ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eos

IY1 AO2 S   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eos-, *eos*, eo
English-Thai: Longdo Dictionary
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
archeosporium(อาร์'คีโอสพอ'เรียม) n. = archespore
creosote(ครี'อะโซท) n. ยาฆ่าเชื้อและกันผุชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่เป็นสารผสมของphenols
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน,ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.
rheostat(รี'อะสแทท) n. เครื่องปรับกระแสไฟฟ้า, See also: rheostatic adj.
stereoscope(สเทอ'รีโอสโคพ) n. เครื่องมองภาพ 3 มิติหรือมองส่วนลึกของวัตถุ
stereoscopic(สเทอรีโอสคอพ'พิค) adj. เกี่ยวกับภาพสามมิติ,เกี่ยวกับกล้องมองภาพสามมิติ,เกี่ยวกับstereoscopy (ดู), Syn. stereoscopical, See also: stereoscopically adv.
stereoscopy(สเทอรีออส'โคพี) n. การศึกษาเกี่ยวกับ stereoscope,ภาพสามมิติ

English-Thai: Nontri Dictionary
rheostat(n) เครื่องบังคับกำลังกระแสไฟฟ้า
stereoscope(n) เครื่องดูภาพสามมิติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eosinอีโอซิน [การแพทย์]
Eosineสีอีโอซิน [การแพทย์]
Eosinophil Cellsเซลล์อีโอซินโนฟิล [การแพทย์]
Eosinophil Count, Differentialการนับแยกอีโอสิโนฟิล [การแพทย์]
Eosinophiliaอีโอซิโนฟีเลีย [TU Subject Heading]
Eosinophiliaอีโอซิโนฟิล,ภาวะเม็ดเลือดขาวมาก,อีโอซิโนฟีเลีย,อีโอสิโนฟีเลีย,เม็ดเลือดบางชนิดลดน้อยลง,อีโอซิโนฟิลในเลือดสูง,อีโอสิโนฟิลสูง [การแพทย์]
Eosinophilicติดสีแดง,สารติดสีกรด,มีสีแดง [การแพทย์]
Eosinophilic Abscessอีโอสิโนฟิลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปและรวมตัวอยู [การแพทย์]
Eosinophilic Cellsอีโอซิโนฟิลิคเซลล์ [การแพทย์]
Eosinophilic Globuleอีโอซิโนฟิลิคโกลบูล [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรทัศน์ 3 มิติ[n. exp.] (thōrathat sām miti) EN: stereoscopic television   FR: télévision en 3D [f]
วงโคจรค้างฟ้า[n. exp.] (wongkhōjøn khāng fā) EN: geostationary orbit   FR: orbite géostationnaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EOS    IY1 AO2 S
EOS'S    IY1 AO2 S IH0 Z
EOSINOPHILIA    IY2 AO0 S IH2 N AH0 F IH1 L Y AH0
EOSINOPHILIC    IY2 AO0 S IH2 N AH0 F IH1 L IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜酸性粒细胞[shì suān xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] eosinophil (type of white blood cell) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーオーエス[, i-o-esu] (n) {comp} EOS [Add to Longdo]
インディーズビデオ[, indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei [Add to Longdo]
エオシン[, eoshin] (n) eosine [Add to Longdo]
クレオソート(P);ケレオソート[, kureoso-to (P); kereoso-to] (n) creosote; (P) [Add to Longdo]
クレオソート油[クレオソートゆ, kureoso-to yu] (n) creosote oil [Add to Longdo]
ジオシンセティックス[, jioshinseteikkusu] (n) geosynthetic [Add to Longdo]
ステレオスコープ[, sutereosuko-pu] (n) stereoscope [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
ヌクレオシド[, nukureoshido] (n) nucleoside [Add to Longdo]
ヌクレオソーム[, nukureoso-mu] (n) nucleosome [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
イーオーエス[いーおーえす, i-o-esu] EOS [Add to Longdo]
ビオーエス[びおーえす, bio-esu] BeOS [Add to Longdo]
ビデオシーディー[びでおしーでいー, bideoshi-dei-] VideoCD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eos \E"os\, n. [L., fr. Gr. 'Hw`s.] (Gr. Myth.)
   Aurora, the goddess of morn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eos
   n 1: (Greek mythology) the winged goddess of the dawn in ancient
      mythology; daughter of Hyperion; identified with Roman
      Aurora

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EOS
     Extended Operating System (OS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EOS
     Electrical OverStress
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Eos /ejɔs/
  Eos

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top