ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-clairvoyance-

K L EH0 R V OY1 AH0 N S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clairvoyance, *clairvoyance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your clairvoyance is real.พลังวิเศษของแท้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAIRVOYANCE    K L EH0 R V OY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clairvoyance    (n) klˈɛəʳvˈɔɪəns (k l e@1 v oi1 @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千里眼[qiān lǐ yǎn, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄧㄢˇ, / ] clairvoyance, #60,701 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clairvoyance \Clair*voy"ance\, n. [F.]
   A power, attributed to some persons while in a mesmeric
   state, of discerning objects not perceptible by the senses in
   their normal condition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clairvoyance
   n 1: apparent power to perceive things that are not present to
      the senses [syn: {clairvoyance}, {second sight},
      {extrasensory perception}, {E.S.P.}, {ESP}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top