ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cordiality-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cordiality, *cordiality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordiality[N] ความอบอุ่นเป็นกันเอง, Syn. friendly feeling, warm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cordialityHe greeted her with cordiality.
cordialityHis cordiality may not be authentic.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordiality (n) kˌɔːdɪˈælɪtiː (k oo2 d i a1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cordiality \Cor*dial"i*ty\ (k[^o]r*j[a^]l"[i^]*t[y^] or
   k[^o]r`d[i^]*[a^]l"-; 106), n.; pl. {Cordialities} (-t[i^]z).
   [LL. cordialitas, fr. cordialis sincere: cf. F.
   cordialit['e].]
   1. Relation to the heart. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That the ancients had any respect of cordiality or
       reference unto the heart, will much be doubted.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Sincere affection and kindness; warmth of regard;
    heartiness. --Motley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cordiality
   n 1: a cordial disposition [syn: {amity}, {cordiality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top