Search result for

-bruised-

(28 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bruised, *bruised*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bruised[ADJ] ถูกทารุณ, See also: ถูกทำร้ายร่างกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He came home exonerated but thoroughly bruised.เขากลับบ้านอย่างพ้นข้อกล่าวหาแต่ว่าเขาบอบช้ำสาหัส Julie & Julia (2009)
Battered and bruised.ตัวป่วนกับตัวป่วย Killing Your Number (2009)
Your ribs are badly bruised.ซี่โครงของพ่อดูแย่มาก Air: Part 1 (2009)
who are bruised and cut and bleeding.ที่ตัวช้ำ ถูกกรีด เลือดไหล Slack Tide (2009)
She has a bruised heart. At least that's what she said in the interview.หัวใจเธอมันบอบซ้ำ อย่างน้อย นั่นเป็นสิ่งที่เธอบอกตอนคุยกัน Do It, Monkey (2009)
forget the bruised brain and go with your lion heart.ลืมสมองถูกกระทบกระเืทือนไปเสีย และเดินหน้าตรงไป ด้วยหัวใจสิงห์ Harbingers in a Fountain (2009)
The bone has been chipped and bruised around the triquetral, like someone was trying to pull something off his wrist.กระดูกถุกหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และมีรอยถลอกรอบ ๆ ดูเหมือนพยายามจะ ดึงบางอย่างจากข้อมือเขา The Bond in the Boot (2009)
You know, I thought I'd maybe just bruised my spleen or somethin'.ระบมภายในม้าม หรืออะไรข้างใน Black Swan (2009)
I've had to check myself into the hospital to have my bruised ego X-rayed.ผมต้องเช็คในโรงพยาบาล ด้วยตัวเอง พกพาความบอบชำมาเอกซเรย์ Playing Cards with Coyote (2009)
Busted lip, bruised face.หน้าอก ปากและหน้ามีรอยฟกช้ำ The Blind Side (2009)
To be battered, bruised and maimedที่โหดร้าย ทารุณและหมองหม่น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You shouldn't have bruised her face - Really? -แกไม่ควรทำเกรซเสียโฉม \ ก็แล้วไง? The Expendables (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bruisedI got my left arm bruised.
bruisedMy harsh words bruised her feeling.
bruisedThat apple is bruised.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟก[ADJ] contused, See also: bruised, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำ, Example: ที่ขาของนักเรียนหญิงมีรอยฟกเป็นดวงๆ อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ฟกช้ำ[ADJ] bruised, See also: contused, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, Example: ร่างกายของหล่อนปรากฏริ้วรอยฟกช้ำเหมือนเพิ่งผ่านการถูกรุมรังแกจากฝูงผู้แข็งแรง, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
ฟกช้ำดำเขียว[ADJ] bruised, See also: black and blue, Syn. ฟกช้ำ, บวมช้ำ, ฟก, Example: ตามตัวเขามีรอยฟกช้ำดำเขียวที่แสดงว่าถูกทุบตีอย่างหนัก, Thai definition: บวมช้ำตามร่างกายเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรง
ถลอก[ADJ] scratched, See also: bruised, Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, ปอกออก, เปิดออก, Example: เธออุ้มลูกขึ้นมากอดไว้แนบอก สงสารลูกจนน้ำตาซึมเมื่อมองเห็นรอยถลอกที่มีเลือดไหลซิบๆ ตรงหัวเข่าคู่น้อย, Thai definition: เกี่ยวกับผิวที่หลุดออกเพราะถูกกระทบ
ช้ำ[ADJ] bruised, See also: sore, black and blue, contused, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, Example: ตาช้ำของเธอมีประกายขึ้นมาบ้าง, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบม[X] (rabom) EN: bruised   FR: couvert de bleus

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUISED    B R UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bruised    (v) (b r uu1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrot {n}bruised grain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bruise \Bruise\ (br[udd]z), v. t. [imp. & p. p. {Bruised}; p.
   pr. & vb. n. {Bruising}.] [OE. brusen, brisen, brosen,
   bresen, AS. br?san or fr. OF. bruiser, bruisier, bruser, to
   break, shiver, perh. from OHG. brochis[=o]n. Cf. {Break}, v.
   t.]
   1. To injure, as by a blow or collision, without laceration;
    to contuse; as, to bruise one's finger with a hammer; to
    bruise the bark of a tree with a stone; to bruise an apple
    by letting it fall.
    [1913 Webster]
 
   2. To break; as in a mortar; to bray, as minerals, roots,
    etc.; to crush.
    [1913 Webster]
 
       Nor bruise her flowerets with the armed hoofs.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To pulverize; bray; triturate; pound; contuse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bruised \bruised\ adj.
   suffering from emotional injury; as, a bruised ego.
 
   Syn: hurt, wounded.
     [WordNet 1.5]
 
   2. injured without breaking the skin; as, a cut forehead and
    bruised cheek.
 
   Syn: contused, contusioned.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top