หรือคุณหมายถึง %rudeneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rudeness*

R UW1 D N AH0 S   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rudeness, -rudeness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rudeness[N] ความหยาบคาย, Syn. vulgarity, incivility, impoliteness

English-Thai: Nontri Dictionary
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry. I apologize for my rudeness.ขอโทษในความ หุนหันของฉันด้วย Vampire Hunter D (1985)
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น James and the Giant Peach (1996)
Now the rudeness makes sense.คนหยาบคายก็ทำอะไรดีๆ เป็น Bicentennial Man (1999)
Oh, forgive my rudeness!ยอมแพ้ซะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Rudeness is epidemic, my Lady.ความหยาบช้าเป็นดั่งเชื้อโรค ต้องกำจัด Hannibal Rising (2007)
This is my house. I will not tolerate rudeness.เจสัน นี่บ้านยาย อย่ามาหยาบคายแถวนี้ The First Taste (2008)
Tom's rudeness does not give you license to steal.ความหยาบคายของทอมไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาติให้คุณขโมยได้นิ Crime Doesn't Pay (2009)
You'll have to forgive my son's rudeness.ไม่เป็นไรค่ะ คุณนายล็อควู้ด Family Ties (2009)
In the face of unthinkable rudeness.เมื่อถูกกระทำอย่างหยาบคาย My Two Young Men (2010)
Please excuse me for my rudeness today.ได้โปรดให้อภัยในความหยาบคายของข้าในวันนี้ด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)
I apologize for the rudeness in regards to Cho Sun.ข้าต้องขออภัยในความหยาบคายของโชซอนด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)
Will you forgive me for my rudeness?เจ้าให้อภัยกับพฤติกรรม ของข้าได้หรือไม่ A Golden Crown (2011)
I should like to make up for my rudeness.ฉันควรจะชอบที่จะทำขึ้น กับความรุนแรงของฉัน 47 Ronin (2013)
I owe you an apology for my rudeness.ขอโทษที่ฉันหยาบคาย Fae-ge Against the Machine (2013)
While I am aware that convention dictates that I should wait for your assessment of our proposal please take my interruption less as rudeness than proof of our profound excitement at the opportunity to meet yourself and your fine company.แม้ผมจะตระหนักดีว่า.. ตามธรรมเนียมแล้ว ผมควรจะรอให้ทางคุณ ประเมินข้อเสนอของเรา.. แต่ได้โปรดอย่าถือว่าการขัดจังหวะของผม เป็นการเสียมารยาท หากแต่เป็นข้อพิสูจน์ว่า.. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
What is your problem? I have never seen such rudeness.เป็นอะไรไป ฉันไม่เคยเห็นหยาบคายแบบนี้ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
No call for rudeness.แกไม่มีสิทธ์เรียก Welcome Back, Jim Gordon (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rudenessAlthough I was angry at the man for his rudeness, I held my tongue.
rudenessFather reproached me for my rudeness.
rudenessHe apologized for his rudeness, but she wouldn't forgive him.
rudenessHe apologized for rudeness.
rudenessHe apologized to me for his rudeness.
rudenessHis manner of speaking is direct to the point of rudeness.
rudenessHis rudeness made me burn with anger.
rudenessHis rudeness was conscious, not accidental.
rudenessI can't abide his rudeness.
rudenessI can't put up with his rudeness any more.
rudenessI couldn't put up with his rudeness.
rudenessI was embarrassed by his rudeness.
rudenessI was full of shame at my rudeness.
rudenessI was rendered speechless by his rudeness.
rudenessI was taken aback by his rudeness.
rudenessShe complained to me of his rudeness.
rudenessShe couldn't put up with his rudeness any more.
rudenessShe forgave the boy for his rudeness.
rudenessWe cannot put up with their rudeness any longer.
rudenessYou should apologize for your rudeness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด

CMU English Pronouncing Dictionary
RUDENESS    R UW1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rudeness    (n) rˈuːdnəs (r uu1 d n @ s)
crudeness    (n) krˈuːdnɪs (k r uu1 d n i s)
rudenesses    (n) rˈuːdnəsɪz (r uu1 d n @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobheit {f}rudeness [Add to Longdo]
Rohheit {f}; Roheit {f} [alt]crudeness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらっぱち[, garappachi] (n,adj-na) (col) rudeness; rude person [Add to Longdo]
何たる[なんたる, nantaru] (adj-pn) what (e.g. "what rudeness") (an expression of surprise, anger) [Add to Longdo]
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules) [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
推参[すいさん, suisan] (adj-na,n) paying an unannounced visit; rudeness [Add to Longdo]
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely [Add to Longdo]
不行儀[ふぎょうぎ, fugyougi] (adj-na,n) bad manners; rudeness [Add to Longdo]
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rude \Rude\, a. [Compar. {Ruder}; superl. {Rudest}.] [F., fr. L.
   rudis.]
   1. Characterized by roughness; umpolished; raw; lacking
    delicacy or refinement; coarse.
    [1913 Webster]
 
       Such gardening tools as art, yet rude, . . . had
       formed.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically:
    (a) Unformed by taste or skill; not nicely finished; not
      smoothed or polished; -- said especially of material
      things; as, rude workmanship. "Rude was the cloth."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Rude and unpolished stones.    --Bp.
                          Stillingfleet.
      [1913 Webster]
 
         The heaven-born child
         All meanly wrapt in the rude manger lies.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) Of untaught manners; unpolished; of low rank; uncivil;
      clownish; ignorant; raw; unskillful; -- said of
      persons, or of conduct, skill, and the like. "Mine
      ancestors were rude." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         He was but rude in the profession of arms. --Sir
                          H. Wotton.
      [1913 Webster]
 
         the rude forefathers of the hamlet sleep.
                          --Gray.
      [1913 Webster]
    (c) Violent; tumultuous; boisterous; inclement; harsh;
      severe; -- said of the weather, of storms, and the
      like; as, the rude winter.
      [1913 Webster]
 
         [Clouds] pushed with winds, rude in their shock.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         The rude agitation [of water] breaks it into
         foam.               --Boyle.
      [1913 Webster]
    (d) Barbarous; fierce; bloody; impetuous; -- said of war,
      conflict, and the like; as, the rude shock of armies.
    (e) Not finished or complete; inelegant; lacking
      chasteness or elegance; not in good taste;
      unsatisfactory in mode of treatment; -- said of
      literature, language, style, and the like. "The rude
      Irish books." --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Rude am I in my speech.      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Unblemished by my rude translation. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Impertinent; rough; uneven; shapeless; unfashioned;
     rugged; artless; unpolished; uncouth; inelegant; rustic;
     coarse; vulgar; clownish; raw; unskillful; untaught;
     illiterate; ignorant; uncivil; impolite; saucy;
     impudent; insolent; surly; currish; churlish; brutal;
     uncivilized; barbarous; savage; violent; fierce;
     tumultuous; turbulent; impetuous; boisterous; harsh;
     inclement; severe. See {Impertiment}.
     [1913 Webster] -- {Rude"ly}, adv. -- {Rude"ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top