ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inheritor-

IH2 N HH EH1 R AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inheritor, *inheritor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inheritor(n) ผู้รับมรดก (กฎหมาย), See also: ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง, Syn. recipient, heir, receiver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก, ทายาท

English-Thai: Nontri Dictionary
inheritor(n) ทายาท, ผู้สืบทอด, รัชทายาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inheritorBeing an only child, he was the sole inheritor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับมรดก(n) inheritor, Syn. ผู้รับพินัยกรรม, Example: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INHERITOR IH2 N HH EH1 R AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inheritor (n) ˈɪnhˈɛrɪtər (i1 n h e1 r i t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inheritor \In*her"it*or\, n.
   One who inherits; an heir.
   [1913 Webster]
 
      Born inheritors of the dignity.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inheritor
   n 1: a person who is entitled by law or by the terms of a will
      to inherit the estate of another [syn: {heir}, {inheritor},
      {heritor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top