ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respires

   
253 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respires-, *respires*, respire
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา respires มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *respires*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respire[VI] หายใจ, Syn. breathe, inhale
respire[VT] หายใจ, Syn. breathe, inhale
respirable[ADJ] ซึ่งสามารถหายใจได้, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับหายใจ, ซึ่งมีชีวิต
respirator[N] เครื่องช่วยหายใจ, Syn. inhalator
respirator[N] หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ, Syn. gas mask
respiration[N] การหายใจ, See also: การหายใจเข้า-ออก, Syn. breathing
respiratory[ADJ] ซึ่งเหมาะสำหรับหายใจ
respirability[N] การหายใจได้, See also: การมีชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
respiration(เรสพะเร'เชิน) n. การหายใจ
respirator(เรส'พิเรเทอะ) n. เครื่องหายใจ,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ,เครื่องช่วยการหายใจ
respiratory(เรสพะระทอ'รี) adj. เกี่ยวกับการหายใจ
respire(รีสไพ'เออะ) vi.,vt. หายใจ,สูดอากาศ,มีชีวิตอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
respiration(n) การหายใจ
respirator(n) เครื่องช่วยหายใจ
respiratory(adj) สำหรับการหายใจ
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photorespirationการหายใจเชิงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodic respirationการหายใจทิ้งช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboured respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration rateอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, abdominalการหายใจด้วยหน้าท้อง [มีความหมายเหมือนกับ respiration, diaphragmatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, amphoricการหายใจเสียงแหลมเหตุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, artificialการช่วยหายใจ, การผายปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, cavernousการหายใจเสียงทุ้มเหตุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, cellการหายใจระดับเซลล์ [มีความหมายเหมือนกับ respiration, internal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, Cheyne-Stokesการหายใจแบบเชน-สโตกส์ [ดู respiration, periodic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, cogwheel; respiration, interruptedการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, costal; respiration, thoracicการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, diaphragmaticการหายใจด้วยกะบังลม [มีความหมายเหมือนกับ respiration, abdominal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory insufficiencyภาวะการหายใจบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory spasmภาวะกล้ามเนื้อหายใจหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory standstillการหายใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory stimulantยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory tract; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirometerมาตรการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, respirationอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, dyspnoea; respiration, dyspnea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, forcedการหายใจเบ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, internalการหายใจภายใน [มีความหมายเหมือนกับ respiration, cell] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, interrupted; respiration, cogwheelการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, jerkyการหายใจกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, labored; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, laboured; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, periodicการหายใจทิ้งช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, stertorousการหายใจครอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirable-หายใจเข้าไปได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration; breathingการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respirationการหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
