Search result for

audience

(73 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audience-, *audience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audience[N] ผู้ชม, See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง, Syn. spectators, witnesses, viewers, listeners

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
clairaudiencen. การมีหูทิพย์., See also: clairaudient adj. ดูclairaudience

English-Thai: Nontri Dictionary
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audienceผู้ชม, ผู้ฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience, right ofสิทธิที่เข้าฟังการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
audienceการเข้าเฝ้าฯ " ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ชั้นสูง " [การทูต]
Audienceผู้ฟัง [การแพทย์]
Audience participation television programsรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Audiencesผู้รับสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had forgotten what it was like to be on the road, performing for a live audience night after night.ผมลืมไปแล้วว่าถนนเส้นนี้ การแสดงสดคืนแล้วคืนเล่า Never Been Marcused (2008)
Yeah, We Should Mention For The People In Our Audienceค่ะ เราพูดถึงเรื่องที่ผู้ชม The Manhattan Project (2008)
All your specific target audience-- coupons.เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายได้ ใช้คูปอง Back in Business (2008)
You need to grab your audience, just grab 'em.เธอต้องมัดใจลูกค้า ให้อยู่หมัด Back in Business (2008)
I walk into the audience and I ask this goddess out.ผมเดินไปกลางหมู่ผู้ร่วมสัมมนา และถามหานางฟ้าของผมที่จากไป You're Gonna Love Tomorrow (2008)
They're scanning the audience looking for reactions.พวกเขากวาดตามองหาปฏิกริยา Minimal Loss (2008)
Then I've let my audience down.ฉันก็ทำให้แฟนๆ ผิดหวังแล้ว Go Your Own Way (2008)
No, the audience is so far below us, they couldn't see or hear anything.ไม่, คนดูอยู่ข้างล่างไกลจากเรา, พวกเขาไม่เห็นหรือได้ยินอะไรเลย Page Turner (2008)
I wouldn't say a paying audience...แต่ไม่ได้เก็บเงินคนดูหรอก... It Might Get Loud (2008)
Not many in the audience again today.วันนี้ คนดูก็น้อยเหมือนเดิม Departures (2008)
Paul, please exhibit to the audience the fine artifact.พอล โชว์ศิลปะชั้นงามให้ผู้ชมดูหน่อยซิ RocknRolla (2008)
Our contestant, Jamal Malik, call-center assistant from Mumbay, is on 16 thousand rupees, and has already used only one lifeline, ask the audience.ผู้ร่วมรายการของเรา จามาลมาลิค ผู้ช่วยคอลเซนเตอร์จากมุมไบ ได้ไปแล้ว 16,000 รูปี และเขาได้ใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งตัวช่วย ซึ่งก็คือถามผู้ชม Slumdog Millionaire (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audienceA cheer went up from the audience.
audienceAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
audienceAll the audience was excited.
audienceAmong the audience, there were students, teacher, clerks, and so on.
audienceAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
audienceAs she sang with all her heart, the audience was deeply moved.
audienceAt my joke, the audience burst into laughter.
audienceBecause of the rain, the audience at the concert was small.
audienceBeing bored, the audience began to yawn.
audienceCertain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience.
audienceEveryone in the audience burst into simultaneous laughter.
audienceHe addressed a large audience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เข้าประชุม[N] meeting, See also: audience, Syn. ที่ประชุม
ผู้เข้าชมการแสดง[N] audience, See also: spectators, onlookers, Syn. ผู้ชม, ผู้ดู, Example: หน้างานมีการขายของที่ระลึกให้ผู้เข้าชมการแสดงได้ซื้อหาเก็บไว้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่มาดูหรือมาฟังการแสดงนั้นๆ โดยซื้อตั๋ว ที่นั่งตามราคาที่กำหนดไว้ เป็นต้น
ผู้ฟัง[N] listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง
คนดู[N] audience, See also: spectator, onlooker, Syn. ผู้ชม, คนชม, Ant. ผู้แสดง, Example: มีคนดูเพียง 10 คนเท่านั้นที่บอกว่าดูละครเรื่องนี้รู้เรื่อง, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มคนที่ร่วมเข้าชมการแสดงหรือกีฬาเป็นต้น
คนฟัง[N] audience, See also: listener, Syn. ผู้ฟัง, Ant. คนพูด, Example: พระให้ศีลเสร็จก็เริ่มสวดอภิธรรม คนฟังนั่งฟังไม่ถึงอึดใจก็ซุบซิบกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับฟังหรือรับชมรายการที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือแพร่ภาพทางโทรทัศน์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพิจารณาคดี[n. exp.] (hǿng phijāranā khadī) EN: courtroom   FR: salle d'audience [f]
คนชม[n.] (khon chom) EN: audience   
คนดู[n.] (khondū) EN: audience   
ออกขุนนาง[v.] (økkhunnāng) EN: give a public audience to government officials   
ผู้ชม[n.] (phūchom) EN: audience ; spectateur   FR: public [m] ; spectateur(s) [m] ; spectatrice(s) [f] ; auditoire [m] ; audience [f]
ผู้ฟัง[n.] (phūfang) EN: listener ; audience   FR: auditeur [m] ; public [m] ; auditoire [m] ; assistance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDIENCE    AA1 D IY0 AH0 N S
AUDIENCES    AA1 D IY0 AH0 N S AH0 Z
AUDIENCES    AA1 D Y AH0 N S AH0 Z
AUDIENCE'S    AA1 D IY0 AH0 N S AH0 Z
AUDIENCE'S    AA1 D Y AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audience    (n) (oo1 d i@ n s)
audiences    (n) (oo1 d i@ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audienz {f} (bei)audience (with) [Add to Longdo]
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures [Add to Longdo]
Leseranalyse {f}audience analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
オーディエンス[, o-deiensu] (n) audience [Add to Longdo]
オーディエンスサーベイ[, o-deiensusa-bei] (n) audience survey [Add to Longdo]
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience [Add to Longdo]
引見[いんけん, inken] (n,vs) audience; interview [Add to Longdo]
謁す[えっす, essu] (v5s,vi) (See 謁する) to have an audience with [Add to Longdo]
謁する[えっする, essuru] (vs-s,vi) to have an audience with [Add to Longdo]
謁を賜わる[えつをたまわる, etsuwotamawaru] (exp,v5r) to be granted an audience [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会众[huì zhòng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] audience; participants; congregation (of religious sect) [Add to Longdo]
听众[tīng zhòng, ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] audience; listeners [Add to Longdo]
观客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, / ] audience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Court \Court\ (k[=o]rt), n. [OF. court, curt, cort, F. cour, LL.
   cortis, fr. L. cohors, cors, chors, gen. cohortis, cortis,
   chortis, an inclosure, court, thing inclosed, crowd, throng;
   co- + a root akin to Gr. chorto`s inclosure, feeding place,
   and to E. garden, yard, orchard. See {Yard}, and cf.
   {Cohort}, {Curtain}.]
   1. An inclosed space; a courtyard; an uncovered area shut in
    by the walls of a building, or by different building;
    also, a space opening from a street and nearly surrounded
    by houses; a blind alley.
    [1913 Webster]
 
