ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-entertainer-

EH2 N T ER0 T EY1 N ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entertainer, *entertainer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertainer[N] ผู้ให้ความบันเทิง, Syn. performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you can imagine, she was quite an entertainer.พอราเชลมาร่วมงานเท่านั้น ฮิตแหลก The Bodyguard (1992)
Are you an entertainer?พวกบันเทิงรึเปล่า Ken Park (2002)
Entertainers are so temperamental. Transpose!ศิลปินก็มักอ่อนไหวอย่างเงี้ยหละ จัดการซะนะ High School Musical 2 (2007)
The mangoes' so sweet,the women so... well,if it isn't the entertainer.มะม่วงก็หวาน ผู้หญิงก็... แหม ไม่ใช่คนบันเทิงเลยนะ Call Waiting (2007)
You are quite the entertainer, Mr. One Two.คุณเป็นพวกสร้างความบันเทิงสินะ คุณ วันทู RocknRolla (2008)
Look, we love your work as an entertainer.ดูน่ะ เราคิดว่าคุณขาย\ พวกรายการบันเทิง Frost/Nixon (2008)
I'm just an entertainer.ผมเป็นแค่ผู้ให้ความบันเทิง Debate 109 (2009)
So, you remember these entertainers fight over the best spots, right?งั้นคุณจำนักแสดงจำอวด พวกนั้นได้ใช่ไหม ที่ทะเลาะกันเพื่อแย่งชิง พื้นที่โชว์ดีที่สุด? The Bones That Weren't (2010)
An entertainer is an unhappy career, making other people happy.อยู่ในวงการบันเทิงเป็นอาชีพที่ไม่มีความสุข แต่ทำความสุขให้คนอื่น Episode #1.10 (2010)
Not as an entertainer in front of the cameras.ไม่ใช่การแสดงต่อหน้ากล้อง Episode #1.11 (2010)
Actress, are you an entertainer?งั้นคุณเป็นนักร้องเหรอ Episode #1.9 (2010)
So, they tell me you're some kind of entertainer.มีคนบอกว่าเจ้าเป็นแบบว่า ให้ความบันเทิง The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainerHe is not so much a teacher as an entertainer.
entertainerHe made good as an entertainer.
entertainerThe man whose work it is to amuse people who attend a show is an entertainer.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAINER    EH2 N T ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINER    EH2 N ER0 T EY1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertainer    (n) ˌɛntətˈɛɪnər (e2 n t @ t ei1 n @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertainer \En`ter*tain"er\, n.
   1. One who entertains; a host.
    [1913 Webster]
 
   2. one who amuses people, such as a singer, dancer, comedian,
    magician, etc., especially one who does so as a
    profession.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertainer
   n 1: a person who tries to please or amuse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top