RCU (unit, respiratory care)อาร์ซียู (หน่วยอภิบาลการหายใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, thoracic; respiration, costalการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratorเครื่องช่วยหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory-หายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory arrestการหายใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory capacityสมรรถภาพจับแก๊สของเลือด, สมรรถภาพทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory care unit (RCU)หน่วยอภิบาลการหายใจ (อาร์ซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory centreศูนย์หายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory distressการหายใจอึดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory emergencyภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory failureภาวะการหายใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stertorous respirationการหายใจครอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, respiratoryยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, respiratoryภาวะกล้ามเนื้อหายใจหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standstill, respiratoryการหายใจหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Severe acute respiratory syndromeโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory theraphyการรักษาทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial respirationการผายปอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Porcine reproductive and respiratory syndromeโรคพีอาร์อาร์เอส [TU Subject Heading]
Respirationการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory aspirationการสำลักน้ำทางระบบหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndromeกลุ่มอาการหายใจลำบาก [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Newbornกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Adultกลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Respiratory function testsการทดสอบสมรรถภาพการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory musclesกล้ามเนื้อหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory organsอวัยวะหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory physiologyสรีรวิทยาการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory soundsภาวะการเกิดเสียงในการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory syncytiat virusอาร์เอสวี [TU Subject Heading]
Respiratory systemระบบการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory therapyการรักษาทางระบบการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory tract diseasesโรคทางเดินอากาศหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory tract infectionsการติดเชื้อที่ทางเดินอากาศหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory tract neoplasmsเนื้องอกทางเดินอากาศหายใจ [TU Subject Heading]
Severe acute respiratory syndromeโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [TU Subject Heading]
Ventilators, Mechanical ; Respiratorsเครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Accessory Muscles of Respirationกล้ามเนื้อของระบบหายใจส่วนอื่นๆ, กล้ามเนื้อช่วยการหายใจอื่นๆ [การแพทย์]
Acidosis, Respiratoryกรดจากการหายใจ; ภาวะไม่สมดุลย์ของกรดและด่าง; กรดในเลือดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการหายใจ; ความเป็นกรดในร่างกาย; ภาวะกรดสาเหตุจากการหายใจ; เลือดเป็นกรดจากการหายใจไม่พอ; อะศิโดสิสการหายใจ; เลือดเป็นกรดจากการหายใจ; กรดมากจากโรคปอด, ภาวะ; อะซิโดซิสจากการหายใจ; เลือดเป็นกรดจากการหายใจ; การเป็นกรดเนื่องจากการหายใจ [การแพทย์]
Alkalosis, Respiratoryภาวะด่างที่สาเหตุจากการหายใจ [การแพทย์]
