ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*展*

   
229 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -展-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า
[zhǎn lǎn] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[展, zhǎn, ㄓㄢˇ] to open, to unfold; to extend, to stretch
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  衣 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Laying out clothes 㠭 for sale in a market 尸; compare 㠭,  Rank: 275
[辗, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] to roll over; to turn on a side
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 3,535
[碾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] stone roller; to crush, to roll
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 3,684
[輾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] to roll over; to turn on a side
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 7,488
[冁, chǎn, ㄔㄢˇ] smile
Radical: Decomposition: 单 (dān ㄉㄢ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] When an individual 单 opens up 展; 展 also provides the pronunciation,  Rank: 7,762
[搌, zhǎn, ㄓㄢˇ] to dab, to sop up, to wipe away tears
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 8,301

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[kāi zhǎn, ㄎㄞ ㄓㄢˇ, / ] (begin to) develop; unfold; to start; to launch; to open, #692 [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] to use; to spread out; to postpone; to unfold, #1,566 [Add to Longdo]
[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch, #1,603 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] to open up; to reveal, #2,074 [Add to Longdo]
[jìn zhǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ, / ] to make headway; to make progress, #2,748 [Add to Longdo]
[zhǎn xiàn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to come out; to emerge, #3,501 [Add to Longdo]
[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, ] expand, #4,572 [Add to Longdo]
[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] extend; expand, #5,142 [Add to Longdo]
[chē zhǎn, ㄔㄜ ㄓㄢˇ, / ] motor show, #5,989 [Add to Longdo]
中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]
[zhǎn chū, ㄓㄢˇ ㄔㄨ, ] to put on display; to be on show; to exhibit, #6,996 [Add to Longdo]
[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, ] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to, #8,976 [Add to Longdo]
[shī zhǎn, ㄕ ㄓㄢˇ, ] to use fully; to put to use, #10,624 [Add to Longdo]
览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] exhibition case; display case, #13,193 [Add to Longdo]
[shēn zhǎn, ㄕㄣ ㄓㄢˇ, ] extension, #17,027 [Add to Longdo]
[shū zhǎn, ㄕㄨ ㄓㄢˇ, ] to roll out; to extend; to smooth out; to unfold, #19,625 [Add to Longdo]
[huà zhǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄢˇ, / ] art exhibition, #22,216 [Add to Longdo]
[zhǎn xiāo, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ, / ] to display and sell (e.g. at a fair); sales exhibition, #23,280 [Add to Longdo]
销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] trade fair; sales exhibition, #25,721 [Add to Longdo]
[zhǎn lù, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ, ] to expose; to reveal, #27,241 [Add to Longdo]
览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
[zhǎn qī, ㄓㄢˇ ㄑㄧ, ] to extend the period; to reschedule (a debt), #31,841 [Add to Longdo]
一筹莫[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end, #33,063 [Add to Longdo]
[yán zhǎn, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ, ] to extend; to stretch out; ductable; to scale; scalable, #37,840 [Add to Longdo]
[zhāo zhǎn, ㄓㄠ ㄓㄢˇ, ] to flutter; to sway, #39,496 [Add to Longdo]
花枝招[huā zhī zhāo zhǎn, ㄏㄨㄚ ㄓ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, ] lit. the flowering branches sway (成语 saw); fig. gorgeously dressed (woman), #50,263 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] exhibition room, #57,728 [Add to Longdo]
