ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calligraphy

K AH0 L IH1 G R AH0 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calligraphy-, *calligraphy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calligraphy(n) ศิลปในการคัดลายมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี, ลายมือสวย, การคัดลายมือ, ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calligraphyอักษรวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calligraphyการประดิษฐ์ตัวอักษร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You write gracefully. Calligraphy is so similar to fencing.คุณเขียนสวย การคัดลายมือ เหมือนการเล่นฟันดาบ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I realized that I still have your calligraphy pens from the party invitations, and thought you might need them for something.ชั้นนึกได้ว่า ปากกาเซ็นของเธอติดมากับชั้นหนะ และคิดว่าเธอคงอยากได้คืน The Wild Brunch (2007)
That's why calligraphy is good.นั้นเป็นเหตุว่าเขียนลายมือดีหรือไม่ Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calligraphyLearning calligraphy is fun.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียนพู่กันจีน[khīen phūkan jīn] (n) EN: calligraphy  FR: calligraphie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALLIGRAPHY K AH0 L IH1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calligraphy (n) kˈəlˈɪgrəfiː (k @1 l i1 g r @ f ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书法[shū fǎ, ㄕㄨ ㄈㄚˇ, / ] calligraphy; penmanship, #8,083 [Add to Longdo]
书画[shū huà, ㄕㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] calligraphy, #10,684 [Add to Longdo]
炼字[liàn zì, ㄌㄧㄢˋ ㄗˋ, / ] calligraphy practise; to search for the right word [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリグラフィー[karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely [Add to Longdo]
一行物[いちぎょうもの, ichigyoumono] (n) scroll containing a single line of calligraphy, often of Zen content (usu. found in a tea-ceremony room or house) [Add to Longdo]
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
円相[えんそう, ensou] (n) circle painted with a single stroke in Zen calligraphy [Add to Longdo]
改良半紙[かいりょうばんし, kairyoubanshi] (n) type of Japanese calligraphy paper [Add to Longdo]
勘亭流[かんていりゅう, kanteiryuu] (n) Kantei style of calligraphy [Add to Longdo]
戯書き[ざれがき, zaregaki] (n) something written for fun; calligraphy written for entertainment [Add to Longdo]
吉書[きっしょ, kissho] (n) (See 書き初め) first calligraphy of the year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calligraphy \Cal*lig"ra*phy\, n. [Gr. ???????????: cf. F.
   calligraphie.]
   Fair or elegant penmanship.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calligraphy
   n 1: beautiful handwriting [syn: {calligraphy}, {penmanship},
      {chirography}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top