ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-碾-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *碾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] stone roller; to crush, to roll
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 3,684

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, ] stone roller; millstone, #14,697 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It just got run over by a steamroller.[CN] 刚才矜持被压路机 Reprise (2006)
Ha-ha. Your turn as a tractor-crash victim in Critters 3?[CN] 你演过被拖拉机过的死者 Hollywood Babylon (2007)
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.[JA] しかし私をを信ずるこれらの 小さい者の一人をつまずかせる者は 大きなき臼を 首にかけられ 海の深みに沈められる方が その人の益になる 12 Years a Slave (2013)
And then, I ran over a cat, about a block away.[CN] 然后是 我一街区远的地方了一只小猫 Towelhead (2007)
When I was in high school, I got ran over by a postal truck.[CN] 我在高中的时候,被邮局的卡车 Knocked Up (2007)
Crushed under the wheels of a car...[CN] 车轮 JCVD (2008)
But the wagon the prince was riding in collided with a rock.[CN] 但是王子的车却压了一块岩石而翻落下去 Hansel and Gretel (2007)
Don't run into him. He might run over you with his bike![CN] 千万别撞见他,小心被他的自行车到! Under the Same Moon (2007)
These are the kind of nose clams that you crush up into a line of white powder.[CN] 这是一种鼻子蛤 你可以把它碎成白色粉末 The Gang Gets Whacked: Part 1 (2007)
He'll be run over by a car Or mugged in an alleyway[CN] 他会不巧被车死 或者在小巷子里被流氓弄死 Episode #1.5 (2007)
Daddy ran over Snowball, so we froze her.[CN] 爸爸把雪球死了 我们冰冻了她 Towelhead (2007)
I, Beowulf, killed a tribe of giants on the Orkneys, crushed the skulls of sea-serpents, and this troll of yours will trouble you no more.[CN] 我 贝奥武夫 干掉过 奥克尼郡一整个部落的巨人 碎过海蛇的头盖骨 这个怪物将再也不会骚扰你们 Beowulf (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top