ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

felicity

F IH0 L IH1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felicity-, *felicity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicity(n) การมีความสุขอย่างมาก, See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี, Syn. happiness, joyfulness, ecstasy, Ant. unhappiness, misery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข, แหล่งของความสุข, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ, โชคดี
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข, โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
felicity(n) ความสุข, ความผาสุก, ความเหมาะสม, ความยินดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"what connubial felicity really was.""อะไรคือความสุขแท้จริง จากการแต่งงาน" Becoming Jane (2007)
Assuming Mr. Lawton doesn't kill you first. Ahem. Felicity smoke?หวังว่า คุณลอร์ตัน คงไม่ฆ่าคุณก่อน เฟลิซิตี้ สโมค Lone Gunmen (2012)
Looks like Felicity came through.ดูเหมือนความสุขผ่านมา Vertigo (2013)
Felicity Smoak.เฟลิซิตี้ สม๊อก Betrayal (2013)
Felicity Smoak.เฟลิซิตี้ สม็อค Dead to Rights (2013)
Felicity pulled it up.เฟลิซิตี้แก้ใขมัน มันเป็นแผนที่เก่า Salvation (2013)
I'll have Felicity cross reference it for drug arrests.ชั้นจะให้เฟลิซิตี้เทียบมันกับบัญชีดำผู้ค้ายา Unfinished Business (2013)
Felicity is still working on that.เฟลิซิตี้ยังคงทำงานอยู่ Unfinished Business (2013)
I asked Felicity to get in touch with you.ผมถามเฟลิซิตี้เรื่องให้ติดต่อคุณ Unfinished Business (2013)
Felicity told me where you were headed.เฟซิลิตี้บอกผม ที่ๆคุณกำลังมุ่งหน้าไป Unfinished Business (2013)
Name's Felicity Smoak.ชื่อ เฟลิซิตี้ สโม้ค Darkness on the Edge of Town (2013)
Who the hell is Felicity Smoak?ใครกัน เฟลิซิตี้ สโม้ค? Darkness on the Edge of Town (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุข[khwāmsuk] (n) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment  FR: bonheur [ m ] ; joie [ f ] ; plaisir [ m ] ; bien-être [ m ] ; félicité [ f ] (litt.)
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [ m ] ; sort [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FELICITY F IH0 L IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)
felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] felicity, #32,222 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] felicity, #72,598 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] felicity; blessing, #413,028 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na, n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicity \Fe*lic"i*ty\, n.; pl. {Felicities}. [OE. felicite, F.
   f['e]licit['e], fr. L. felicitas, fr. felix, -icis, happy,
   fruitful; akin to fetus.]
   1. The state of being happy; blessedness; blissfulness;
    enjoyment of good.
    [1913 Webster]
 
       Our own felicity we make or find.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Finally, after this life, to attain everlasting joy
       and felicity.             --Book of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which promotes happiness; a successful or gratifying
    event; prosperity; blessing.
    [1913 Webster]
 
       the felicities of her wonderful reign. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. A pleasing faculty or accomplishment; as, felicity in
    painting portraits, or in writing or talking. "Felicity of
    expression." --Bp. Warburton.
 
   Syn: Happiness; bliss; beatitude; blessedness; blissfulness.
     See {Happiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicity
   n 1: pleasing and appropriate manner or style (especially manner
      or style of expression) [syn: {felicity}, {felicitousness}]
      [ant: {infelicity}]
   2: state of well-being characterized by emotions ranging from
     contentment to intense joy [syn: {happiness}, {felicity}]
     [ant: {unhappiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top