       The courts of the house of our God.  --Ps. cxxxv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       And round the cool green courts there ran a row
       Of cloisters.             --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Goldsmith took a garret in a miserable court.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The residence of a sovereign, prince, nobleman, or other
    dignitary; a palace.
    [1913 Webster]
 
       Attends the emperor in his royal court. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This our court, infected with their manners,
       Shows like a riotous inn.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The collective body of persons composing the retinue of a
    sovereign or person high in authority; all the
    surroundings of a sovereign in his regal state.
    [1913 Webster]
 
       My lord, there is a nobleman of the court at door
       would speak with you.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Love rules the court, the camp, the grove. --Sir. W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. Any formal assembling of the retinue of a sovereign; as,
    to hold a court.
    [1913 Webster]
 
       The princesses held their court within the fortress.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Attention directed to a person in power; conduct or
    address designed to gain favor; courtliness of manners;
    civility; compliment; flattery.
    [1913 Webster]
 
       No solace could her paramour intreat
       Her once to show, ne court, nor dalliance.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I went to make my court to the Duke and Duchess of
       Newcastle.              --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) The hall, chamber, or place, where justice is
      administered.
    (b) The persons officially assembled under authority of
      law, at the appropriate time and place, for the
      administration of justice; an official assembly,
      legally met together for the transaction of judicial
      business; a judge or judges sitting for the hearing or
      trial of causes.
    (c) A tribunal established for the administration of
      justice.
    (d) The judge or judges; as distinguished from the counsel
      or jury, or both.
      [1913 Webster]
 
         Most heartily I do beseech the court
         To give the judgment.       --Shak.
      [1913 Webster]
 
   7. The session of a judicial assembly.
    [1913 Webster]
 
   8. Any jurisdiction, civil, military, or ecclesiastical.
    [1913 Webster]
 
   9. A place arranged for playing the game of tennis; also, one
    of the divisions of a tennis court.
    [1913 Webster]
 
   {Christian court}, the English ecclesiastical courts in the
    aggregate, or any one of them.
 