Alkalosis, Respiratory, Uncompensatedการหายใจที่ยังไม่มีการทดแทน [การแพทย์]
Bronchioles, Respiratoryหลอดลมฝอยเรสไพราตอรี,หลอดลมฝอยส่วนหายใจ [การแพทย์]
Bronchioles, Respiratoryหลอดลมฝอยส่วนหายใจ [การแพทย์]
Cardiorespiratory Systemการหมุนเวียนของโลหิต [การแพทย์]
Enzymes, Respiratoryเอ็นซัยม์ที่เกี่ยวกับการหายใจ,เอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ [การแพทย์]
respirationการหายใจ, กระบวนการสลายโมเลกุลของอาหารในสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิต  มี 2 ชนิด คือ การหายใจแบบใช้ออกซิเจน และการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
aerobic respirationการหายใจแบบใช้ออกซิเจน, การสลายโมเลกุลของอาหารในสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิต โดยใช้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anaerobic respirationการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน, การหายใจของสิ่งมีชีวิตบางชนิดและเนื้อเยื่อบางอย่างของร่างกายโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนเข้าทำปฏิกิริยาแยกสลายโมเลกุลของอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intrarespiratoryทางเดินหายใจ [การแพทย์]
Mitocondrial Respiratory Chainลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย [การแพทย์]
Mouth to Mouth Artificial Respirationการช่วยหายใจโดยวิธีเป่าปาก [การแพทย์]
Mouth-to-Mouth Respirationวิธีการช่วยการหายใจแบบเป่าปาก [การแพทย์]
Movement, Respiratoryการเคลื่อนไหวผนังหน้าท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ Spies Like Us (1985)
Respiration...(เสียงพูด) การหายใจ... Squeeze (1993)
So is her respiration. You have to intubate her.สอดท่อหายใจเข้าไป Heat (1995)
Where is Respiratory? We need more help. Get them down now.เครื่องช่วยหายใจล่ะ ขอคนมาช่วยอีก Heat (1995)
Respiratory and pulse normal.เครื่องตรวจจับปกติ. Ghost in the Shell (1995)
Heart and respiration are high but within limits.หัวใจและการหายใจจะสูง แต่อยู่ในขอบเขต Contact (1997)
Your respiration is doubled.ระบบหายใจคุณเพิ่มเป็นสองเท่า Bicentennial Man (1999)
"Respiratory" - do you have any problems with your lungs or breathing?"ทางเดินหายใจ" คุณมีปัญหา เกี่ยวกับปอดหรือระบบหายใจมั้ย Goal! The Dream Begins (2005)
"My respiration and inspiration.ลมหายใจเข้าออกของฉัน และแรงบันดาลใจของฉัน Loving Annabelle (2006)
Agent Yellow can be fatal especially to the elderly, children, pregnant woman, and those with respiratory disorders...เอเจ้นเยลโล่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ, เด็ก, รวมไปถึงผู้หญิงมีครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ The Host (2006)
And then a remarkable coincidence, they each die of respiratory failure with fluid in their lungs.แล้วเรื่องบังเอิญก็บังเกิด ทุกคนตายด้วยระบบหายใจล้มเหลว มีของเหลวในปอด It's Alive! (2007)
In respiratory arrest. Could you come to the hospital?เพราะระบบการหายใจล้มเหลว คุณช่วยมาที่ร.พ.หน่อยได้ไหมครับ Left Turn Ahead (2007)
Shallow respiration, thready pulse. Chuck, check...หายใจอ่อน ชีพจรเต้นช้า Chuck Versus the Truth (2007)
Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS doesn't explain anything, except the breathing.ผมโกหก Crush syndrome Alone (2007)
She has Acute Respiratory Distress Syndrome and crush syndrome.เราได้แค่ให้เธออยู่ได้ โดยการกรองของเสียจากเลือด Alone (2007)
..respiration elevated, PAO2 300% of normal.อัตราการหายใจค่อนข้างแรง PA02 สูงกว่าปกคิ 300 % I Am Legend (2007)
Respiration is slowing, pulse 190,อัตราการหายใจช้าลง ชีพจร 190 อุณหภูมิร่างกาย.. I Am Legend (2007)
Any respirators like that go missing lately?เมื่อไม่นานมานี้มีอะไรหายไปไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
- Are there any other respirators?- มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอีกไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
