ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碾过

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碾过-, *碾过*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碾过[niǎn guò, ㄋㄧㄢˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] to crush sth by running over it [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an 18-Wheel cement truck That's going to crush every bone in your big body.[CN] 你就像被十八轮水泥车碾过 Very Bad Things (1998)
The last doctor who warned me about that was crossing Piccadilly, slipped on an orange peel, and was run over by a delivery van from Fortnum and Mason.[CN] 最后一个对我这么说的医生 路过皮卡迪利广场时 踩到橘子皮滑倒了 一辆福特纳姆和玛森公司的货车从他身上碾过 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
Well, a truck ran over it.[CN] 被卡车碾过 Under Suspicion (1991)
- Yeah, but me dad backed over her with a tractor.[CN] - 是的,但是我爸在倒退拖拉机的时候碾过了她。 Head Over Heels (2001)
Running over you.[CN] 碾过 Spawn (1997)
Shortly after, more crushed cages, with dying chickens. Later on, an overturned truck, surrounded with smoke.[CN] 紧接着, 就有更多被碾过的笼子和死鸡. 然后, 一辆翻转的卡车, 被烟雾笼罩着. Y Tu Mamá También (2001)
(narrator) The Germans drove eastwards over disintegrating Russian armies.[CN] 德国人向东猛冲 碾过正在崩溃的俄国军队 Inside the Reich: Germany - 1940-1944 (1974)
It feels tight all across here where the tires ran over me.[CN] 我感觉车轮碾过的地方... ...好象都绷在了一起 The 6th Day (2000)
Rise now and drive your cart and plow... over the bones of the dead.[CN] 快起来驾驶你的马车和犁 碾过死人的尸骨 Dead Man (1995)
Oh, I ran over some guy and over and over and over and over... and...[CN] 我碾过一个人的身上 一次次地 Creepshow 2 (1987)
It looks like it's been through a hay baler.[CN] 看起来像是被牧草压捆机碾过一样 Creepshow (1982)
You look like somebody ran over your dog.[CN] 你看起来像是你的狗被人碾过一样. Coyote Ugly (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top