ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shooting star

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shooting star-, *shooting star*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shooting star[N] ดาวตก, See also: ผีพุ่งใต้, Syn. meteor, falling star, fireball

English-Thai: Nontri Dictionary
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A shooting star, Toto.ผีพุ่งใต้ โทโท Return to Oz (1985)
A shooting star.ผีพุ่งใต้ Return to Oz (1985)
- My friends sent it on a shooting star.-เพื่อนหนูส่งมากับผีพุ่งใต้ Return to Oz (1985)
I'm like a shooting star,มาจากแดนไกล Aladdin (1992)
When I was a boy, I saw a thousand shooting stars.ตอนฉันยังเด็ก ฉันเห็นดาวตกเป็นพันดวง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
So you are still that little looking for shooting stars.ดังนั้น คุณก็ยังเป็นเด็กคนนั้นอยู่... ตามหาดาวตก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์ The Notebook (2004)
# I'm a shooting star leaping through the sky like a tigerน่าจะตายซะที่นี่ Shaun of the Dead (2004)
Shooting stars mean good luck, right?ดาวตก หมายถึงโชคดีสินะ Eight Below (2006)
No, that's not a star. That's a shooting star.ไม่ นั่นไม่ใช่ดาว นั่นมันดาวตก The Astronaut Farmer (2006)
When a comet visits, it usually brings a beautiful spectacle what we call, shooting starsเมื่อดาวหางโคจรมา จะปรากฏความสวยงามขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเราเรียกว่า ดาวตก Eternal Summer (2006)
And what do we do when we see a shooting star?และเราจะทำอะไร เมื่อเราเห็นดาวตก? Eternal Summer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shooting starA shooting star dashed through the sky.
shooting starI have seen a shooting star once.
shooting starLet me wish shooting star.
shooting starLook at that shooting star.
shooting starLook! There goes a shooting star.
shooting starShooting stars will be seen tonight.
shooting starThe shooting started around noon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลาบาต[N] shooting star, See also: falling star, meteor, Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต, Example: คนโบราณเชื่อว่ากลาบาตหรืออุกลาบาตเป็นลางบอกเหตุร้าย, Count unit: ก้อน, ลูก, Thai definition: ก้อนที่มีแสงซึ่งตกจากอากาศลงมาสู่ผิวโลกถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย
ดาวตก[N] meteor, See also: shooting star, Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ, Example: ดาวตกลิ่วมายังพื้นโลก, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star   

Japanese-English: EDICT Dictionary
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.) [Add to Longdo]
夜這星;夜這い星;婚星[よばいぼし, yobaiboshi] (n) meteor; shooting star [Add to Longdo]
流れ星[ながれぼし, nagareboshi] (n) shooting star; meteor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shooting \Shoot"ing\, a.
   Of or pertaining to shooting; for shooting; darting.
   [1913 Webster]
 
   {Shooting board} (Joinery), a fixture used in planing or
    shooting the edge of a board, by means of which the plane
    is guided and the board held true.
 
   {Shooting box}, a small house in the country for use in the
    shooting season. --Prof. Wilson.
 
   {Shooting gallery}, a range, usually covered, with targets
    for practice with firearms.
 
   {Shooting iron}, a firearm. [Slang, U.S.]
 
   {Shooting star}.
   (a) (Astron.) A starlike, luminous meteor, that, appearing
     suddenly, darts quickly across some portion of the sky,
     and then as suddenly disappears, leaving sometimes, for a
     few seconds, a luminous train, -- called also {falling
     star}.
 
   Note: Shooting stars are small cosmical bodies which
      encounter the earth in its annual revolution, and which
      become visible by coming with planetary velocity into
      the upper regions of the atmosphere. At certain
      periods, as on the 13th of November and 10th of August,
      they appear for a few hours in great numbers,
      apparently diverging from some point in the heavens,
      such displays being known as meteoric showers, or star
      showers. These bodies, before encountering the earth,
      were moving in orbits closely allied to the orbits of
      comets. See {Leonids}, {Perseids}.
   (b) (Bot.) The American cowslip ({Dodecatheon Meadia}). See
     under {Cowslip}.
 
