ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enticement-

IH0 N T AY1 S M AH0 N T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enticement, *enticement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enticement[N] การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation

English-Thai: Nontri Dictionary
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paul Wilson's attack showed him how physically weak he was, and Debra Wilson's enticement reminded him of how futile his fantasies were.การจู่โจมพอล วิลสัน ทำให้รู้ว่าเขากำลังประสาทเสีย และการล่อลวงของเดบร้า ทำให้จินตนาการเพ้อฝันของเขาสูญเปล่า Compromising Positions (2010)
This wouldn't be an enticement to come home from college more often, would it?มันไม่ใช่ตัวล่อที่จะให้หนู กลับมาเยี่ยมบ้านให้บ่อยขึ้น ใช่ไหมคะ? An Embarrassment of Bitches (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อามิษ[N] enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTICEMENT IH0 N T AY1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enticement (n) ˈɪntˈaɪsmənt (i1 n t ai1 s m @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enticement \En*tice"ment\, n. [OF. enticement.]
   1. The act or practice of alluring or tempting; as, the
    enticements of evil companions.
    [1913 Webster]
 
   2. That which entices, or incites to evil; means of
    allurement; alluring object; as, an enticement to sin.
 
   Syn: Allurement; attraction; temptation; seduction;
     inveiglement; persuasion; inducement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enticement
   n 1: something that seduces or has the quality to seduce [syn:
      {temptation}, {enticement}]
   2: qualities that attract by seeming to promise some kind of
     reward [syn: {lure}, {enticement}, {come-on}]
   3: the act of influencing by exciting hope or desire; "his
     enticements were shameless" [syn: {enticement}, {temptation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top