ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sadism*

S EY1 D IH2 Z AH0 M   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sadism, -sadism-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadism[N] การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์, See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ, Syn. perversion, cruelty, malice, Ant. masochism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Escalating to sadism maybe?อาจจะเพิ่มระดับความซาดิสท์? 52 Pickup (2008)
Your sadism's historic where i come from.จากที่ๆฉันมา ความซาดิสต์ของแกนี่มันตำนานเลยนะ Legion (2009)
Keeping women in a conscious paralysis reads as sadism.เก็บผู้หญิงไว้ให้มีสติแต่อัมพาต เรียกได้ว่าเป็นพวกซาดิสม์ The Uncanny Valley (2010)
It's very rare for sexual sadism to be an inherited trait.มันเกิดขึ้นได้ยากมากที่พวกเซ็กซาดิสม์/Nจะเป็นสายเลือดเดียวกัน Remembrance of Things Past (2010)
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที Big Sea (2011)
He'll escalate his sadism and he'll kill uncontrollably until he finds another spot in the ocean to replace this one.ความซาดิสม์ที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จนกว่าเขาจะพบจุดในท้องทะเลที่จะมาแทนที่กันได้. Big Sea (2011)
They are evil, cloaking themselves in Lilith to justify their sadism, their greed, their lust.พวกเขาเป็นปีศาจร้าย หลบซ่อนตัวในนามของลิลิธ เพื่อสนองความซาดิสม์ ความโลภ กิเลศตัณหา Hopeless (2012)
This is about mercy instead of sadism.สิ่งนี้คือความเมตตา ไม่ใช่ความโหดร้ายทารุณ Hopeless (2012)
No sadism, no torture.ไม่ซาดิสม์ ไม่มีการทรมาน Trou Normand (2013)
This is sadism.นี่มันทารุณกันชัดๆ The Name Game (2013)
His sadism is evolving.ความซาดิสต์ของเขากำลังเพิ่มขึ้น Magnum Opus (2013)
Physical and psychological sadism.ซาดิสต์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ #6 (2013)
Graft, corruption, stupidity, sadism.Gaunerei, Korruption, Dummheit, Sadismus. Birdman of Alcatraz (1962)
sadism, mystery and sex.ein paar Geheimnisse, Sadismus und Sex. Love on a Pillow (1962)
Something that evident! Deliberate sadism is one of the most repulsive acts ever.Offener Sadismus ist das Schlimmste, was es gibt! 491 (1964)
You have sadism stamped all over your bloated British kisser!Sadismus steht dir in die britische Fresse geschrieben. A Hard Day's Night (1964)
Because it's hard-core pornography softened slightly, ever so slightly, by excessive violence and sadism!Denn es ist Hardcore-Pornografie, ganz, ganz leicht abgeschwächt durch exzessive Gewalt und Sadismus! How to Murder Your Wife (1965)
The word "sadism" comes from the Marquis de Sade.Das Wort "Sadismus" kommt vom Marquis de Sade. The Boston Strangler (1968)
Perhaps Gill felt that such a state, run benignly, could accomplish its efficiency without sadism.Vielleicht meinte Gill, dass so ein Staat unter guter Führung effektiv sein könnte, ohne Sadismus. Patterns of Force (1968)
Gemini with Mercury on ascendant will accentuate masochism and sadism.Zwillinge, die von Merkur dominiert sind, neigen zum Masochismus und Sadismus. The Laughing Woman (1969)
Those born in the early morning, will have a tendency towards masochism with sublimation of sadistic urge.Die Geburt zur sehr frühen Morgenstunde verschärft die Neigung zum Masochismus und erhöht jene zum Sadismus. The Laughing Woman (1969)
I've heard so as well. Sadism, or something like that.Ich hab auch schon sowas gehört, Sadismus oder so. The Naked Countess (1971)
Drug addiction alcoholism, sadism, bestiality, mutilation murder, vampirism, necrophilia, cannibalism.Drogen... Alkoholismus, Sadismus, Bestialität... Verstümmelung, Mord, Vampirismus, Nekrophilie, Kannibalismus. The Legend of Hell House (1973)
- Sadism? - Sure.- Sadismus? Act of Duty (1973)
Rape, sadistic crimes...Vergewaltigung, Sadismus... La comtesse perverse (1974)
You are capable of great sadism and cruelty.Du offenbarst sehr viel Sadismus und Bösartigkeit. Skin of Evil (1988)
You mentioned sadism?Sie erwähnten den Sadismus? The Cell Within (1989)
Sadism, Nazism- is there any point anymore?Sadismus, Nazismus- macht das alles noch Sinn? A Cat in the Brain (1990)
