ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masochism

M AE1 S AH0 K IH0 Z AH0 M   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masochism-, *masochism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masochism[N] โรคจิตซึ่งมีความสุขเมื่อตนได้รับความเจ็บปวด, See also: ความสุขเมื่อได้รับความเจ็บปวดทรมาน, Syn. fetishism, sadism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MASOCHISM    M AE1 S AH0 K IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masochism    (n) mˈæsəkɪzəm (m a1 s @ k i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masochismus {m}masochism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
エスエム[, esuemu] (n) sado-masochism [Add to Longdo]
サドマゾ[, sadomazo] (n,adj-no) (abbr) sadomasochism [Add to Longdo]
サドマゾヒズム[, sadomazohizumu] (n) sadomasochism [Add to Longdo]
マソヒズム;マゾヒズム[, masohizumu ; mazohizumu] (n) masochism [Add to Longdo]
マゾ[, mazo] (n) (1) (abbr) (See マゾヒスト) masochist; (2) (abbr) (See マゾヒズム) masochism; (P) [Add to Longdo]
自虐[じぎゃく, jigyaku] (n) masochism; inflicting damage to oneself [Add to Longdo]
被虐性愛[ひぎゃくせいあい, higyakuseiai] (n) (sexual) masochism [Add to Longdo]
被虐性欲[ひぎゃくせいよく, higyakuseiyoku] (n) (See マゾヒズム) masochism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  masochism
      n 1: sexual pleasure obtained from receiving punishment
           (physical or psychological)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top