ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-felicity-

F IH0 L IH1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: felicity, *felicity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicity(n) การมีความสุขอย่างมาก, See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี, Syn. happiness, joyfulness, ecstasy, Ant. unhappiness, misery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข, แหล่งของความสุข, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ, โชคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
felicity(n) ความสุข, ความผาสุก, ความเหมาะสม, ความยินดี

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FELICITY F IH0 L IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)
felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] felicity, #32,222 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] felicity, #72,598 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicity \Fe*lic"i*ty\, n.; pl. {Felicities}. [OE. felicite, F.
   f['e]licit['e], fr. L. felicitas, fr. felix, -icis, happy,
   fruitful; akin to fetus.]
   1. The state of being happy; blessedness; blissfulness;
    enjoyment of good.
    [1913 Webster]
 
       Our own felicity we make or find.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Finally, after this life, to attain everlasting joy
       and felicity.             --Book of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which promotes happiness; a successful or gratifying
    event; prosperity; blessing.
    [1913 Webster]
 
       the felicities of her wonderful reign. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. A pleasing faculty or accomplishment; as, felicity in
    painting portraits, or in writing or talking. "Felicity of
    expression." --Bp. Warburton.
 
   Syn: Happiness; bliss; beatitude; blessedness; blissfulness.
     See {Happiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicity
   n 1: pleasing and appropriate manner or style (especially manner
      or style of expression) [syn: {felicity}, {felicitousness}]
      [ant: {infelicity}]
   2: state of well-being characterized by emotions ranging from
     contentment to intense joy [syn: {happiness}, {felicity}]
     [ant: {unhappiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top