Sadism.Sadismus A Cat in the Brain (1990)
Nazism, sadism.Nazismus - Sadismus? ! A Cat in the Brain (1990)
- As opposed to sadism.- Im Gegensatz zu Sadismus. Bullets Over Broadway (1994)
It wasn't sadism, it was, a... A vision of hers imposed itself on me.Das war kein Sadismus, das war das Bild von ihr, das sich mir aufdrängte. Surviving Picasso (1996)
You rarely see that kind of sadism amongst family members.Diese Art von Sadismus sieht man in Familien selten. Carnivores (2002)
Yeah. - Sexual sadism.- Sexueller Sadismus. Blade: Trinity (2004)
VANCE: Sexual sadism.- Sexueller Sadismus. Blade: Trinity (2004)
- Bloody sadism, if you ask me.- Das ist Sadismus. Free Jimmy (2006)
And it wasn't sadism?Und nicht um Sadismus. Fallen Angels (2008)
The images in K. Tzetnik's books and in the Stalags permeated Israeli consciousness and to this day this mixture of horror, sadism and pornography serves to perpetuate the memory of the Holocaust.Die Bilder in Kzetniks Buch und den Stalags haben das israelische Bewusstsein durchdrungen. Auch heute wird eine Mischung aus Grauen, Sadismus und Pornografie angewendet, um die Erinnerung an den Holocaust wach zu halten. Stalags (2008)
I've heard of people going after street people, but it's usually adolescent sadism.Ich habe schon davon gehört, dass jemand Obdachlose tötet,... doch dabei geht es meistens um Sadismus. Clarifications (2008)
Your sadism is historic where I come from.Dort, wo ich herkomme, bist du für deinen Sadismus bekannt. Legion (2009)
They are evil, cloaking themselves in Lilith to justify their sadism, their greed, their lust.Sie sind böse, verstecken sich hinter Lilith, um ihren Sadismus, ihre Gier und ihre Lust zu rechtfertigen. Hopeless (2012)
This is about mercy instead of sadism.Hier geht es um Gnade statt um Sadismus. Hopeless (2012)
You're almost being sadistic with your relatives.Das ist fast Sadismus gegenüber deinen Angehörigen. Clara's End (2012)
Well, it might be sadism or it might just be that his hand lacks strength.Nun, es könnte Sadismus sein oder einfach nur das Nachlassen der Kraft in den Fingern. Dark Descent (2013)
No sadism. No torture.Kein Sadismus, keine Folter. Trou Normand (2013)
Let me go!- Das ist Sadismus. The Name Game (2013)
It's not sadism, Daniel.Das ist kein Sadismus, Daniel. Caleidoscope (2013)
This jury knows all about your parenting skills, which involve berating, belittling, screaming, sadism--Diese Jury weiß alles über ihre Erziehungskompetenzen, welche Beschimpfungen, Herabsetzungen, Gekreische, Sadismus umfassen. She's Mine (2013)
The cutting and restraining, point to a sexual sadism, but the gunshot wound ends the torture too quickly for a sadist.Schneiden und Fesseln deuten auf sexuellen Sadismus, aber für einen Sadisten beendet die Schusswunde die Folter zu schnell. Angels (2014)
Such sadism even now.Selbst jetzt solch ein Sadismus. Above the Vaulted Sky (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาดิสม์[N] sadism, Example: จากร่องรอยการถูกข่มขืนทำให้รู้ว่าคนทำนี่เป็นซาดิสม์ชัดๆ, Thai definition: ความวิปริตทางเพศ มีลักษณะอาการที่ชอบการทารุณในการร่วมเพศ

CMU English Pronouncing Dictionary
SADISM    S EY1 D IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadism    (n) sˈɛɪdɪzəm (s ei1 d i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sadismus {m}sadism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サディズム[, sadeizumu] (n) sadism [Add to Longdo]
サド[, sado] (n) (1) (abbr) (See サディスト) sadist; (2) (See サディズム) sadism; (P) [Add to Longdo]
加虐[かぎゃく, kagyaku] (n,vs,adj-no) causing pain; sadism [Add to Longdo]
加虐愛[かぎゃくあい, kagyakuai] (n) sadism [Add to Longdo]
加虐性愛[かぎゃくせいあい, kagyakuseiai] (n,adj-no) sadism [Add to Longdo]
嗜虐[しぎゃく, shigyaku] (n) (See 嗜虐性,加虐) sadism [Add to Longdo]
嗜虐性[しぎゃくせい, shigyakusei] (n) sadism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sadism
      n 1: sexual pleasure obtained by inflicting harm (physical or
           psychological) on others

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top