   {Shooting stick} (Print.), a tapering piece of wood or iron,
    used by printers to drive up the quoins in the chase.
    --Hansard.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meteor \Me"te*or\, n. [F. m['e]t['e]ore, Gr. ?, pl. ? things in
   the air, fr. ? high in air, raised off the ground; ? beyond +
   ?, ?, a suspension or hovering in the air, fr. ? to lift,
   raise up.]
   [1913 Webster]
   1. Any phenomenon or appearance in the atmosphere, as clouds,
    rain, hail, snow, etc.
    [1913 Webster]
 
       Hail, an ordinary meteor.       --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. Specif.: A transient luminous body or appearance seen in
    the atmosphere, or in a more elevated region.
    [1913 Webster]
 
       The vaulty top of heaven
       Figured quite o'er with burning meteors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A mass of stone or other substance which sometimes falls
    to the earth from space beyond the moon, burning up from
    atomospheric friction and creating a brilliant but usually
    very brief trail of light in the atmosphere; also called a
    {shooting star}.
    [PJC]
 
   Note: The term is especially applied to fireballs, and the
      masses of stone or other substances which sometimes
      fall to the earth; also to shooting stars and to ignes
      fatui. Meteors are often classed as: aerial meteors,
      winds, tornadoes, etc.; aqueous meteors, rain, hail,
      snow, dew, etc.; luminous meteors, rainbows, halos,
      etc.; and igneous meteors, lightning, shooting stars,
      and the like.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Star \Star\ (st[aum]r), n. [OE. sterre, AS. steorra; akin to
   OFries. stera, OS. sterro, D. ster, OHG. sterno, sterro, G.
   stern, Icel. stjarna, Sw. stjerna, Dan. stierne, Goth.
   sta['i]rn[=o], Armor. & Corn. steren, L. stella, Gr. 'asth`r,
   'a`stron, Skr. star; perhaps from a root meaning, to scatter,
   Skr. st[.r], L. sternere (cf. {Stratum}), and originally
   applied to the stars as being strewn over the sky, or as
   being scatterers or spreaders of light. [root]296. Cf.
   {Aster}, {Asteroid}, {Constellation}, {Disaster}, {Stellar}.]
   1. One of the innumerable luminous bodies seen in the
    heavens; any heavenly body other than the sun, moon,
    comets, and nebulae.
    [1913 Webster]
 
       His eyen twinkled in his head aright,
       As do the stars in the frosty night. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: The stars are distinguished as {planets}, and {fixed
      stars}. See {Planet}, {Fixed stars} under {Fixed}, and
      {Magnitude of a star} under {Magnitude}.
      [1913 Webster]
 
   2. The polestar; the north star. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astrol.) A planet supposed to influence one's destiny;
    (usually pl.) a configuration of the planets, supposed to
    influence fortune.
    [1913 Webster]
 
       O malignant and ill-brooding stars.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Blesses his stars, and thinks it luxury. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. That which resembles the figure of a star, as an ornament
    worn on the breast to indicate rank or honor.
    [1913 Webster]
 
       On whom . . .
       Lavish Honor showered all her stars. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, a radiated mark in writing or printing; an
    asterisk [thus, *]; -- used as a reference to a note, or
    to fill a blank where something is omitted, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pyrotechny) A composition of combustible matter used in
    the heading of rockets, in mines, etc., which, exploding
    in the air, presents a starlike appearance.
    [1913 Webster]
 
   7. A person of brilliant and attractive qualities, especially
    on public occasions, as a distinguished orator, a leading
    theatrical performer, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Star is used in the formation of compound words
      generally of obvious signification; as, star-aspiring,
      star-bespangled, star-bestudded, star-blasting,
      star-bright, star-crowned, star-directed, star-eyed,
      star-headed, star-paved, star-roofed, star-sprinkled,
      star-wreathed.
      [1913 Webster]
 
   {Blazing star}, {Double star}, {Multiple star}, {Shooting
   star}, etc. See under {Blazing}, {Double}, etc.
 
   {Nebulous star} (Astron.), a small well-defined circular
    nebula, having a bright nucleus at its center like a star.
    
