ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gathering

G AE1 DH ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gathering-, *gathering*, gather
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gathering(n) การจับกลุ่ม, See also: การรวบรวม, การรวมตัว, การผนวก, Syn. company, collection, conference, Ant. individual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม, การเก็บรวม, การรวมกลุ่ม, สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน, กลุ่มคน, ฝีหนอง, Syn. meeting, assembly, crowd
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย, ความคิดฟุ้งซ่าน, การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness

English-Thai: Nontri Dictionary
gathering(n) การประชุม, การชุมนุม, การรวม, การรวบรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gathering toysรวบรวมของเล่น Pinocchio (1940)
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
They're gathering acorns and making coffee from them!พวกเขากำลังรวบรวมโอ๊กและทำให้กาแฟจากพวกเขา The Russia House (1990)
They're gathering around to hear a storyกลุ่มคนนั่งรวมกันเพื่อจะฟังเรื่องเล่า The Nightmare Before Christmas (1993)
Are there many gatherings to speak of?จะมีงานที่มีคนมาชุมนุมกันบ้างมั้ย The Jackal (1997)
The boars are gathering in the forest.หมูป่าจะรวบรวมอยู่ในป่า Princess Mononoke (1997)
What's more, it looks like Sadler's gathering together martial artists from around the world in one of his labs.แล้วก็นะ ดูเหมือนว่า แซดเลอร์ กำลังรวบรวมนักสู้... ...จากทั่วโลก ไว้ที่ห้องทดลองของเขาน่ะ Street Fighter Alpha (1999)
He is gathering all evil to him.เขากำลังระดมความชั่วร้ายทั้งหมด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There's a gathering tonight. Everyone's talking. A lot of people are scared.จะมีการชุมนุมกันคืนนี้ The Matrix Reloaded (2003)
Oh, you know what these scientific gatherings are.ก็รู้อยู่ ประชุมวิทยาศาสตร์น่ะ The Day After Tomorrow (2004)
Parties are nothing but gatherings which you can wear jeans to. You don't need to stinge on food specially for this party.เราควรจะประหยัดอาหารให้มากที่สุด The Worst First Kiss! (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatheringA crowd was gathering around him.
gatheringA pub is a popular gathering place in which to drink beer.
gatheringBlack clouds are gathering. It's going to rain.
gatheringGathering information is one of the essentials of travel.
gatheringHe travels about the world gathering facts about little known countries.
gatheringI think that Japanese students are very good at gathering knowledge.
gatheringNot bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.
gatheringPeople were gathering in a huge mass.
gatheringThe American Ambassador was invited to the gathering.
gatheringThe children were gathering around.
gatheringThe gathering will be large if the weather be good.
gatheringThen, gathering speed, it raced through the tunnel, shaking the passengers from side to side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผนวก(n) combination, See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction, Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การลงแขก(n) gathering for growing rice, See also: getting the help of one's friends neighbours, gathering to help at harvest time, Syn. การช่วยกัน, Example: การลงแขกเป็นกิจกรรมกลุ่มของชาวบ้านที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ, Thai Definition: การช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว
การเก็บตก(n) gleaning, See also: gathering, Example: การเก็บตกผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น นับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์
การจับกลุ่ม(n) gathering, See also: assembly, Ant. กลุ่ม, Example: การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาที่เรียนทางฝ่ายบริหารต้องมีการจัดกลุ่มสาขาวิชาอย่างเป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การจับกลุ่ม[kān japklum] (n) EN: gathering ; assembly
การลงแขก[kān longkhaēk] (n, exp) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time
การพบกัน[kān phop kan] (n, exp) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter  FR: rencontre [ f ] ; confrontation [ f ]
ไม้จำปา[māijampā] (n) EN: pole ; forked pole for gathering fruits
งาน[ngān] (n) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering  FR: fête [ f ] ; festivité [ f ] ; réception [ f ] ; événement [ m ] ; évènement [ m ]
ผู้ชุมนุม[phūchumnum] (n) EN: protestor ; person joining a gathering  FR: manifestant [ m ] ; contestataire [ m ]
สโมสรสันนิบาต[samōsøn sannibāt] (n, exp) EN: social function ; social gathering ; party

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GATHERING G AE1 DH ER0 IH0 NG
GATHERINGS G AE1 DH ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gathering (v) gˈæðərɪŋ (g a1 dh @ r i ng)
gatherings (n) gˈæðərɪŋz (g a1 dh @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠合[jiū hé, ㄐㄧㄡ ㄏㄜˊ, / ] gathering; a get-together #67,849 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かい, kai] TH: การชุมนุม  EN: gathering

