Search result for

howe

(78 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -howe-, *howe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
however[ADV] ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน, See also: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
however[CONJ] อย่างไรก็ตาม, See also: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
howe'er(เฮาแอร') adv.,conj. อย่างไรก็ตาม
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
shower(vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, the two of them together-อย่างไรก็ตาม อาการเขาทั้งสองคน Pilot (2008)
Its venom made him grievously ill. However, he's received an antidote.พิษของมันทำให้เขาป่วยอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เขาได้รับยาแก้พิษแล้ว Valiant (2008)
Mune ga pachi pachi suru hodo sawagu genki dama However hard your chest pounds, the Genki Dama will roar!Mune ga pachi-pachi suru hodo Sawagu Genki-Dama Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
However, after I sheathe my sword to its scabbard, I realize I can do nothing.แต่ยังไง หลังจากที่ข้าทิ้งดาบไปล้ว ข้าก็รู้ดีว่าข้าทำอะไรไม่ได้เลย Iljimae (2008)
However, not everything has worked out as planned.ยังไงซะ ก็ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเสมอไปหรอก Beethoven Virus (2008)
However, sir...ยังไงก็ตาม... Baby and I (2008)
I did, however, speak to delegates...- ฉันได้ไปพูดคุยกับตัวแทน 2 คนที่ไม่ออกนามค่ะ Vantage Point (2008)
However, I'm still your king.อย่างไรก็ตาม ข้ายังเป็นราชาพวกเจ้า Outlander (2008)
If, however, one of you presses the button, I'll let that boat live.แต่ถ้าใครคนนึงกดระเบิด ฉันจะให้เรือลำนั้นรอด The Dark Knight (2008)
You, however, are a noisy old bag.ส่วนนี่ ก็อีแก่ปากมาก Inkheart (2008)
However, that place is not where you can return to now, don't you understand?อย่างไรก็ตาม, สถานที่นั้น ไม่ใช่ที่ ที่แกจะกลับไปในตอนนี้, แกไม่เข้าใจหรือ? Episode #1.5 (2008)
However...อย่างไรก็ตาม... Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
howeHowever hard one may work, one cannot master a foreign language in a year or two.
howeYou may act however you wish.
howeHowever tired he is, he writes in his diary before going to bed.
howeHowever, in general, it seems that the Emperors had continued without seeking worldly power.
howeHowever, he was hurt when she quickly disposed of the present.
howeHis words, however, were not believed at all.
howeHowever, Beth seems to be indifferent to Chris's grief.
howeHowever that involved a mountain of previously unconsidered problems.
howeHowever, if he is brain-dead, he will never think, speak, or hear again.
howeHowever interesting magic show may be, I am not very fond of them.
howeThe villagers, however poor, were kind to others.
howeYou are wrong, however.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างไรก็ดี[ADV] however, See also: any way, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: อย่างไรก็ดี การวิจัยยังจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอน
ถึงจะอย่างไร[CONJ] however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
อย่างไรก็ตาม[CONJ] however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แต่ว่า[CONJ] but, See also: however, Example: เขาได้แต่งงานกับคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักเขา, Thai definition: เป็นคำเชื่อมทำให้ความกลับกันหรือขัดแย้งกัน
ปานใด[ADV] no matter how much, See also: however much, whatever extent, Syn. เพียงใด, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใด แต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Syn. แต่ว่า, Ant. และ, Example: คนส่วนมากต้องการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ต้องไม่ใช่ระบบ LAN, Thai definition: เชื่อมความให้กลับกัน ให้ยิ่งหย่อนกว่ากัน หรือให้แย้งกัน
แต่ทว่า[CONJ] but, See also: however, Syn. แต่, ทว่า, แต่ถ้าว่า, ถ้าว่า, Example: น้องอยากไปเที่ยวแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จ
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Example: เรารู้ว่าบุหรี่เป็นของไม่ดีแต่เราก็ยังคงสูบอยู่ทุกวัน, Thai definition: คำเชื่อมความแสดงเนื้อหาที่แย้งกัน
เท่าใด[ADV] however much, See also: however many, Syn. เท่าไร, กี่มากน้อย, Example: แม้งานจะหนักหนาเท่าใดเขาก็ไม่เคยย่อท้อ
เสียแต่ว่า[CONJ] but, See also: however, Syn. แต่, แต่ว่า, ทว่า, แม้ว่า, Example: ที่จริงเสื้อตัวนี้สวยมาก เสียแต่ว่าเงินไม่พอ, Thai definition: ใช้แสดงว่าเหตุการณ์ขัดแย้งกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบน้ำฝักบัว[v.] (āpnām fakbūa) EN: take a shower   FR: se doucher
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāngkāi) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower   FR: prendre un bain
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; ceiling shower   FR: pommeau de douche [m]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]
ฝนพรำ[v. exp.] (fon phram) EN: shower   
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain   
กัลปพฤกษ์ [n.] (kanlapaphreuk) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOWE    HH AW1
HOWEY    HH AW1 IY0
HOWER    HH AW1 ER0
HOWES    HH AW1 Z
HOWELL    HH AW1 AH0 L
HOWE'S    HH AW1 Z
HOWERY    HH AW1 ER0 IY0
HOWETH    HH AW1 EH0 TH
HOWELLS    HH AW1 AH0 L Z
HOWEVER    HH AW2 EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
however    (a) (h au1 e1 v @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but [Add to Longdo]
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]
そうですが[, soudesuga] (exp) that's so, however ....; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
だけど[, dakedo] (conj) however; (P) [Add to Longdo]
でさえ[, desae] (prt) (1) (See さえ,でも・2) even; (2) (See でも・1) but; however; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
然而[rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ, ] however; yet; but, #1,075 [Add to Longdo]
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, / ] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency., #147,323 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Howe
   n 1: United States editor (1920-1993) [syn: {Howe}, {Irving
      Howe}]
   2: Canadian hockey player who holds the record for playing the
     most games (born 1928) [syn: {Howe}, {Gordie Howe}, {Gordon
     Howe}]
   3: United States feminist who was active in the women's suffrage
     movement (1819-1910) [syn: {Howe}, {Julia Ward Howe}]
   4: United States inventor who built early sewing machines and
     won suits for patent infringement against other manufacturers
     (including Isaac M. Singer) (1819-1867) [syn: {Howe}, {Elias
     Howe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top