上海浦东发银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank, #58,432 [Add to Longdo]
[huā zhǎn, ㄏㄨㄚ ㄓㄢˇ, ] flower show, #59,988 [Add to Longdo]
[pū zhǎn, ㄆㄨ ㄓㄢˇ, / ] to spread out, #60,419 [Add to Longdo]
翅高飞[zhǎn chì gāo fēi, ㄓㄢˇ ㄔˋ ㄍㄠ ㄈㄟ, / ] spread your wings and soar (成语 saw); to develop one's abilities freely, #68,229 [Add to Longdo]
迎风招[yíng fēng zhāo zhǎn, ˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, / ] to flutter in the wind (成语 saw), #68,713 [Add to Longdo]
香港贸易发[Xiāng Gǎng Mào yì Fā zhǎn jú, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ, / 貿] Hong Kong Trade Development Council, #74,847 [Add to Longdo]
[yán zhǎn xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ductability, #76,709 [Add to Longdo]
国家发计划委员会[guó jiā fā zhǎn jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National development and reform commission 國家發和改革委員會|国家发和改革委员会, #78,075 [Add to Longdo]
[kuān zhǎn, ㄎㄨㄢ ㄓㄢˇ, / ] happy, #169,239 [Add to Longdo]
一愁莫[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, / ] a one-person exhibition [Add to Longdo]
全球发中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
分布式发模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
曲面[kě zhǎn qū miàn, ㄎㄜˇ ㄓㄢˇ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, ] (math.) a developable surface [Add to Longdo]
可持续发[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]
可扩标记语言[kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán, ㄎㄜˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] extensible markup language (XML) [Add to Longdo]
国家发和改革委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]
大力发[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]
快速发[kuài sù fā zhǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] rapid growth; rapid expansion [Add to Longdo]
技术发[jì shù fā zhǎn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] technological development [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[てんかい, tenkai] Thai: พัฒนา English: develop (vs)
[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インライン[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion [Add to Longdo]
フーリエ[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion [Add to Longdo]
ファイル名[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) {comp} filename expansion [Add to Longdo]
マクロの[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion [Add to Longdo]
延べる;伸べる;べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
絵の覧会[えのてんらんかい, enotenrankai] (n) art exhibition [Add to Longdo]
[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government [Add to Longdo]
[きゅうてんかい, kyuutenkai] (n) rapid development [Add to Longdo]
急発[きゅうはってん, kyuuhatten] (n) boom (development, sales, etc.) [Add to Longdo]
経済発[けいざいはってん, keizaihatten] (n) economic development [Add to Longdo]
研究望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] (n) {comp} state of the art report [Add to Longdo]
原画[げんがてん, gengaten] (n) exhibition of original images [Add to Longdo]
個人[こじんてん, kojinten] (n) one-man exhibition; one-man show [Add to Longdo]
[こてん, koten] (n) one-man exhibition; one-woman exhibition; (P) [Add to Longdo]
古書[こしょてん, koshoten] (n) exhibition of rare (old, antiquarian) books [Add to Longdo]
後発発途上国;後発々途上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations [Add to Longdo]
国際[こくさいてんかい, kokusaitenkai] (n) international expansion [Add to Longdo]
市場[しじょうてんかい, shijoutenkai] (n) market expansion [Add to Longdo]
自己開ファイル[じこてんかいファイル, jikotenkai fairu] (n) {comp} self-expanding file [Add to Longdo]
写真[しゃしんてん, shashinten] (n) photo exhibition; exhibition of photographs; photograph exhibition; photographic exhibition [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (n,vs) exhibit; display; (P) [Add to Longdo]
作品[しゅってんさくひん, shuttensakuhin] (n) works (art, etc.) on display [Add to Longdo]
[しゅってんしゃ, shuttensha] (n) exhibitors (at a trade show, etc.) [Add to Longdo]
将来[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] (n,vs) expansion; extension [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] (n,adj-no) confidential [Add to Longdo]
