Search result for

july

JH UW2 L AY1   
54 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -july-, *july*, ju
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
July[N] กรกฎาคม
July[N] เดือนกรกฎาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
july(จูไล') n. กรกฎาคม
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day

English-Thai: Nontri Dictionary
July(n) เดือนกรกฎาคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Starting July 1, 8:30 p.m...เริ่มวันที่1 กรกฎาคม 20.30 น... Jaws (1975)
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย Jaws (1975)
July 10.วันที่10 กรกฏาคม The Lawnmower Man (1992)
200 kilos of enamelware a month, to begin in July and to continue for one year.ภาชนะ 200 กิโลต่อเดือน Schindler's List (1993)
July 29, 1939.29 กรกฎาคม 1939 Seven Years in Tibet (1997)
My 30th birthday, July 6,1941.วันเกิดอายุ 30 ของผม 6 กรกฎา 1941 Seven Years in Tibet (1997)
John Connor was terminated on July 4th, 2032.จอห์น คอนเนอร์ถูกสังหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2032 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I'll raise your score You have until July 5thชั้นจะเพิ่มคะแนนให้ นายมีเวลาถึงวันที่ 5 กรกฎาคมนะ Oldboy (2003)
If I don't return after July 5th then let her goถ้าชั้นไม่กลับมาจนถึงวันที่ 5 ค่อยปล่อยเธอ Oldboy (2003)
Then what does July 5th stand for?แล้ว วันที่ 5 กรกฎาคม หมายถึงอะไรละ Oldboy (2003)
And what about the date July 5th?แล้ววันที่ 5 นี่ละ? Oldboy (2003)
Now start preparing for the July festival with Lady Han Sure.ลำบากเจ้าแล้ว งั้นแต่นี้ไป เจ้าก็ช่วย ฮันซังกุงเตรียมของเซ่นไหว้ ที่จะใช้ในเทศกาลเดือนเจ็ด The Great Jang-Geum (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
julyCherries are ripe in June or July.
julyChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
julyEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
julyHe set out for London early in July.
julyI come here every Fourth of July.
julyI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
julyI'll pay you back a week from today, that is, on July 21.
julyI'm taking a vacation from July 20 through August 8.
julyIndustrial production in July rose sharply.
julyIn Sendai we have much rain in July.
julyI received your letter of July 10.
julyIt's cool today for July.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.[N] July, See also: Jul., Syn. กรกฎาคม
กรกฎาคม[N] July, Syn. เดือนกรกฎาคม, Example: โรงเรียนมีโปรแกรมจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคมนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 7 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนกรกฎาคม[n. exp.] (deūoen karakadākhom) EN: July   FR: mois de juillet [m] ; juillet [m]
กรกฎา[n.] (karakadā) EN: July   FR: juillet [m]
กรกฎาคม[n.] (karakadākhom) EN: July   FR: juillet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULY    JH UW2 L AY1
JULY    JH AH0 L AY1
JULY'S    JH UW2 L AY1 Z
JULY'S    JH AH0 L AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
July    (n) ʤˈuːlˈaɪ (jh uu1 l ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七月[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month, #7,425 [Add to Longdo]
七月一号[qī yuè yī hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] July 1 [Add to Longdo]
七月三十号[qī yuè sān shí hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] July 30 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
ジュライ[, jurai] (n) July [Add to Longdo]
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
海の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July) [Add to Longdo]
祇園会[ぎおんえ, gion'e] (n) (See 祇園祭) Gion Festival (in Kyoto during the month of July, with high point on the 17th) [Add to Longdo]
祇園祭[ぎおんまつり, gionmatsuri] (n) Gion Festival (in Kyoto during the month of July, with high point on the 17th) [Add to Longdo]
五節[ごせつ, gosetsu] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th) [Add to Longdo]
五節句[ごせっく, gosekku] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 July \Ju*ly"\, n.; pl. {Julies}. [L. Julius; -- named from Caius
   Julius Caesar, who was born in this month: cf. F. Juillet.]
   The seventh month of the year, containing thirty-one days.
   [1913 Webster]
 
   Note: This month was called {Quintilis}, or the fifth month,
      according to the old Roman calendar, in which March was
      the first month of the year.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 July
   n 1: the month following June and preceding August

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top