ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bicker-

B IH1 K ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bicker, *bicker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicker[VI] โต้เถียง, Syn. squabble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker

English-Thai: Nontri Dictionary
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quit that bickering over there !Uh-uh. The Thing (1982)
Do you not understand? While you bicker amongst yourselves, Sauron's power grows!ไม่เข้าใจบ้างหรอ มัวเเต่เถียงกันนี่ ซอรอนอาคมเเก่กล้าขึ้นทุกที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Could we just for once die without all this bickering?ไหนๆพวกเราก็จะตายอยู่แล้ว ขอตายแบบสงบๆไม่ได้เหรอไง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Exactly, you would never buy me flowers, so why are you bickering about it?ก็นั่นสิ นายน่ะไม่เคยซื้อดอกไม้ให้ฉัน แล้วทำไมนายต้องมาเถียงกับฉันฉอดๆด้วย Full House (2004)
- What are you two bickering about?-ทั้งสองคนจะเถียงกันไปทำไม Match Point (2005)
And not let us bicker among each other.และไม่เกี่ยงกัน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
We are monumentally screwed here... and the last thing I need is you two bickering' like a couple of little girls.แค่นี้เราก็แย่มากพอแล้ว... สิ่งสุดท้ายที่ชั้นเห็น คือนาย 2 คน เถียงกันเหมือนกับผู้หญิง The Marine (2006)
Both of you aren't Nam Chul and Nam Sang Nam, why do you both always stick together and bicker all day?นายทั้งสองคนไม่ใช่ Nam Chul และ Nam Sang Nam, ทำไมสองคนตัวติดกันและทะเลาะกันทั้งวัน? The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
You guys still bickering nowadays?คุณหยอกล้อทะเลาะที่สงบสมัยปัจจุบันนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
It's so cute, how you two bicker.ต่อปากต่อคำกันน่ารักจัง What More Do I Need? (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Mark... your kids are bickering.มาร์ค ลูกนายกำลังทะเลาะ Holidaze (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BICKER    B IH1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bicker    (v) bˈɪkər (b i1 k @ r)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, n. [See {Beaker}.]
   A small wooden vessel made of staves and hoops, like a tub.
   [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, v. i. [imp. & p. p. {Bickered}; p. pr. & vb.
   n. {Bickering}.] [OE. bikeren, perh. fr. Celtic; cf. W. bicra
   to fight, bicker, bicre conflict, skirmish; perh. akin to E.
   beak.]
   1. To skirmish; to exchange blows; to fight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Two eagles had a conflict, and bickered together.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend in petulant altercation; to wrangle.
    [1913 Webster]
 
       Petty things about which men cark and bicker.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To move quickly and unsteadily, or with a pattering noise;
    to quiver; to be tremulous, like flame.
    [1913 Webster]
 
       They [streamlets] bickered through the sunny shade.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, n.
   1. A skirmish; an encounter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A fight with stones between two parties of boys. [Scot.]
    --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   3. A wrangle; also, a noise,, as in angry contention.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bicker
   n 1: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
      {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]
   v 1: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
      [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker},
      {squabble}, {brabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top