ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulletin board

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulletin board-, *bulletin board*, bulletin boar
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulletin boardกระดานข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศ
Bulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา ในห้องสมุดมักจะติดกระดานข่าวไว้กับผนังใกล้ประตูทางเข้าห้องสมุดเพื่อใช้แสดงประกาศเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง บนกระดานข่าวบางครั้งจะจัดแสดงใบหุ้มปกของหนังสือใหม่ หรือรายการหนังสือใหม่ของห้องสมุด บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ห้องสมุด บางครั้งเป็นคำตอบจากผู้บริหารห้องสมุด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้องสมุด กระดานข่าวอาจทำเป็นตู้ปิดล็อคหรือเปิดโล่งก็ได้ กระดานข่าวเป็นวิธีที่ง่ายและให้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มสีสันการประดับตกแต่งในห้องสมุด ทำให้ผนังของห้องสมุดสว่างขึ้นและให้ความรู้กับผู้ใช้เกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุด บรรณารักษ์สามารถใช้กระดานข่าวเพื่อดึงดูดใจลูกค้าห้องสมุดให้อ่านได้ตลอดทั้งปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On a bulletin board at a coffee shop.บอร์ดประกาศที่ร้านกาแฟ Adventures in Fae-bysitting (2013)
You have a bulletin board with lots of nice pictures on it.ประกอบไปด้วย ภาพสวยๆ แปะอยู่บนนั้น Gimme Some Truth (2009)
I saw a notice on the bulletin board at the embassy for hat-making lessons.ฉันเห็นประกาศที่บอร์ด เรื่องเรียนทำหมวก Julie & Julia (2009)
I have already received reports of ads on Craig's list and coffee-shop bulletin boards requesting the services of the Butcher.ผมได้รับรายงานเรื่องประกาศในเวบเครกลิสต์แล้ว กับบอร์ดข้อความของร้านกาแฟ ที่ขอบริการจากจอมสับฯ Dex, Lies, and Videotape (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulletin boardThe names of the students who failed in the examination were posted on the bulletin board.
bulletin boardThere were long desks lined up, several pipe chairs, and stuck on the bulletin board was a calendar and several printouts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kradān khāo ilekthrønik) EN: Bulletin Board System (BBS)   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快报[kuài bào, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, / ] bulletin board, #8,518 [Add to Longdo]
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] Bulletin board; Notice board, #98,625 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) bulletin board; display board; notice board; electronic bulletin board; BBS; (P) [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
高札[こうさつ;たかふだ, kousatsu ; takafuda] (n) (1) official bulletin board (Edo period); (2) highest bid; highest tender; (3) (こうさつ only) (hon) your letter [Add to Longdo]
告示板[こくじばん, kokujiban] (n) bulletin board [Add to Longdo]
告知板[こくちばん, kokuchiban] (n) bulletin board [Add to Longdo]
草の根BBS[くさのねビービーエス, kusanone bi-bi-esu] (n) {comp} grassroots bulletin board [Add to Longdo]
辻札[つじふだ, tsujifuda] (n) street corner bulletin board [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system [Add to Longdo]
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulletin \Bul"le*tin\, n. [F. bulletin, fr. It. bullettino, dim.
   of bulletta, dim. of bulla, bolla, an edict of the pope, from
   L. bulla bubble. See {Bull} an edict.]
   1. A brief statement of facts respecting some passing event,
    as military operations or the health of some distinguished
    personage, issued by authority for the information of the
    public.
    [1913 Webster]
 
   2. Any public notice or announcement, especially of news
    recently received.
    [1913 Webster]
 
   3. A periodical publication, especially one containing the
    proceeding of a society.
    [1913 Webster]
 
   {bulletin board}, a board on which announcements are put,
    particularly at newsrooms, newspaper offices, etc.
    [1913 Webster] bullet-proof

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulletin board
   n 1: a computer that is running software that allows users to
      leave messages and access information of general interest
      [syn: {bulletin board system}, {bulletin board},
      {electronic bulletin board}, {bbs}]
   2: a board that hangs on a wall; displays announcements [syn:
     {bulletin board}, {notice board}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top