ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*respire*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: respire, -respire-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respire[VI] หายใจ, Syn. breathe, inhale
respire[VT] หายใจ, Syn. breathe, inhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respire(รีสไพ'เออะ) vi.,vt. หายใจ,สูดอากาศ,มีชีวิตอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sans respirer's a classic."Sans Respirer" ist ein Klassiker. Chuck Versus the Nacho Sampler (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจ[v.] (hāijai) EN: breathe   FR: respirer
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin døkmāi) EN: sniff at a flower   FR: respirer le parfum d'une fleur

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respire    (v) rˈɪspˈaɪər (r i1 s p ai1 @ r)
respired    (v) rˈɪspˈaɪəd (r i1 s p ai1 @ d)
respires    (v) rˈɪspˈaɪəz (r i1 s p ai1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufatmen | aufatmend | aufgeatmetto respire | respiring | respired [Add to Longdo]
atmen; respirieren [med.] | atmend | atmet | atmeteto respire | respiring | respires | respired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respire \Re*spire"\ (r?*sp?r), v. i. [imp. & p. p. {Respired}
   (-sp?rd"); p. pr. & vb. n. {Respiring}.] [L. respirare,
   respiratum; pref. re- re- + spirare to breathe: cf. F.
   respirer. See {Spirit}.]
   1. To take breath again; hence, to take rest or refreshment.
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Here leave me to respire.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       From the mountains where I now respire. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To breathe; to inhale air into the lungs, and
    exhale it from them, successively, for the purpose of
    maintaining the vitality of the blood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respire \Re*spire"\, v. t.
   1. To breathe in and out; to inspire and expire,, as air; to
    breathe.
    [1913 Webster]
 
       A native of the land where I respire
       The clear air for a while.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To breathe out; to exhale. [R.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top