Two full-face respirators.หน้ากากกันแก๊ซพิษ 2 ชิ้น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
But there was also respiratory straining with fluid in the lungs, which would indicate drowning.แต่มีน้ำในทางเดินหายใจและมีน้ำอยู่ในปอด ทำให้รู้ว่าเธอสำลักน้ำ Veritas (2008)
No change in respiration,pupils un-dilated,no flushing of the chest.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ ระบบหายใจ รูม่านตา หรือสีของหน้า The Bad Fish Paradigm (2008)
- Did you check her respiratory function- - I did.แล้วเธอเช็กระบบหายใจ ทำแล้ว Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
PNH with some sort of respiratory infection...Pnh กับเชื้อบางชนิด ของการติดเชื้อทางเดินหายใจ Lucky Thirteen (2008)
And enough time to provoke a respiratory reactionและเวลาที่พอให้มันกระตุ้นให้ระบบการหายใจมีปฏิกิริยา Last Resort (2008)
One whiff will kill you. That's why the respirators.สูดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะฆ่านายทันที นั่นแหล่ะถึงต้องสวมหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ Pilot (2008)
You already got the AG's office looking into that thing youulled with Tanner's respirator, and now this.คุณควรไปที่ สนง. AG แล้ว ไปดูว่าคุณทำอะไรไป Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The smallest amount would trigger respiratory failure.จำนวนเล็กน้อยก็ทำให้การหายใจผิดปกติได้ Demonology (2009)
Increased respiration rate,อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
The spores are weaponized, reduced to a respiral idealสปอร์ถูกใช้เป็นอาวุธ ทำลายระบบทางเดินหายใจ Amplification (2009)
He's in respiratory distress.เขามีปัญหาระบบหายใจ Amplification (2009)
And call respiratory.We need ventilators on standby.แล้วก็โทรหาหน่วยระบบหายใจ พวกเราต้องการเครื่องช่วยหายใจมาเตรียมพร้อมไว้ I Saw What I Saw (2009)
She... she went into respiratory distress.They said they criked herเธอกำลังมี อาการหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรง พวกเขาบอกเขาเจาะคอเธอ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย I Saw What I Saw (2009)
- She--her respiratory rate was-- - what--I'm asking you... what it looked like.ผมกำลังถามคุณนะ หลอดลมเธอเป็นยังไง I Saw What I Saw (2009)
Okay,she's going into respiratory failure.โอเค อวัยวะภายในเธอกำลังจะล้มเหลว Bad Seed (2009)
Respiratory failure. ***ไม่หายใจ เราต้องสอดท่อช่วยหายใจ Bad Seed (2009)
The only thing keeping him alive is the respirator.สิ่งเดียวที่ทำให้เขารอดมาได้ คือเครื่องช่วยหายใจ Bad Seed (2009)
Breathing deeply. " "increased rate of respiration and muscle tensionคนไข้เริ่มหน้าแดง ตื่นตระหนก การหายใจลึกขึ้น You Don't Know Jack (2010)
I forget that my respiratory system will collapse.ฉันลืมไปว่าระบบหายใจของฉัน จะล้มเหลว Easy A (2010)
She requires a respirator in order to breathe.เธอต้องมีเครื่องช่วยหายใจ ในกรณีที่ต้องสูดอากาศเข้าไป Sabotage (2010)
Rabbits do have a respiratory system that would support great size.กระต่ายมีระบบหายใจ ที่รอบรับขนาดตัวมหึมาได้ The Wheaton Recurrence (2010)
Respirator.หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ Abiquiu (2010)
At this point, I think we have to believe this is respiratory.ณ เวลานี้ ฉันคิดว่า/N เราต้องตั้งสมมุติฐานว่ามันแพร่เชื้อจากทางอากาศได้ Contagion (2011)
Respiratory and fomites?ว่ามันติดเชื้อได้จากอากาศและการสัมผัส Contagion (2011)
These receptors are found in the cells of both the respiratory tract and the central nervous system.สิ่งเหล่านี้จะพบในเซลล์ ของระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทส่วนกลาง Contagion (2011)
- You need a respirator.- คุณต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ Bloodletting (2011)
You need a respirator.เราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ Save the Last One (2011)
Endotracheal intubator, baby, for my new respirator.ท่อช่วยหายใจ สำหรับเครื่องหายใจใหม่ของฉัน Bloodletting (2011)
