ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arabic

AE1 R AH0 B IH0 K   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arabic-, *arabic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arabic[ADJ] เกี่ยวกับอาระเบีย
Arabic[N] ภาษาหรืออักขระอาหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arabic(อา'ราบิค) adj. เกี่ยวกับอาหรับหรืออาระเบีย. -n. ภาษาอาหรับ (of Arabia)
arabic numeralsเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0., Syn. Arabic figures

English-Thai: Nontri Dictionary
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arabic numeralตัวเลขอารบิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arabic languageภาษาอาหรับ [TU Subject Heading]
Arabic Numeralsเลขอะราบิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the "al's" in algebra, algorithm, alchemy, and alcohol are just some of the traces left from the time when Arabic was the language of science.และอัลในพีชคณิตขั้นตอนวิธีการเล่น แร่แปรธาตุและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเพียงบางส่วนของร่องรอยที่เหลือ จากช่วงเวลาที่ภาษาอาหรับ เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ Hiding in the Light (2014)
Arabic astronomy was so influential, that we still call most of the bright stars by their Arabic names.ดาราศาสตร์ภาษาอาหรับ เป็นผู้มีอิทธิพลเช่นนั้น ที่เรายังคงเรียกส่วน ใหญ่ของดาวสว่าง ชื่อภาษาอาหรับของพวกเขา Hiding in the Light (2014)
The Arabs also imported ideas from India to the West, including the so-called Arabic numerals that we all use today, and the concept of zero... which comes in handy when you want to write "billions and billions."โดยนักวิชาการอิสลามและ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอาหรับความคิดที่นำเข้า จากอินเดียไปทางทิศตะวันตก รวมทั้งที่เรียกว่าเลขอารบิค Hiding in the Light (2014)
Go and tell that Arabic bastard that he has no right to keep my bird.กลับไปบอกไอ้คนอารบิคนั่นสิ ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เก็บนกผมไว้ Flying Home (2014)
How much is an Arabic horse?เท่าไหร่ม้าอาหรับ? Lone Survivor (2013)
First of all, it's not an Arabic horse, okay?ครั้งแรกของทั้งหมดมันไม่ได้ เป็นม้าอาหรับ, โอเค? Lone Survivor (2013)
Do they sell Arabic horses?พวกเขาขายม้าอาหรับ? Lone Survivor (2013)
My Arabic was never very good.ภาษาอาหรับของผมไม่ค่อยดี Life of Pi (2012)
You were yelling something that sounded like Arabic over and over.คุณตะโกนอะไรก็ไม่รู้ออกมา เหมือนภาษาอาหรับ หลายครั้งมาก Grace (2011)
Intensive Arabic and Morrissey.ภาษาอารบิคชั้นสูงกับคอร์นเสริตมอริสเซ่ I Want You Back (From the Dead) (2011)
I hope they'll teach arabic in those schools.ฉันหวังว่า เขาจะสอนภาษาอาราบิกในโรงเรียนนั้น Pleasant Little Kingdom (2010)
It's probably Arabic for "not clearly."มันอาจเป็นภาษาอารบิค แปลว่า "เห็นได้ไม่ชัด" Abed's Uncontrollable Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arabicArabic is a very important language.
arabicArabic is written from right to left.
arabicI can't read Arabic script.
arabicShe speaks a little Arabic.
arabicThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขอารบิค[N] Arabic numerals, Syn. เลขฝรั่ง, Example: ผู้แต่งคนนี้จะไม่ใช้เลขอารบิคในงานเขียนของเขาเลย, Thai definition: ตัวเลขแบบอาหรับ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ชาวอาหรับคิดค้นขึ้นใช้แทนจำนวนจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขอารบิค = เลขอาระบิค[n. exp.] (lēk Ārabik) EN: Arabic number ; Arabic numerals   FR: chiffre arabe [m]
ภาษาอาหรับ[n.] (phāsāĀrap) EN: Arabic ; Arabic language   FR: arabe [m] ; langue arabe [f]
ตัวเลขฮินดูอารบิก [n. exp.] (tūalēk Hindū-Ārabik) EN: ndo-Arabic numerals   FR: numération indo-arabe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARABIC    AE1 R AH0 B IH0 K
ARABIC    EH1 R AH0 B IH0 K
ARABICA    ER0 AE1 B IH0 K AH0
ARABICON    AH0 R AE1 B AH0 K AO2 N
ARABICHON    AH0 R AE1 B IH0 SH AO2 N
ARABICHON'S    AH0 R AE1 B IH0 SH AO2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Arabic    (n) ˈærəbɪk (a1 r @ b i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉伯语[Ā lā bó yǔ, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄩˇ, / ] Arabic (language), #37,701 [Add to Longdo]
阿拉伯数字[Ā lā bó shù zì, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] Arabic numerals, #45,456 [Add to Longdo]
阿拉伯文[Ā lā bó wén, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ, ] Arabic (language & writing), #60,172 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arabische ZeichenArabic character [Add to Longdo]
arabische Ziffern; arabische ZahlenArabic numerals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラビアゴム[, arabiagomu] (n) gum arabic [Add to Longdo]
アラビア語[アラビアご, arabia go] (n) Arabic (language) [Add to Longdo]
アラビア数字[アラビアすうじ, arabia suuji] (n) Arabic numeral [Add to Longdo]
アラビア文字[アラビアもじ, arabia moji] (n) Arabic script [Add to Longdo]
ウード[, u-do] (n) oud (lute-like instrument of Arabic origin) (ara [Add to Longdo]
ハダル[, hadaru] (n) Hadar (Arabic name for Beta Centauri) [Add to Longdo]
ラバーブ[, raba-bu] (n) rebab (stringed instrument of Arabic origin) (ara [Add to Longdo]
国連公用語[こくれんこうようご, kokurenkouyougo] (n) official languages of the UN (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) [Add to Longdo]
算用数字[さんようすうじ, sanyousuuji] (n) Arabic numeral [Add to Longdo]
千夜一夜物語[せんやいちやものがたり, senyaichiyamonogatari] (n) One Thousand and One Nights (collection of Arabic stories) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabic \Ar"a*bic\, a. [L. Arabicus, fr. Arabia.]
   Of or pertaining to Arabia or the Arabians.
   [1913 Webster]
 
   {Arabic numerals} or {figures}, the nine digits, 1, 2, 3,
    etc., and the cipher 0.
 
   {Gum arabic}. See under {Gum}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabic \Ar"a*bic\, n.
   The language of the Arabians.
   [1913 Webster]
 
   Note: The Arabic is a Semitic language, allied to the Hebrew.
      It is very widely diffused, being the language in which
      all Moslems must read the Koran, and is spoken as a
      vernacular tongue in Arabia, Syria, and Northern
      Africa.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Arabic
   adj 1: relating to or characteristic of Arabs; "Arabic
       languages"
   n 1: the Semitic language of the Arabs; spoken in a variety of
      dialects [syn: {Arabic}, {Arabic language}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top