[しんてんしょ, shintensho] (n) confidential letter [Add to Longdo]
書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] (n,vs) progress; development; (P) [Add to Longdo]
水平[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement) [Add to Longdo]
総帆[そうはんてんぱん, souhantenpan] (n,vs) in full sail; decked out in full sail [Add to Longdo]
多方向[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] (n) {comp} multicasting [Add to Longdo]
退任[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement [Add to Longdo]
[ていてん, teiten] (n) (abbr. of 帝国美術院美術覧会) Imperial Academy art exhibition [Add to Longdo]
[てん, ten] (suf) (abbr) (See 示) exhibition; exhibit [Add to Longdo]
[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]
開結果[てんかいけっか, tenkaikekka] (n) {comp} result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
開図[てんかいず, tenkaizu] (n) {math} development; development view [Add to Longdo]
[てんかん, tenkan] (n,vs) exhibit [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] (n,vs) exhibition; display; (P) [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] (n) exhibition; (P) [Add to Longdo]
示場[てんじじょう, tenjijou] (n) exhibition hall (room, area) [Add to Longdo]
示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
示品[てんじひん, tenjihin] (n) goods on display; (an) exhibit; exhibition (of goods) [Add to Longdo]
示物[てんじぶつ, tenjibutsu] (n) display items [Add to Longdo]
[てんせい, tensei] (n,adj-no) malleability [Add to Longdo]
[てんぼ, tenbo] (n) visiting a grave [Add to Longdo]
[てんぼう, tenbou] (n,vs) view; outlook; prospect; (P) [Add to Longdo]
望車[てんぼうしゃ, tenbousha] (n) observation car [Add to Longdo]
望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの望はすばらしかった。
All sorts of people came to the exhibition.あらゆる種類の人々が覧会にやってきた。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発させていく。
Picasso's early works have been exhibited at this hall.このホールではピカソの初期の作品が示されている。
My grandfather founded and my parents developed this company.この会社は私の祖父が創立し、両親が発させた。
Can I see the special exhibit with this ticket?この切符で特別をみられますか。
A campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.コピー紙の節約運動が全社的に開されている。
The latter will continue to develop along their own paths according to the needs of their own speakers.これら最後の英語はそれぞれの話しての必要に応じて独自の路線で発しつづけるだろう。
Who'd have thought this is how the pieces fit?こんな開を誰が予想したかしら。 [F]
The development of the computer industry has been very rapid.コンピューター産業の発は非常に急速である。
People in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.そのような国々、中でもアセアン諸国(東南アジア諸国連合)の人々は、日本のめざましい経済発の秘密は教育であると信じている。
They are going to exhibit many famous old paintings at the gallery.その画廊では多くの古い名画を示することになっている。
The plan will develop our city.その計画は私たちの市を発させるだろう。
The country's economy has developed making use of its rich national resources.その国の経済は豊かな天然資源を利用して発してきた。
The development of the country is falling behind that of Japan.その国の発は日本のそれよりも遅れている。
The writer's furniture is all shown in this museum.その作家の家具は全部この博物館に示されている。
Please keep me informed of the development of the case.その事件の進について逐一知らせてください。
Please keep me informed of the development of the case.その事件の開について引き続きお知らせ下さい。
The small country is making great efforts to keep up with other developing countries.その小国は他の発途上国に遅れまいと大変な努力をしている。
The exhibition offers profound insights into ancient civilization.その覧会に行くと古代文明に対する深い理解が得られる。
The exhibition is now open.その覧会は今開催中です。
The exhibition is well worth a visit.その覧会は十分訪れる価値がある。
The exhibition was a product of his imagination.その覧会は彼の想像力の産物だった。
The exhibition will be held next month.その覧会は来月開かれるでしょう。
The shop windows display the latest fashion.その店のウインドウには最新のファッションが示してある。
The rapid growth of the city surprised us.その都市の急速な発に私たちは驚いた。
The city has grown rapidly last ten years.その都市はここ10年間に急速に発した。
Then he began working at Cambridge and developing many more ideas about the nature of the universe.それから、彼は、ケンブリッジで研究を始め、宇宙の本質について前よりいっそう多くの考えを発させ始めた。
It interferes with our industrial development.それはわが国の産業の発を妨げている。
