ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-depletion-

D IH0 P L IY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depletion, *depletion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depletion[N] การทำให้หมดสิ้น, See also: การทำให้ลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depletionการตัดค่าสูญสิ้น [การบัญชี]
Depletionการขาดแคลน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพร่อง[N] depletion, See also: dwindling, decrement, lack of, diminution, reduction, Syn. การขาด, ความร่อยหรอ, Example: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้, Thai definition: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าหมดเปลือง[n.] (khā mot pleūang) EN: depletion   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPLETION    D IH0 P L IY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depletion    (n) dˈɪplˈiːʃən (d i1 p l ii1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erschöpfung {f} | Erschöpfungen {pl}depletion | depletions [Add to Longdo]
Sperrschicht {f} (Halbleiter) [electr.]depletion layer [Add to Longdo]
Depletion {f}; Mangel {m} [med.]depletion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depletion \De*ple"tion\, n. [Cf. F. d['e]pl['e]tion.]
   1. The act of depleting or emptying.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) the act or process of diminishing the quantity of
    fluid in the vessels by bloodletting or otherwise; also
    excessive evacuation, as in severe diarrhea.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depletion
   n 1: the act of decreasing something markedly
   2: the state of being depleted

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top