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgassammlerhaube { f } für Brennöfengathering hood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) #98 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
[せき, seki] (n) (1) seat; (2) location (of a gathering, etc.); place; (3) position; post; (P) #2,263 [Add to Longdo]
集合[しゅうごう, shuugou] (n, vs, adj-no) (1) gathering; assembly; meeting; (2) { math } set; (P) #2,829 [Add to Longdo]
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n, vs, adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) #3,495 [Add to Longdo]
寄せ[よせ, yose] (n) (1) last moves (in go, shogi, or chess); endgame; (n-suf) (2) gathering; collecting; coming together; (P) #3,657 [Add to Longdo]
収集(P);蒐集;拾集;収輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n, vs) gathering up; collection; accumulation; (P) #3,870 [Add to Longdo]
集会[しゅうかい, shuukai] (n, vs) meeting; assembly; gathering; congregation; convention; rally; (P) #6,537 [Add to Longdo]
集結[しゅうけつ, shuuketsu] (n, vs) massing (of troops); gathering #9,593 [Add to Longdo]
集まり(P);集り(io)[あつまり, atsumari] (n) gathering; meeting; assembly; collection; (P) #9,762 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\ (g[a^][th]"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Gathered}; p. pr. & vb. n. {Gathering}.] [OE. gaderen, AS.
   gaderian, gadrian, fr. gador, geador, together, fr. g[ae]d
   fellowship; akin to E. good, D. gaderen to collect, G. gatte
   husband, MHG. gate, also companion, Goth. gadiliggs a
   sister's son. [root]29. See {Good}, and cf. {Together}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring together; to collect, as a number of separate
    things, into one place, or into one aggregate body; to
    assemble; to muster; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       And Belgium's capital had gathered them
       Her beauty and her chivalry.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
       When he had gathered all the chief priests and
       scribes of the people together.    --Matt. ii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick out and bring together from among what is of less
    value; to collect, as a harvest; to harvest; to cull; to
    pick off; to pluck.
    [1913 Webster]
 
       A rose just gathered from the stalk. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
                          --Matt. vii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Gather us from among the heathen.   --Ps. cvi. 47.
    [1913 Webster]
 
   3. To accumulate by collecting and saving little by little;
    to amass; to gain; to heap up.
    [1913 Webster]
 
       He that by usury and unjust gain increaseth his
       substance, he shall gather it for him that will pity
       the poor.               --Prov.
                          xxviii. 8.
    [1913 Webster]
 
       To pay the creditor . . . he must gather up money by
       degrees.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring closely together the parts or particles of; to
    contract; to compress; to bring together in folds or
    plaits, as a garment; also, to draw together, as a piece
    of cloth by a thread; to pucker; to plait; as, to gather a
    ruffle.
    [1913 Webster]
 
       Gathering his flowing robe, he seemed to stand
       In act to speak, and graceful stretched his hand.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To derive, or deduce, as an inference; to collect, as a
    conclusion, from circumstances that suggest, or arguments
    that prove; to infer; to conclude.
    [1913 Webster]
 
       Let me say no more!
       Gather the sequel by that went before. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To gain; to win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He gathers ground upon her in the chase. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To bring together, or nearer together, in masonry,
    as where the width of a fireplace is rapidly diminished to
    the width of the flue, or the like.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) To haul in; to take up; as, to gather the slack of
    a rope.
    [1913 Webster]
 
   {To be gathered to one's people} or {To be gathered to one's
   fathers} to die. --Gen. xxv. 8.
 
   {To gather breath}, to recover normal breathing after being
    out of breath; to get one's breath; to rest. --Spenser.
 
   {To gather one's self together}, to collect and dispose one's
    powers for a great effort, as a beast crouches preparatory
    to a leap.
 
   {To gather way} (Naut.), to begin to move; to move with
    increasing speed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gathering \Gath"er*ing\, n.
   1. The act of collecting or bringing together.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is gathered, collected, or brought together;
    as:
    (a) A crowd; an assembly; a congregation.
    (b) A charitable contribution; a collection.
    (c) A tumor or boil suppurated or maturated; an abscess.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gathering \Gath"er*ing\, a.
   Assembling; collecting; used for gathering or concentrating.
   [1913 Webster]
 
   {Gathering board} (Bookbinding), a table or board on which
    signatures are gathered or assembled, to form a book.
    --Knight.
 
   {Gathering coal}, a lighted coal left smothered in embers
    over night, about which kindling wood is gathered in the
    morning.
 
   {Gathering hoop}, a hoop used by coopers to draw together the
    ends of barrel staves, to allow the hoops to be slipped
    over them.
 
   {Gathering peat}.
   (a) A piece of peat used as a gathering coal, to preserve a
     fire.
   (b) In Scotland, a fiery peat which was sent round by the
     Borderers as an alarm signal, as the fiery cross was by
     the Highlanders.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gathering
   n 1: a group of persons together in one place [syn: {gathering},
      {assemblage}]
   2: the social act of assembling; "they demanded the right of
     assembly" [syn: {assembly}, {assemblage}, {gathering}] [ant:
     {disassembly}, {dismantlement}, {dismantling}]
   3: the act of gathering something [syn: {gather}, {gathering}]
   4: sewing consisting of small folds or puckers made by pulling
     tight a thread in a line of stitching [syn: {gather},
     {gathering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top