ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-evenly-

IY1 V AH0 N L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: evenly, *evenly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evenly(adv) อย่างเท่าเทียม, See also: อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน, Syn. equally

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Unlike the first launch this fuel will burn evenly giving us the right amount of thrust needed to launch...- ไม่เหมือนอันแรกที่ปล่อย... ...เชื้อเพลิงจะเผาผลาญสม่ำเสมอ... ...เพื่อให้ผลรวมของแรงดัน พอที่จะปล่อย... The Astronaut Farmer (2006)
Your weight is evenly distributedให้น้ำหนักนายกระจายเท่ากัน The Legend (2008)
Both caucasoid. Evenly distributed pigment granules.เป็นคนผิวขาวทั้งคู่ กระทั่งย้อมผมสีเดียวกัน I Had a Dream (2008)
Well, look how evenly they're spaced out.ดูสิ พวกเขายืนเว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน Masterpiece (2008)
The blade that made these cuts is thicker, evenly tapered and sharp on both edges, like a dagger.รอยคมที่ใช้ตัดมีขนาดหนากว่า และแคบเรียวกว่า และคมทั้งสองด้านเหมือนกับกริช The Witch in the Wardrobe (2010)
As you can see, the weight is evenly distributed and there's minimal scarring.ดูสิครับ น้ำหนักกระจายเท่ากันทั้งสองข้าง และมีแผลนิดเดียว Bad Teacher (2011)
Your weight should be evenly distributed. You gotta throw off the back foot.กระจายน้ำหนักให้เท่ากัน ให้แรงส่งมาจากเท้าหลัง Bad Teacher (2011)
Place these evenly around the room.วางมันลงทั่วห้อง Crying Wolf (2011)
According to our polls, the campus is almost evenly divided.ผลโพลชี้ให้เห็นว่าวิทยาลัยแทบจะถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ฝ่ายเลยทีเดียว Intro to Political Science (2011)
She made sure her visitation days were evenly divided.เธอทำตารางเวลาวันเยี่ยมเยียน แม้มันจะถูกแบ่งไว้แล้ว School of Hard Knocks (2011)
There's lipping on each of the stacked cans, evenly spaced like stairs.มันมีขอบบนถังที่มาต่อกันแต่ละอัน ทำให้ความกว้างมันเหมือนขั้นบันได The Partners in the Divorce (2012)
It's not very often we've seen a crowd in one city so evenly divided, Jim.เม: มันไม่บ่อยมาก เราได้เห็นฝูงชนในเมืองหนึ่ง ... แบ่งเท่า ๆ กันเพื่อให้จิม Grudge Match (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evenlyThe money will be probably be split evenly between those two.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกุกตะกัก(adv) jerkily, See also: evenly, Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ, Ant. สะดวก, เรียบ, คล่อง, Example: เครื่องยนต์เดินตะกุกตะกัก เพราะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปีแล้ว, Thai Definition: ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVENLY IY1 V AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evenly (a) ˈiːvnliː (ii1 v n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichmäßig verteiltevenly distributed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evenly \E"ven*ly\, adv.
   With an even, level, or smooth surface; without roughness,
   elevations, or depression; uniformly; equally; comfortably;
   impartially; serenely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evenly
   adv 1: in equal amounts or shares; in a balanced or impartial
       way; "a class evenly divided between girls and boys";
       "they split their winnings equally"; "deal equally with
       rich and poor" [syn: {evenly}, {equally}] [ant:
       {unequally}, {unevenly}]
   2: in a level and regular way [ant: {unevenly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top