ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*viscosity*

V IH0 S K AA1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: viscosity, -viscosity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viscosity(n) ความเหนียว, See also: ความหนืด, หน่วยวัดความหนืด, Syn. thickness, consistency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viscosity(วิสคอส'ซิที) n. ความเหนียว, ความหนืด, หน่วยวัดความหนืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiple-viscosity oil; multigrade oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multigrade oil; multiple-viscosity oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
VI (viscosity index)วีไอ (ดรรชนีความหนืด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
viscosityความหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viscosityความหนืด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
viscosityความหนืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
viscosity index (VI)ดรรชนีความหนืด (วีไอ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
viscosity ratingค่าประเมินความหนืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viscosityความหนืด, Example: หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Viscosityความหนืด [TU Subject Heading]
Viscosityความหนืด, Example: หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลว หรือแก๊ส ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Constant viscosity rubberยางธรรมชาติที่มีการเติมสารเคมี เช่น hydroxylamine ลงไปในน้ำยางก่อนที่จะเติมกรดเพื่อทำให้ยางจับตัว สารดังกล่าวจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับหมู่อัลดีไฮด์ ป้องกันไม่ให้เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของยางดิบที่เก็บไว้ก่อนนำมา ใช้แปรรูป ทำให้ค่าความหนืดคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา [เทคโนโลยียาง]
Mooney viscosityความหนืดของยางดิบหรือยางคอมพาวด์ ทดสอบด้วยเครื่องวัดความหนืด Mooney viscometer ซึ่งเครื่องวัดดังกล่าวมีจานโลหะหมุนอยู่ในห้องใส่ยางภายใต้อุณหภูมิและความ ดันตามที่กำหนดไว้ การหมุนของจานโลหะในยางทำให้เกิดแรงบิด (torque) ขึ้น และจะขับให้สปริงรูปตัวยูเกิดการเคลื่อนที่ ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดการเคลื่อนที่ให้ออกมาเป็นมาตรที่เรียกว่า Mooney Viscosity เช่น 50 ML 1+4 (100C) 50 หมายถึง ค่าความหนืดที่วัดได้ในหน่วยมูนนี่ M หมายถึง Mooney L หมายถึง จานหมุนขนาดใหญ่ (ถ้าใช้จานหมุนขนาดเล็กให้ใช้อักษร S) 1 หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นยางก่อนทดสอบ เป็นนาที 4 หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทดสอบ เป็นนาที 100 degree C หมายถึง อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ [เทคโนโลยียาง]
Viscosityความต้านทานการไหลของวัสดุภายใต้ความเค้น หาได้จากความเค้นเฉือนหารด้วยอัตราการเฉือน (Shear stress/shear rate) [เทคโนโลยียาง]
Blood Viscosityเลือด, ความหนืด;ความหนืดของเลือด [การแพทย์]
Coefficient of Viscosityสัมประสิทธิ์ของความหนืด [การแพทย์]
Electrovicous Viscosityอิเลคโตรวิคัสวิสคอสีติ้ [การแพทย์]
kinematic viscositykinematic viscosity, ความหนืดจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this low-viscosity rayon?นี่เป็นผ้าเรยอนยืดไม่ใช่เหรอคะ Legally Blonde (2001)
It's impossible to use a half-loop top-stitching... on low-viscosity rayon.เป็นไปได่ได้หรอกที่จะขลิบริมแบบครึ่งห่วง Legally Blonde (2001)
And depending on the viscosity, it's not as dangerousและมันขึ้นกับความหนือด ไม่อันตรายหรอก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Viscosity, elasticity, and tensile strength.ความหนืด, ความยืดหยุ่น และความหนาแน่น Reality Bites Me (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viscosity"Might be a bit stiff..." "Stiff?" "I mean the viscosity is too high."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนืด(n) viscosity, Example: เวลาที่ใช้งานได้หลังจากเปิดเครื่องยังมากอยู่เพราะมีความหนืดในการหมุนแผ่นดิสก์ให้เร็วเป็นพันๆ รอบต่อนาที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหนืด[khwām neūt] (n) EN: viscosity  FR: viscosité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VISCOSITY V IH0 S K AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viscosity (n) vˈɪskˈɒsɪtiː (v i1 s k o1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity, #3,597 [Add to Longdo]
粘性[nián xìng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] viscosity, #32,169 [Add to Longdo]
黏度[nián dù, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, ] viscosity, #55,273 [Add to Longdo]
黏性[nián xìng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] viscosity, #66,815 [Add to Longdo]
粘度[nián dù, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, ] viscosity [Add to Longdo]
黏稠度[nián chóu dù, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄡˊ ㄉㄨˋ, ] viscosity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viskosität { f }; Zähigkeit { f } | kinematische Viskositätviscosity | kinematic viscosity [Add to Longdo]
Zähflüssigkeit { f }; Viskosität { f }viscosity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろみ[toromi] (n) { food } (See とろとろ・3, とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity [Add to Longdo]
ポアズ[poazu] (n) poise (unit of dynamic viscosity) [Add to Longdo]
粘り[ねばり, nebari] (n) stickiness; viscosity; (P) [Add to Longdo]
粘性[ねんせい, nensei] (n, adj-no) viscosity [Add to Longdo]
粘性率[ねんせいりつ, nenseiritsu] (n) viscosity (coefficient); dynamic viscosity (coefficient) [Add to Longdo]
粘着性[ねんちゃくせい, nenchakusei] (n) adhesion; stickiness; viscosity [Add to Longdo]
粘着力[ねんちゃくりょく, nenchakuryoku] (n) adhesive power; viscosity [Add to Longdo]
粘度[ねんど, nendo] (n) viscosity [Add to Longdo]
薄力粉;箔力粉(iK)[はくりきこ, hakurikiko] (n) wheat flour of low viscosity; weak flour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viscosity \Vis*cos"i*ty\, n. [Cf. F. viscosit['e], LL.
   viscositas.]
   1. The quality or state of being viscous.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) A property possessed by a viscous fluid, being a
    resistance to the forces causing a fluid to flow, caused
    by interactions between the molecules of the fluid and
    between the fluid and the walls of the conduit through
    which it moves; also, a measure of such a property.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viscosity
   n 1: resistance of a liquid to shear forces (and hence to flow)
      [syn: {viscosity}, {viscousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top