It was an event that proved extraordinary.それは異常な開を見せた出来事でした。
It has developed into a very large city.それは発して非常に大きな都市になっている。
Most developing countries are suffering from overpopulation.たいていの発途上国は過剰人口で苦しんでいる。
You can see the large exhibition at the department store anytime.デパートではいつでも大きな覧会を見られる。
The net economy is booming.ネット経済は急進している。
Part-time workers play an important role in developing the economies.パートタイム労働者は経済の発に重要な役割を演じる。
I got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.ファン・ドーゲンの覧会を十分堪能してきたよ。
Is there a souvenir shop in the hotel?ホテルの中にみやげ品はありますか。
The urban population in most developing countries is increasing very fast.ほとんどの発途上国の都会の人口は非常に急激に増加している。
The Mafia uses legitimate business operations as a front.マフィアは隠れみのに合法的な事業を開している。
London developed into the general market of Europe.ロンドンは発してヨーロッパの一般市場になった。
Britain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.英国の通貨危機は、政府がポンドの急落をくい止められなかったことをめぐる政治危機へと発しました。
They awarded her first prize at the flower show.花の示会で、彼らは彼女に1等賞を与えた。
All of us devoted ourselves to the development of our country.我々は皆国の発に一身をささげた。
Please let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.会議場内で自社の製品の示場を設けたいとお考えでしたら、早急にご連絡下さい。
The prospects for his career at the company are not quite promising.会社での彼の今後の望はあまり明るくない。
Shareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.株主は同社の急速な海外での事業開を懸念した。
The construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.幹線道路の建設は郊外の発に寄与するだろう。
The shortage of engineers is the greatest bottleneck to the development of our company.技術者の不足が当社の発の最大のネックだ。
The discussion produced a great deal of noise but no forward motion.議論が空回りして一向に発しなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-So there's no progress yet?[JA] 進が まだないってことね Midsummer Intimacy (2016)
Even in terms of relationships, to an 18-year-old, 27 is so much older.[JA] 恋愛に発すんのだって 18の時の27歳って めちゃくちゃ 大人じゃないですか Nightie Nightmare (2016)
So is this what you had when you were adopted?[CN] 示一下这条项链 大钏哥那条项链很漂亮吧 Episode #1.2 (2004)
Well, what progress?[CN] 进怎样? Night Train to Munich (1940)
AYAKA NISHIDA PART-TIMER[JA] 進とかない感じか Rocket Girl Dives Into Love (2016)
Suits me.[CN] 示给我 Bordertown (1935)
For Isabella, she showed great affection... and presided over Thrushcross Grange... with quiet dignity.[CN] 对於伊莎贝拉 她现 很棒的爱... 而且主持书眉农庄... 有着安静的尊严 Wuthering Heights (1939)
It was not like Ziraldo's exhibition, or Jaguar's, Millôr's.[JA] ジラルドやジャガーの 覧会とは違うのよ  ()
I've been working with the exhibit as my goal, but it's not the finish line.[JA] (ありさ)示会を ずっと目標にして今 やってたけど ゴールじゃないから これから Always Smiling with You (2016)
To bear witness to the truth that if the world war is to be crowned by peace, the world must disarm.[CN] 是为了目睹停战协议的签订 世界重新赢得了和平 它必须继续发下去 Cavalcade (1933)
Speed of progress in the satellite project[JA] 衛星プロジェクトの進の速さ Kong: Skull Island (2017)
Here she comes now, Frankie. Pour on the charm.[CN] 她来了, 弗兰基,施你的魅力吧 I Wake Up Screaming (1941)
When the exhibit is over...[JA] 示会 終わったら Always Smiling with You (2016)
"I wish to apply for a permit to present my spectacle at the fair..."[CN] 我想申请能在游园会上出我的示品 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Congratulations![JA] 示会 おめでとう! Cry, Cry, Cry (2016)
Everything was beautiful, the execution of the exhibition was beautiful, but metaphorically speaking, people didn't see this...[JA] 覧会自体は とてもすてきで 大成功だったと思う でも 私の感想としては  ()
- And a mule? - Forty acres and a mule![CN] 如发需要很多钱 Gone with the Wind (1939)
Would you mind not looking quite so gorgeous while you say all these things?[CN] 你说这些话的时候 可以不打扮得花枝招吗? The Palm Beach Story (1942)
I'll finish them by the end of the year, and then I'll rework them and get them ready for the exhibition.[JA] 年明けに出来上がってきて サンプルが それで修正して ギリギリ2月の示会 間に合うかなって感じ Anywhere for You (2016)
I'll show you, I'll prove it.[CN] 我会向你示 我会向你证明 Ninotchka (1939)
-Yes.[CN] -应该会有进 Three Crushes (2015)
You can send it as soon as it decompresses.[JA] できるだけ早く送信し それを開して 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
