ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unkindly*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unkindly, -unkindly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkindly(adv) โดยไม่ปราณี, See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา, Ant. kindly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj., adv. ไม่เมตตา, ไม่ปรานี, เหี้ยม, See also: unkindliness n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
แล้งน้ำใจ(v) be without kindness, See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate, Example: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่แล้งน้ำใจ, Thai Definition: ไม่มีน้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unkindly (a) ˈʌnkˈaɪndliː (uh1 n k ai1 n d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos; gemein; lieblos { adv }unkindly [Add to Longdo]
unfreundlich; nicht nett { adv }unkindly [Add to Longdo]
Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm.Fate treated him unkindly. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unkind \Un*kind"\, a.
   1. Not kind; contrary to nature, or the law of kind or
    kindred; unnatural. [Obs.] "Such unkind abominations."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting in kindness, sympathy, benevolence, gratitude, or
    the like; cruel; harsh; unjust; ungrateful.
    [1913 Webster]
 
       He is unkind that recompenseth not; but he is most
       unkind that forgetteth.        --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster] -- {Un*kind"ly}, adv. -- {Un*kind"ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unkindly \Un*kind"ly\, a.
   1. Not kindly; unkind; ungracious.
    [1913 Webster]
 
   2. Unnatural; contrary to nature. [Obs.] "Unkindly crime."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Unfavorable; annoying; malignant. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unkindly
   adv 1: in an unkind manner or with unkindness; "The teacher
       treats the children unkindly" [ant: {kindly}]
   adj 1: lacking in sympathy and kindness; "unkindly ancts" [syn:
       {unkindly}, {unsympathetic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top