ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perversion

P ER0 V ER1 ZH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perversion-, *perversion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perversion[N] พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง, See also: การเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ, Syn. aberration, abnormality, corruption

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perversion(เพอเวอ'เ?ิน,-เชิน) n. พฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง,การกระทำที่ผิดปกติ,ความวิปริต,กามวิปริต,การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาต', Syn. deviaion

English-Thai: Nontri Dictionary
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perversionความวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perversion, sexual; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is... This is a perversion of every natural law.นี่มันผิดกฎธรรมชาตินี่นา The Time Machine (2002)
A vampire is a perversion of humanity.โอเค Sparks Fly Out (2008)
You will see the perversion... and the corruption of the flesh by all means unnatural.เราจะเห็นความวิปริต และความผิดปกติของเนื้อหนังมังสา อย่างผิดธรรมชาติ Pathology (2008)
Surrogacy is a perversion.เซอร์โรกาซี่กำลังออกลู่นอกทาง Surrogates (2009)
I hear he's a drunken little lecher, prone to all manner of perversions.ข้าได้ยินว่าเขาเป็น ไอ้ปลิงสูบเลือดขี้เมา ชอบทำพฤติกรรม นอกลู่นอกทาง Winter Is Coming (2011)
Why must you subject an innocent child to your perversions?ทำไมต้องเอาเด็กบริสุทธิ์ มาสนองตัณหาวิปริต Birth (2011)
And perversion.และความวิปริต Birth (2011)
A perversion of the Immaculate Conception.เป็นเรื่องผิดธรรมชาติของการตั้งครรภ์บริสุทธิ์ Spooky Little Girl (2011)
The comic books -- they're just silly perversions.ในการ์ตูน--พวกเขาถูกบิดเบือนภาพ The Slice Girls (2012)
The Godric you say you saw last night was a perversion.ก็อดริคที่คุณเห็นเมื่อคืน ไม่ใช่ก็อดริคตัวจริง Somebody That I Used to Know (2012)
The Godric you say you saw last night was a perversion.ก๊อดดริกที่พี่พูดว่าเห็นเมื่อคืน\ นั่นแหละลบหลู่ศาสนา Everybody Wants to Rule the World (2012)
Your perversion has awakened something in her that she can't begin to understand.ความวิปริตของคุณมันปลุกบางอย่างในตัวเธอ ซึ่งเธอไม่มีทางที่จะเริ่มเข้าใจ Nor'easter (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามวิตถาร[n.] (kāmwittathān) EN: sexual pervert ; abnormal sex   FR: perversion sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERVERSION    P ER0 V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perversion    (n) pˈəvˈɜːʴʃən (p @1 v @@1 sh @ n)
perversions    (n) pˈəvˈɜːʴʃənz (p @1 v @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perversion {f}perversion [Add to Longdo]
Rechtsbeugung {f}perversion of justice [Add to Longdo]
Verdrehung {f} | Verdrehungen {pl}perversion | perversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪用[あくよう, akuyou] (n,vs) abuse; misuse; perversion; (P) [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] (n,vs,adj-no) perversion; inversion; (P) [Add to Longdo]
変態性[へんたいせい, hentaisei] (n) sexual perversion [Add to Longdo]
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion [Add to Longdo]
歪曲;わい曲[わいきょく, waikyoku] (n,vs) distortion; falsification; perversion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perversion \Per*ver"sion\, n. [L. perversio: cf. F. perversion.
   See {Pervert}.]
   The act of perverting, or the state of being perverted; a
   turning from truth or right; a diverting from the true intent
   or object; a change to something worse; a turning or applying
   to a wrong end or use. "Violations and perversions of the
   laws." --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perversion
   n 1: a curve that reverses the direction of something; "the
      tendrils of the plant exhibited perversion"; "perversion
      also shows up in kinky telephone cords"
   2: an aberrant sexual practice; [syn: {perversion}, {sexual
     perversion}]
   3: the action of perverting something (turning it to a wrong
     use); "it was a perversion of justice"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Perversion /pɛrvɛrziːoːn/ 
  perversion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top