ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perjurer

P ER1 JH ER0 ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perjurer-, *perjurer*
CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURER P ER1 JH ER0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjurer (n) pˈɜːʳʤərər (p @@1 jh @ r @ r)
perjurers (n) pˈɜːʳʤərəz (p @@1 jh @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjurer \Per"jur*er\, n.
   One who is guilty of perjury; one who perjures or forswears,
   in any sense.
   [1913 Webster] Perjurious

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perjurer
   n 1: a person who deliberately gives false testimony [syn:
      {perjurer}, {false witness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top