 
   {Star anise} (Bot.), any plant of the genus Illicium; -- so
    called from its star-shaped capsules.
 
   {Star apple} (Bot.), a tropical American tree ({Chrysophyllum
    Cainito}), having a milky juice and oblong leaves with a
    silky-golden pubescence beneath. It bears an applelike
    fruit, the carpels of which present a starlike figure when
    cut across. The name is extended to the whole genus of
    about sixty species, and the natural order ({Sapotaceae})
    to which it belongs is called the Star-apple family.
 
   {Star conner}, one who cons, or studies, the stars; an
    astronomer or an astrologer. --Gascoigne.
 
   {Star coral} (Zool.), any one of numerous species of stony
    corals belonging to {Astraea}, {Orbicella}, and allied
    genera, in which the calicles are round or polygonal and
    contain conspicuous radiating septa.
 
   {Star cucumber}. (Bot.) See under {Cucumber}.
 
   {Star flower}. (Bot.)
    (a) A plant of the genus {Ornithogalum};
      star-of-Bethlehem.
    (b) See {Starwort}
    (b) .
    (c) An American plant of the genus {Trientalis}
      ({Trientalis Americana}). --Gray.
 
   {Star fort} (Fort.), a fort surrounded on the exterior with
    projecting angles; -- whence the name.
 
   {Star gauge} (Ordnance), a long rod, with adjustable points
    projecting radially at its end, for measuring the size of
    different parts of the bore of a gun.
 
   {Star grass}. (Bot.)
    (a) A small grasslike plant ({Hypoxis erecta}) having
      star-shaped yellow flowers.
    (b) The colicroot. See {Colicroot}.
 
   {Star hyacinth} (Bot.), a bulbous plant of the genus {Scilla}
    ({Scilla autumnalis}); -- called also {star-headed
    hyacinth}.
 
   {Star jelly} (Bot.), any one of several gelatinous plants
    ({Nostoc commune}, {Nostoc edule}, etc.). See {Nostoc}.
 
   {Star lizard}. (Zool.) Same as {Stellion}.
 
   {Star-of-Bethlehem} (Bot.), a bulbous liliaceous plant
    ({Ornithogalum umbellatum}) having a small white starlike
    flower.
 
   {Star-of-the-earth} (Bot.), a plant of the genus {Plantago}
    ({Plantago coronopus}), growing upon the seashore.
 
   {Star polygon} (Geom.), a polygon whose sides cut each other
    so as to form a star-shaped figure.
 
   {Stars and Stripes}, a popular name for the flag of the
    United States, which consists of thirteen horizontal
    stripes, alternately red and white, and a union having, in
    a blue field, white stars to represent the several States,
    one for each.
 
       With the old flag, the true American flag, the
       Eagle, and the Stars and Stripes, waving over the
       chamber in which we sit.       --D. Webster.
 
   {Star showers}. See {Shooting star}, under {Shooting}.
 
   {Star thistle} (Bot.), an annual composite plant ({Centaurea
    solstitialis}) having the involucre armed with stout
    radiating spines.
 
   {Star wheel} (Mach.), a star-shaped disk, used as a kind of
    ratchet wheel, in repeating watches and the feed motions
    of some machines.
 
   {Star worm} (Zool.), a gephyrean.
 
   {Temporary star} (Astron.), a star which appears suddenly,
    shines for a period, and then nearly or quite disappears.
    These stars were supposed by some astronomers to be
    variable stars of long and undetermined periods. More
    recently, variations star in start intensity are
    classified more specifically, and this term is now
    obsolescent. See also {nova}. [Obsolescent]
 
   {Variable star} (Astron.), a star whose brilliancy varies
    periodically, generally with regularity, but sometimes
    irregularly; -- called {periodical star} when its changes
    occur at fixed periods.
 
   {Water star grass} (Bot.), an aquatic plant ({Schollera
    graminea}) with small yellow starlike blossoms.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shooting star
   n 1: a streak of light in the sky at night that results when a
      meteoroid hits the earth's atmosphere and air friction
      causes the meteoroid to melt or vaporize or explode [syn:
      {meteor}, {shooting star}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top