Whether to operate on your boy without the respirator.ผ่าตัดลูกคุณ โดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจ Save the Last One (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respirConcerning the characteristics of respiratory function in swimmers.
respirHe revived the child with artificial respiration.
respirWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องช่วยหายใจ[N] respirator
ผายปอด[V] restore respiration, See also: give artificial respiration, Example: หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบผายปอดจนกว่าจะหายใจได้เอง, Thai definition: ช่วยทําให้ปอดของผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ
ลม[N] breath, See also: respiration, inhalation, Syn. ลมหายใจ, Example: เขายังมีลมอยู่แต่แผ่วเต็มที
เงือบ[N] moving the gills, See also: symptomatic characteristics of respiration of moving the gill, Example: เงือบเป็นคำที่ใช้เรียกอาการที่ปลาขยับเหงือกหายใจ, Thai definition: อาการที่ปลาขยับเหงือกหายใจ
ปราณ[N] breath, See also: respiration, Syn. ลมหายใจ, ลมปราณ, Example: เขาสิ้นลมปราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจ[v.] (hāijai) EN: breathe   FR: respirer
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
การหายใจ[n.] (kān hāijai) EN: respiration ; inhalation   FR: respiration [f]
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]
เครื่องช่วยหายใจ[n. exp.] (khreūang chūay hāijai) EN: respirator   FR: respirateur artificiel [m]
ลมหายใจ[n. exp.] (lom hāijai) EN: breath ; respiration   FR: souffle [m] ; haleine [f] ; respiration [f]
ผายปอด[v. exp.] (phāi pøt) EN: give artificial respiration   FR: pratiquer la respiration artificielle
ปราณ[n.] (prān) EN: breath   FR: souffle [m] ; respiration [f] ; soupir [m]
ระบบหายใจ[n. exp.] (rabop hāijai) FR: système respiratoire [m]
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin døkmāi) EN: sniff at a flower   FR: respirer le parfum d'une fleur

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPIRATOR    R EH1 S P ER0 EY2 T ER0
RESPIRONIC    R EH2 S ER0 AA1 N IH0 K
RESPIRATION    R EH2 S P ER0 EY1 SH AH0 N
RESPIRATORS    R EH1 S P ER0 EY2 T ER0 Z
RESPIRATORY    R EH1 S P ER0 AH0 T AO2 R IY0
RESPIRONICS    R EH2 S ER0 AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respire    (v) rˈɪspˈaɪər (r i1 s p ai1 @ r)
respired    (v) rˈɪspˈaɪəd (r i1 s p ai1 @ d)
respires    (v) rˈɪspˈaɪəz (r i1 s p ai1 @ z)
respiring    (v) rˈɪspˈaɪərɪŋ (r i1 s p ai1 @ r i ng)
respirator    (n) rˈɛspərɛɪtər (r e1 s p @ r ei t @ r)
respiration    (n) rˌɛspərˈɛɪʃən (r e2 s p @ r ei1 sh @ n)
respirators    (n) rˈɛspərɛɪtəz (r e1 s p @ r ei t @ z)
respiratory    (j) rˈɪspˈɪrətriː (r i1 s p i1 r @ t r ii)
respirations    (n) rˌɛspərˈɛɪʃənz (r e2 s p @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气管[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct, #11,179 [Add to Longdo]
呼吸道[hū xī dào, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄉㄠˋ, ] respiratory tract, #11,295 [Add to Longdo]
萨斯[sà sī, ㄙㄚˋ ㄙ, / ] SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome, #120,320 [Add to Longdo]
呼吸系统[hū xī xì tǒng, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] respiratory system [Add to Longdo]
气道[qì dào, ㄑㄧˋ ㄉㄠˋ, / ] flue; air duct; air passage; respiratory tract [Add to Longdo]
萨斯病[sà sī bìng, ㄙㄚˋ ㄙ ㄅㄧㄥˋ, / ] SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) [Add to Longdo]
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever [Add to Longdo]
血蓝素[xuè lán sù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] hemocyanin (protein in the blood of molluscs etc with a respiratory function similar to hemoglobin) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atemgerät {n}respirator [Add to Longdo]
