Search result for

-meteorite-

(22 entries)
(4.9784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meteorite, *meteorite*
Possible hiragana form: -めておりて-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meteorite[N] อุกกาบาต, See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว, Syn. shooting star, meteor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
The day there's a meteorite heading toward the earth and we have 30 days to live,ถ้าจะมีอุกกาบาตพุ่งมา ตกลงที่โลก และเหลือเวลาอยู่อีก30วัน Julie & Julia (2009)
In 1969, a 220-pound meteorite crashed into Murchison, Australia.โชคดีที่บางครั้งเบาะแสมาให้เรา ในปี 1969, Are We Alone? (2010)
The Murchison meteorite was more than just a piece of rock floating through space.อุกกาบาต เมอชีสอน ได้มากขึ้น Are We Alone? (2010)
A piece of the meteorite is kept here at the California Academy of Sciences.มันเป็นประตูในการดำรง ชีวิตของมนุษย์ต่างดาว ชิ้นส่วนของอุกกาบาต จะถูกเก็บไว้ที่นี่ Are We Alone? (2010)
Life may have come to Earth in a meteorite like this, and life similar to ours may be spread through the universe in the same way, as meteorites act like seeds, raining down the ingredients for life on fertile planets.ว่าการก่อสร้างตึกเหล่านี้เป็น รอบ ๆ ในระบบสุริยะของเรา ก่อนที่จะมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก ชีวิตอาจจะมาสู่โลก ในอุกกาบาตเช่นนี้ Are We Alone? (2010)
The meteorites would make the place dangerous, if not toxic, but there is still a command ship in the system.อุกกาบาตอาจทำให้พื้นที่แถวนั้นเป็นอันตราย หรือต่อให้มันไม่มีพิษภัยอะไร แต่เราก็ยังเสี่ยงจากยานแม่ในระบบสุริยนี้อยู่ดี Gauntlet (2011)
It's found in meteorites. It forms anti-protons.พบในอุกาบาต เป็นแอนตี้โปรตอน The Avengers (2012)
That's right, Artie, And when this meteorite hits,ใช่เลย อาร์ตี้ แล้วเมื่ออุกกาบาตตก Shooting Star (2013)
Meteorites. This one...หนึ่งนี้ส่วนหนึ่ง The Clean Room (2014)
The amount of lead deep inside this meteorite is exactly the same as when earth formed.เป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อโลก The Clean Room (2014)
Since you know the constant rate of uranium decay, that should give you the age of the meteorite, which was made at the same time as the earth.เมื่อคุณรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยคง ที่การสลายตัวของยูเรเนียม ที่ควรให้อายุของอุกกาบาต, ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน เวลาเดียวกับโลก The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meteoriteThis hole was formed by a falling of a meteorite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกกาบาต[N] meteorite, See also: meteor, Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก, Example: ในวันหนึ่งๆ จะมีอุกกาบาตขนาดเล็กตกจากภายนอกโลกเข้ามายังโลกวันละหลายล้านลูก, Count unit: ลูก, ก้อน

CMU English Pronouncing Dictionary
METEORITE    M IY1 T IY0 AO0 R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meteorite    (n) (m ii1 t i@ r ai t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meteorite \Me"te*or*ite\, n. [Cf. F. m['e]t['e]orite.] (Min.)
   A mass of stone or iron which has fallen to the earth from
   space; an aerolite.
   [1913 Webster]
 
   Note: Meteorites usually show a pitted surface with a fused
      crust, caused by the heat developed in their rapid
      passage through the earth's atmosphere. A meteorite may
      consist: 1. Of metallic iron, alloyed with a small
      percentage of nickel (meteoric iron, holosiderite).
      When etched this usually exhibits peculiar crystalline
      figures, called Widmanst[aum]tten figures. 2. Of a
      cellular mass of iron with imbedded silicates
      (mesosiderite or siderolite). 3. Of a stony mass of
      silicates with little iron (meteoric stone,
      sporadosiderite). 4. Of a mass without iron
      (asiderite).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meteorite
   n 1: stony or metallic object that is the remains of a meteoroid
      that has reached the earth's surface

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top