I'm keeping you posted on the progress of this case.[CN] 我来向你汇报案件进 I Wake Up Screaming (1941)
You've worked really hard, even staying here until the exhibit.[JA] でも 示会まで入れて 頑張ってよ 本当に Always Smiling with You (2016)
It's my way of saying thank you for helping me.[JA] (ありさ)それね 示会 手伝ってくれたね Cry, Cry, Cry (2016)
We hope that your journey through the exhibit has been one of reflective contemplation allowing for a new perspective and insight.[JA] 私たちはこの示のあなたの旅が 新しい望と洞察のための 反射と熟考の相互作用の一つになった事を望みます John Wick: Chapter 2 (2017)
You exhibited a painting at the Shale Galleries.[CN] 你在页岩美术馆办过画 Design for Living (1933)
-Aren't things moving pretty fast?[JA] 開 早くない? Slow Down Your Love (2016)
Now, this woman has been telling us since she hit the campaign trail two years ago--[JA] さて、この女性は このように言っていた 2年前に選挙戦を開して以来 Casus Belli (2017)
Come. A museum guard found dead in the room with the princess.[CN] 来,一位博物馆的守卫死在了公主的厅里 The Mummy (1932)
You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death.[CN] 你将不会记起我现在给你现的 现在我将唤起你的爱,罪孽还有死亡的记忆 The Mummy (1932)
-A heart-fluttering turn of events.[JA] キュンキュンする開でしょ ずっと Cry, Cry, Cry (2016)
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特号】 霍斯腾沃尔游园集会 各种从未出现过的 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
- It's only temporary. A hearing will follow immediately.[CN] 当然这只是暂时的 我们马上就会开听证会 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Regarding the sanity hearing of Longfellow Deeds...[CN] 现在开始开证明朗法洛迪斯 精神状态的听证会 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Minami the Knife Thrower did his thing on stage.[CN] 好久未身手的飞刀阿南 使出了浑身解数 Taki no shiraito (1933)
The universal language. Dear Maharaja.[CN] 终于有所进,酒是国际语言 Foreign Correspondent (1940)
-For now, I want the exhibit to succeed.[JA] (ありさ) とりあえず 示会を成功させる Always Smiling with You (2016)
-The exhibition got pushed back.[JA] 示会 2月の... (ありさ)示会ね 延びちゃったんだよね No Use Crying Over Meat (2016)
And I don't get a chance to show what I can do.[CN] 我没有机会示我的能力 Bordertown (1935)
Yes, I'm planning an exhibition for February.[JA] 2月に示会を目標で 今 動いてて Scissorhands (2016)
Don't stand there showing your teeth. Give me a hand up.[CN] 不要站在那里站现你的牙齿 帮我 Wuthering Heights (1939)
Well, the best way to promote the Japanese literary world is for me to win, don't you think?[JA] (花木)フフッ まあ 日本文学界の発のためには 僕が受賞するべき なんでしょうけどね Appeal (2017)
You're wasting your time painting for art galleries.[CN] 你不该浪费时间办什么画 Design for Living (1933)
Now, try those last two attacks I showed you.[CN] 我给你示一下那两种进攻技法 'G' Men (1935)
Nothing except the most ridiculous and sickening exhibition... mortal man ever made of himself.[CN] 除了那个人类所能做出的 最荒唐而恶心的 The Awful Truth (1937)
Well, anyway, it's done now. Yes, it's done now.[CN] 帮我开木材生意,而他不帮我 Gone with the Wind (1939)
We hope through this exhibit we can provide new insights into your understanding of the world, and just possibly lead you to deeper reflection into the nature of self.[JA] 私達はこの示を通して この世界への新たな 洞察力と理解力を身に着け 自分自身の本質をより深い反射に John Wick: Chapter 2 (2017)
This historic moment, when the fiery gaze of the future looks back on the dazzling flame of the present.[CN] 在這歷史性的時刻,我們望未來 並一起來回顧這段光輝的歷程 À Nous la Liberté (1931)
Roll out the National Guard, surround the hotel.[JA] 軍隊をホテル周囲に開しています Casus Belli (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル名[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
マクロの[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
研究望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
多方向[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
配布先表[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
表記法の開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てん, ten] AUSBREITEN [Add to Longdo]
望台[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
示会[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]
途上国[はってんとじょうこく, hattentojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] persoenlich, privat, vertraulich [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] Entwicklung, Fortschritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top