ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

书画

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -书画-, *书画*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书画[shū huà, ㄕㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] calligraphy, #10,684 [Add to Longdo]
书画[shū huà jiā, ㄕㄨ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] calligrapher and painter, #34,109 [Add to Longdo]
琴棋书画[qín qí shū huà, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧˊ ㄕㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] Four Arts of the Chinese Scholar (zither, Go, calligraphy, painting), #54,914 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sing lullabies and always harmonize in thirds.[CN] Sing lullabies and always harmonize in thirds 琴棋书画 Barbie as the Princess and the Pauper (2004)
If I was an educated man[CN] 琴棋书画、柴米油盐我样样都懂 Just Another Pandora's Box (2010)
The comic books had it wrong.[CN] 漫画书画错了 Kick-Ass (2010)
He is well versed in music, chess, calligraphy, painting... everything[CN] 琴棋书画无所不能 Just Another Pandora's Box (2010)
None of the girls qinqishuhua not to, without barrier[CN] 里面的姑娘琴棋书画无一不精,无一不通 Sex and the Emperor (1994)
Everyone's going to see it. You're painting for a book. It's public consumption.[CN] 每个人都会看到啊 你是为一本书画插画喔 Irresistible (2006)
I am president of the non-profit making[CN] 我是... 金银铜铁陶瓷书画 Chinese Zodiac (2012)
You mean pretty young girls who are trained as courtesans... and sold to rich men?[CN] 就是找些漂亮的小女孩 教她们琴棋书画 养大了以后卖给富人做妾 是吧 The Warlords (2007)
Children's books pay.[CN] 为儿童书画插画能赚钱 Mother Said (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top