Atemschutz {m}respiratory protection [Add to Longdo]
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Atemschutzmaske {f}respirator mask [Add to Longdo]
Atmung {f} | Atmungen {pl}respiration | respirations [Add to Longdo]
Atmungsorgan {n}respiratory organ [Add to Longdo]
Bauchatmung {f}abdominal respiration [Add to Longdo]
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air [Add to Longdo]
aufatmen | aufatmend | aufgeatmetto respire | respiring | respired [Add to Longdo]
Atemwegserkrankung {f} [med.]respiratory ailment [Add to Longdo]
atmen; respirieren [med.] | atmend | atmet | atmeteto respire | respiring | respires | respired [Add to Longdo]
respiratorisch {adj}; die Atmung betreffend [med.]respiratory [Add to Longdo]
Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom {n} (SARS); Schweres Akutes Atemwegssyndrom {n} [med.]Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
レスピレーター[, resupire-ta-] (n) respirator [Add to Longdo]
外呼吸[がいこきゅう, gaikokyuu] (n) (See 内呼吸) external respiration [Add to Longdo]
気道[きどう, kidou] (n) respiratory tract; air duct [Add to Longdo]
気門[きもん, kimon] (n) spiracle (respiratory pores in the body of insects) [Add to Longdo]
空気呼吸器[くうきこきゅうき, kuukikokyuuki] (n) respirator; breathing apparatus [Add to Longdo]
呼吸[こきゅう, kokyuu] (n,vs,adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P) [Add to Longdo]
呼吸運動[こきゅううんどう, kokyuuundou] (n) respiratory movement [Add to Longdo]
呼吸器[こきゅうき, kokyuuki] (n) respiratory organs; (P) [Add to Longdo]
呼吸器系[こきゅうきけい, kokyuukikei] (n) respiratory system [Add to Longdo]
呼吸器疾患[こきゅうきしっかん, kokyuukishikkan] (n) respiratory illness [Add to Longdo]
呼吸機能[こきゅうきのう, kokyuukinou] (n) respiratory function [Add to Longdo]
呼吸窮迫症候群[こきゅうきゅうはくしょうこうぐん, kokyuukyuuhakushoukougun] (n) respiratory distress syndrome [Add to Longdo]
呼吸筋[こきゅうきん, kokyuukin] (n) respiratory muscles [Add to Longdo]
呼吸酵素[こきゅうこうそ, kokyuukouso] (n) respiratory enzyme [Add to Longdo]
呼吸鎖[こきゅうさ, kokyuusa] (n) respiratory chain [Add to Longdo]
呼吸中枢[こきゅうちゅうすう, kokyuuchuusuu] (n) respiratory center; respiratory centre [Add to Longdo]
呼吸不全[こきゅうふぜん, kokyuufuzen] (n) respiratory failure [Add to Longdo]
酸素呼吸[さんそこきゅう, sansokokyuu] (n) (See 無気呼吸) aerobic respiration [Add to Longdo]
重症急性呼吸器症候群[じゅうしょうきゅうせいこきゅうきしょうこうぐん, juushoukyuuseikokyuukishoukougun] (n) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
書肺[しょはい, shohai] (n) book lung (arachnid respiratory organ) [Add to Longdo]
上気道[じょうきどう, joukidou] (n) upper respiratory tract; upper airway [Add to Longdo]
新型肺炎[しんがたはいえん, shingatahaien] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
人工気胸療法[じんこうききょうりょうほう, jinkoukikyouryouhou] (n) artificial respiration [Add to Longdo]
人工呼吸[じんこうこきゅう, jinkoukokyuu] (n) artificial respiration; (P) [Add to Longdo]
人工呼吸器[じんこうこきゅうき, jinkoukokyuuki] (n) artificial respirator; ventilator [Add to Longdo]
人工呼吸法[じんこうこきゅうほう, jinkoukokyuuhou] (n) artificial respiration [Add to Longdo]
息遣い;息づかい[いきづかい, ikidukai] (n) breathing; respiration [Add to Longdo]
内呼吸[ないこきゅう, naikokyuu] (n) (See 外呼吸) internal respiration [Add to Longdo]
肺呼吸[はいこきゅう, haikokyuu] (n) (See 鰓呼吸) pulmonary respiration [Add to Longdo]
肺書[はいしょ, haisho] (n) (obsc) (See 書肺) book lung (arachnid respiratory organ) [Add to Longdo]
皮膚呼吸[ひふこきゅう, hifukokyuu] (n,vs) cutaneous respiration [Add to Longdo]
鼻呼吸[びこきゅう, bikokyuu] (n) nasal respiration [Add to Longdo]
慢性閉塞性呼吸器疾患[まんせいへいそくせいこきゅうきしっかん, manseiheisokuseikokyuukishikkan] (n) chronic obstructive respiratory disease [Add to Longdo]
無気呼吸[むきこきゅう, mukikokyuu] (n) (See 酸素呼吸) anaerobic respiration [Add to Longdo]
鰓呼吸;えら呼吸[えらこきゅう, erakokyuu] (n) (See 肺呼吸) branchial respiration (breathing using gills) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top