Search result for

*perjure*

(34 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perjure, -perjure-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perjure[VT] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. misrepresent, falsify, forswear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I held up my end of it. I perjured myself. I lied to ferc.แล้วผมก็มาถึงจุดจบ ผมให้การเท็จ ผมโกหกคณะกรรมการ คุณได้รวมบริษัท Look What He Dug Up This Time (2009)
Lying is also a sin. I will not perjure myself In front of the lord.การโกหกก็เป็นบาป ฉันจะไม่พูดปดต่อหน้าพระเจ้า The Wrath of Con (2009)
I had to swear an oath before we began this deposition and I don't wanna perjure myself, so I have a legal obligation to say no.ผมต้องให้คำปฏิญาณก่อนให้การ ผมไม่อยากให้การเท็จ ผมจึงต้องพูดความจริงว่า ไม่ The Social Network (2010)
A few years ago, my stepmother perjured herself, and an innocent man went to prison.ไม่กี่ปีก่อน แม่เลี้ยงของผม ให้การเท็จ และทำให้ชายบริสุทธิ์คนหนึ่งต้องเข้าคุก Empire of the Son (2011)
Marco perjured himself.มาร์โกเปิดความเท็จ Break Point (2012)
And given that you perjured yourself all those years ago in federal court, they're going to be coming after you, too.นี่ยังไม่พูดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับเดวิด คลาร์กนะ และความจริงที่ว่าเธอให้การเท็จ เมื่อหลายปีก่อนในศาล พวกเขาจะมาตามล่าเธอ เช่นเดียวกัน Grief (2012)
The mere existence of the file proves that Mr. Istook perjured himself for Jason Brodeur's benefit.ท่านคะ การปรากฎขึ้นของเอกสารนั่น พิสูจน์ว่า คุณอิซทุค ให้การเท็จ เพื่อประโยชน์ของ เจสัน โบรดัวร์ An Innocent Man (2012)
The guy who said he sold her the DTC the judge found out he 'd perjured himself in another case and disqualified him as a witness.ผู้ชายคนที่พูดว่า เขาขาย DTC ให้เธอ... ...ผู้พิพากษาพบว่าเขาให้ความเท็จ ในข้อหาอื่น... ...และปลดเขาจากการเป็นพยาน แต่ผมพนันได้เลย Basic Instinct (1992)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Denise told Catherine that T owers had been pressuring her into saying that you'd perjured yourself.เดนนิสบอกแคทเธอรีนว่าทาวเวอร์ คอยกดดันเธอ... ...ให้เธอพูดว่าคุณให้ความเท็จ Basic Instinct (1992)
- Then he has perjured himself.-เขาพูดปดแล้วล่ะค่ะ Pride & Prejudice (2005)
She just perjured herself in there, right?Sie perjured sich gerade dort, nicht wahr? He Made a Terrible Mistake (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
เป็นพยานเท็จ[v. exp.] (pen phayān thet) EN: perjure   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURE    P ER1 JH ER0
PERJURED    P ER1 JH ER0 D
PERJURER    P ER1 JH ER0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjure    (v) (p @@1 jh @ r)
perjured    (v) (p @@1 jh @ d)
perjurer    (n) (p @@1 jh @ r @ r)
perjures    (v) (p @@1 jh @ z)
perjurers    (n) (p @@1 jh @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eidbrecher {m}perjurer [Add to Longdo]
Meineid {m} | Meineide {pl} | einen Meineid leisten | einen Meineid leistendperjury | perjuries | to perjure | perjuring [Add to Longdo]
eidbrüchig; meineidigperjured [Add to Longdo]
falsch schwören | falsch geschworento perjure | perjured [Add to Longdo]
leistet einen Meineidperjures [Add to Longdo]
schwört falschperjures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjure \Per"jure\, n. [L. perjurus: cf. OF. parjur, F.
   parjure.]
   A perjured person. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjure \Per"jure\, v. t. [imp. & p. p. {Perjured}; p. pr. & vb.
   n. {Perjuring}.] [F. parjurer, L. perjurare, perjerare; per
   through, over + jurare to swear. See {Jury}.]
   1. To cause to violate an oath or a vow; to cause to make
    oath knowingly to what is untrue; to make guilty of
    perjury; to forswear; to corrupt; -- often used
    reflexively; as, he perjured himself.
    [1913 Webster]
 
       Want will perjure
       The ne'er-touched vestal.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a false oath to; to deceive by oaths and
    protestations. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And with a virgin innocence did pray
       For me, that perjured her.      --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Perjure}, {Forswear}.
 
   Usage: These words have been used interchangeably; but there
      is a tendency to restrict perjure to that species of
      forswearing which constitutes the crime of perjury at
      law, namely, the willful violation of an oath
      administered by a magistrate or according to law.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top