   {Court breeding}, education acquired at court.
 
   {Court card}. Same as {Coat card}.
 
   {Court circular}, one or more paragraphs of news respecting
    the sovereign and the royal family, together with the
    proceedings or movements of the court generally, supplied
    to the newspapers by an officer specially charged with
    such duty. [Eng.] --Edwards.
 
   {Court of claims} (Law), a court for settling claims against
    a state or government; specif., a court of the United
    States, created by act of Congress, and holding its
    sessions at Washington. It is given jurisdiction over
    claims on contracts against the government, and sometimes
    may advise the government as to its liabilities. [Webster
    1913 Suppl.]
 
   {Court day}, a day on which a court sits to administer
    justice.
 
   {Court dress}, the dress prescribed for appearance at the
    court of a sovereign.
 
   {Court fool}, a buffoon or jester, formerly kept by princes
    and nobles for their amusement.
 
   {Court guide}, a directory of the names and adresses of the
    nobility and gentry in a town.
 
   {Court hand}, the hand or manner of writing used in records
    and judicial proceedings. --Shak.
 
   {Court lands} (Eng. Law), lands kept in demesne, -- that is,
    for the use of the lord and his family.
 
   {Court marshal}, one who acts as marshal for a court.
 
   {Court party}, a party attached to the court.
 
   {Court rolls}, the records of a court. See{Roll}.
 
   {Court in banc}, or {Court in bank}, The full court sitting
    at its regular terms for the hearing of arguments upon
    questions of law, as distinguished from a sitting at nisi
    prius.
 
   {Court of Arches}, {audience}, etc. See under {Arches},
    {Audience}, etc.
 
   {Court of Chancery}. See {Chancery}, n.
 
   {Court of Common pleas}. (Law) See {Common pleas}, under
    {Common}.
 
   {Court of Equity}. See under {Equity}, and {Chancery}.
 
   {Court of Inquiry} (Mil.), a court appointed to inquire into
    and report on some military matter, as the conduct of an
    officer.
 
   {Court of St. James}, the usual designation of the British
    Court; -- so called from the old palace of St. James,
    which is used for the royal receptions, levees, and
    drawing-rooms.
 
   {The court of the Lord}, the temple at Jerusalem; hence, a
    church, or Christian house of worship.
 
   {General Court}, the legislature of a State; -- so called
    from having had, in the colonial days, judicial power; as,
    the General Court of Massachusetts. [U.S.]
 
   {To pay one's court}, to seek to gain favor by attentions.
    "Alcibiades was assiduous in paying his {court} to
    Tissaphernes." --Jowett.
 
   {To put out of court}, to refuse further judicial hearing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audience \Au"di*ence\, n. [F. audience, L. audientia, fr. audire
   to hear. See {Audible}, a.]
   1. The act of hearing; attention to sounds.
    [1913 Webster]
 
       Thou, therefore, give due audience, and attend.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Admittance to a hearing; a formal interview, esp. with a
    sovereign or the head of a government, for conference or
    the transaction of business.
    [1913 Webster]
 
       According to the fair play of the world,
       Let me have audience: I am sent to speak. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An auditory; an assembly of hearers. Also applied by
    authors to their readers.
    [1913 Webster]
 
       Fit audience find, though few.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He drew his audience upward to the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Court of audience}, or {Audience court} (Eng.), a court long
    since disused, belonging to the Archbishop of Canterbury;
    also, one belonging to the Archbishop of York. --Mozley &
    W.
 
   {In general} (or {open}) {audience}, publicly.
 
   {To give audience}, to listen; to admit to an interview.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audience
   n 1: a gathering of spectators or listeners at a (usually
      public) performance; "the audience applauded"; "someone in
      the audience began to cough"
   2: the part of the general public interested in a source of
     information or entertainment; "every artist needs an
     audience"; "the broadcast reached an audience of millions"
   3: an opportunity to state your case and be heard; "they
     condemned him without a hearing"; "he saw that he had lost
     his audience" [syn: {hearing}, {audience}]
   4: a conference (usually with someone important); "he had a
     consultation with the judge"; "he requested an audience with
     the king" [syn: {consultation}, {audience}, {interview}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 audience [odjãs]
   audience
   audience; auditory
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top