี้ว่า The Friend in Need (2013)
Localized response.ตอบสนองได้นิดหน่อย Reunions (2013)
I found a localized E.M.P., plus a few other party favors.ผมเจอเครื่องปล่อย E.M.P. เฉพาะจุด กับของเล่นอื่นๆ อีกนิดหน่อย The Hub (2013)
I shorted the circuit breaker with my localized E.M.P.ที่ทำเบรกเกอร์พังด้วยเครื่องยิง E.M.P ที่ผมประกอบเอง The Hub (2013)
No, I think we'll want to localize the storm over the boat.ไม่ต้อง แค่สร้างพายุรอบเรือก็พอ The Truman Show (1998)
DOD is receiving a localized broadcast from the airport.ทางกลาโหมกำลังรับภาพสดจากสนามบิน พวกช่องโทรทัศน์ก็ได้รับสัญญาณด้วย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
That sounds localized.- That sounds localized. Page Turner (2008)
The trauma caused by the explosion is completely localized.แผลที่เกิดจากระเบิดมันมีขอบเขตชัดเจน Bombshell (2008)
And severe thunderstorms and localized downpoursมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกชุก Paradise (2008)
I need an ultrasound localization.จะว่าไป ผมจัดการเรื่องหยางได้แล้วนะ Rise Up (2008)
Maintain 1,000 feet. Intercept the 22 right localizer.Bleiben Sie auf 300 Meter bis zu Localizer 22. Planes (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
localizA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
localizI'm glad we didn't go there because there were some localized heavy rain showers.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCALIZE    L OW1 K AH0 L AY2 Z
LOCALIZED    L OW1 K AH0 L AY2 Z D
LOCALIZATION    L OW2 K AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
localize    (v) (l ou1 k @ l ai z)
localized    (v) (l ou1 k @ l ai z d)
localizes    (v) (l ou1 k @ l ai z i z)
localizing    (v) (l ou1 k @ l ai z i ng)
localization    (n) (l ou2 k @ l ai z ei1 sh @ n)
localizations    (n) (l ou2 k @ l ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lokalisierung {f}; Lokalisation {f}localization [Add to Longdo]
lokalisieren; eingrenzen | lokalisierend; eingrenzend | lokalisiert; eingegrenzt | lokalisiert | lokalisierteto localize | localizing | localized | localizes | localized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローカライズ[, ro-karaizu] (n) (1) localization; (vs) (2) to localize [Add to Longdo]
ローカリゼーション;ローカライゼーション[, ro-karize-shon ; ro-karaize-shon] (n) {comp} localization; localisation [Add to Longdo]
局限[きょくげん, kyokugen] (n,vs) limit; localize; localise [Add to Longdo]
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical [Add to Longdo]
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional [Add to Longdo]
現地化[げんちか, genchika] (n) {comp} localization [Add to Longdo]
限局[げんきょく, genkyoku] (n,vs) restriction; localization [Add to Longdo]
地域化[ちいきか, chiikika] (n,vs) (See ローカライズ) localisation; localization; L10n (in IT) [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] (n) {comp} Japanese localization [Add to Longdo]
不拡大[ふかくだい, fukakudai] (n) nonexpansion; localization; localisation; nonaggravation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定位[dìng wèi, ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] position; location; localization [Add to Longdo]
本土化[běn tǔ huà, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to localize; localization [Add to Longdo]
本土化软件[běn tǔ huà ruǎn jiàn, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] software localization [Add to Longdo]
本土派[běn tǔ pài, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄆㄞˋ, ] local faction; pro-localization faction (in Taiwanese politics) [Add to Longdo]
本地化[běn dì huà, ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, ] localization; adaptation (to foreign environment) [Add to Longdo]
汉化[Hàn huà, ㄏㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Chinese localization; to convert sth into Chinese [Add to Longdo]
痹证[bì zhèng, ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] localized pain disorder (in Chinese medicine); arthralgia syndrome; bi disorder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs) [Add to Longdo]
現地化[げんちか, genchika] localization [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top