Search result for

-clerk-

(36 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clerk, *clerk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clerk[N] พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
clerk[N] เสมียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clerk(คลาร์ค,เคลิค) {clerked,clerking,clerks} n. เสมียน,เสมียนขายของ,พนักงานร้านค้า,พระ,คนที่อ่านออกเขียนได้,ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk

English-Thai: Nontri Dictionary
clerk(n) เสมียน,อาลักษณ์,คนขายของ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Warehouse Clerk.- เสมียนโรงพัสดุ City of Ember (2008)
Go see the clerk about your stuff.ไปพบเสมียน แล้วไปเอาของๆแกซะ Hell or High Water (2008)
- on one of the clerks inside.-กับเสมียนข้างในน่ะ Blow Out (2008)
You're gonna have to talk to one of the window clerks.-คุณควรไปคุยกับเสมียนหน้าเค้าเตอร์ Blow Out (2008)
I'm from the County Clerk's Office.ฉันมาจากออฟฟิศของเขต Chapter Three 'Building 26' (2009)
I was only a file clerk.ฉันแค่เอาเอกสารไปส่งเอง Julie & Julia (2009)
She didn't realize that daddy already clerked for one.เธอไม่นึกว่าพ่อเธอเป็นเสมียนให้คนนั้นแล้ว Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Dup Law School, Supreme Court clerkship, blah, blah, blah.ชื่ิอของโรงเรียนกฎหมาย เสมียนศาลสูง อีกมากมาย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
When I run my card, the system automatically prompts the desk clerk to greet me with this exact statement:เมื่อผมรูดการ์ด ระบบอัตโนมัติจะแจ้งข้อมูลของผมไปที่พนักงาน เพื่อให้กล่าวทักทายผมด้วยประโยคที่ว่า: Up in the Air (2009)
One is your file clerk:คนแรก คล้าก Saw VI (2009)
Now he's law review at yale and about to clerk for the supreme court.แต่ตอนนี้ เค้าเป็นทนายที่เยล แล้วเสมียนที่ศาลฏีกาล่ะ The Grandfather (2009)
Tell the deli clerk to take a break. Done.บอกพนักงานร้านขายอาหารให้หยุดพักเที่ยง ได้เลย Na Triobloidi (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clerkA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
clerkAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
clerkAll of a sudden, the clerk lost his temper.
clerkAmong the audience, there were students, teacher, clerks, and so on.
clerkAt the same time, the clerk Natsue Arimura told Gokijo of his intent to resign after this month.
clerkBob worked as a clerk in the grocery store on Saturday.
clerkClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
clerkFor the time being, she is clerking in a department store.
clerkHe gets a reasonable salary as a bank clerk.
clerkHe got a position as a clerk.
clerkHe is a bank clerk.
clerkHe is a clerk at the Bank of Washington.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมียน[N] clerk, Syn. พนักงาน, เจ้าหน้าที่, Example: เขามีพรรคพวกช่วยเหลือให้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในกรมศุลกากร, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ

CMU English Pronouncing Dictionary
CLERK    K L ER1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clerk    (v) (k l aa1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protokollführer {m}clerk (of the court) [Add to Longdo]
Rennleiter {m}clerk of the course [Add to Longdo]
Schreiber {m} | Schreiber {pl}clerk | clerks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clerk \Clerk\ (kl[~e]rk; in Eng. kl[aum]rk; 277), n. [Either OF.
   clerc, fr. L. clericus a priest, or AS. clerc, cleric, clerk,
   priest, fr. L. clericus, fr. Gr. klhriko`s belonging to the
   clergy, fr. klh^ros lot, allotment, clergy; cf. Deut. xviii.
   2. Cf. {Clergy}.]
   1. A clergyman or ecclesiastic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All persons were styled clerks that served in the
       church of Christ.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who could read; a scholar; a learned person; a man
    of letters. [Obs.] "Every one that could read . . . being
    accounted a clerk." --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       He was no great clerk, but he was perfectly well
       versed in the interests of Europe.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. A parish officer, being a layman who leads in reading the
    responses of the Episcopal church service, and otherwise
    assists in it. [Eng.] --Hook.
    [1913 Webster]
 
       And like unlettered clerk still cry "Amen". --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One employed to keep records or accounts; a scribe; an
    accountant; as, the clerk of a court; a town clerk.
    [1913 Webster]
 
       The clerk of the crown . . . withdrew the bill.
                          --Strype.
    [1913 Webster]
 
   Note: In some cases, clerk is synonymous with secretary. A
      clerk is always an officer subordinate to a higher
      officer, board, corporation, or person; whereas a
      secretary may be either a subordinate or the head of an
      office or department.
      [1913 Webster]
 
   5. An assistant in a shop or store. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clerk
   n 1: an employee who performs clerical work (e.g., keeps records
      or accounts)
   2: a salesperson in a store [syn: {salesclerk}, {shop clerk},
     {clerk}, {shop assistant}]
   v 1: work as a clerk, as in the legal business

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top