ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lithium*

L IH1 TH IY0 AH0 M   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lithium, -lithium-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lithium[N] ลิเธียม, See also: ธาตุโลหะสีเงินเป็นโลหะที่เบาที่สุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lithiumลิเธียม [TU Subject Heading]
Lithium cellsแบตเตอรี่แบบลิเที่ยม [TU Subject Heading]
Lithiumลิเธียม, ลิเทียม [การแพทย์]
Lithium Aluminium Hydrideลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดร์ด [การแพทย์]
Lithium Batteriesแบตเตอรี่ลิเธียม [การแพทย์]
Lithium Borohydrideลิเธียมโบโรไฮไดรด์ [การแพทย์]
Lithium Bromideลิเทียมโบรไมด์ [การแพทย์]
Lithium Carbonateลิเธียมคาร์บอเนท, ลิเธียมคาร์บอเนต [การแพทย์]
Lithium Chlorideลิเธียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Lithium Ionลิเธียมไอออน [การแพทย์]
Lithium Saltยาลิเธี่ยม [การแพทย์]
Lithium Urateลิเธียมยูเรต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about the rumors Senator Jackson was on lithium?สิ่งที่เกี่ยวกับข่าวลือวุฒิสมาชิกแจ็คสันอยู่ในลิเธียม? The Birdcage (1996)
We're using lithium hydroxide to filter out the CO2.เราใช้ลิเที่ยมไฮด็อกไซค์ เป็นตัวกรอง คาร์บอนไดออกไซค์ The Cave (2005)
- Lithium hydroxide canisters...- กระป๋องลิเธียมไฮดรอกไซด์ The Astronaut Farmer (2006)
I spent my ninth birthday in a glass room With an IV of Lithium in my arm. I've lived in this building for 16 years.ฉลองวันเกิดในห้องกระจก โดยมีสารละลายลิเธียมเข้าทางแขน Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
12 hydroxystyrene... that's lithium grease.that we found on Allison Novell. Dr. Paulson had a tented arch. Power Trip (2008)
We found lithium grease on a pair of his boots.ผมฆ่าคุณไม่ได้ ตาของชั้น... Power Trip (2008)
Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur...Hydrogen,helium,lithium,beryllium, boron,carbon,nitrogen,oxygen, fluorine,neon,sodium,magnesium,aluminum, Here Comes the Flood (2008)
Buy him some golf clubs, put him on lithium, but don't give up everything you've worked so hard for.แม่ก็ซื้อคลับกอล์ฟ หาลิเธี่ยมให้เขากินสิ แต่อย่ายอมถอดใจกับงานที่แม่ตรากตรำมา A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Calcium carbonate, lithium hydroxide,แคลเซียม คาร์บอเนต ลิเธียม ไฮดอกไซด์ Air: Part 1 (2009)
Dilithium chambers at maximum captain.ห้องเครื่องไดลิเที่ยมเดินเต็มกำลังครับกัปตัน Star Trek (2009)
We might start her on lithium.ผมกำลังคิดว่าเราน่าจะทดลองใช้ลิเธียมกับเธอ Frankie & Alice (2010)
-What did we just do for you? That's lithium dioxide.ที่เราทำเมื่อกี้คือช่วยคุณ Iron Man 2 (2010)
I think her lithium levels are too high.พ่อคิดว่าระดับลิเธียมของเธอมันสูงเกินไป The Smile (2012)
Should we increase their lithium?เราควรเพิ่มลิเธียมให้พวกเขามั้ย? Curriculum Unavailable (2012)
I think her lithium levels are too high.พ่อคิดว่าระดับลิเธียมของเธอสูงเกินไป Beirut Is Back (2012)
Hydrogen, helium, lithium!ใครละ คุณหรือว่าคริสตีน ไฮโดรเจน ฮีเลี่ยม ลิเธี่ยม The Ghost in the Machine (2012)
His lithium levels are way too high.ระดับลิเทียมของหมอนั่นสูงเกินไป Continuum (2013)
Lithium ion.ลิเทียมไอออน Big Hero 6 (2014)
- Lithium.- ลิเธียม Delta Force (2014)
Dilithium chambers at 70% and climbing.ห้องดิลิเธียมที่ 70% และปีนเขา Star Trek Beyond (2016)
I can reroute the power from the dilithium chamber, I need help.ฉันสามารถเปลี่ยนเส้นทาง พลังงานจากห้องดิลิเธียมที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ Star Trek Beyond (2016)
Delta Vega.Dort gibt es eine Lithium-Crackeranlage. Where No Man Has Gone Before (1966)
That was one of our lithium-crystal circuits, sir.Das war einer unserer Lithiumkristallschaltkreise. Mudd's Women (1966)
Another lithium circuit. Now supplementing with battery power, sir.Noch ein Lithiumschaltkreis, wir ergänzen mit Batterieleistung. Mudd's Women (1966)
One lithium crystal left, and that with a hairline split at the base.Es ist nur ein Lithiumkristall übrig und der hat unten einen Riss. Mudd's Women (1966)
The entire ship's power is feeding through one lithium crystal.Die gesamte Schiffsenergie kommt aus einem Lithiumkristall. Mudd's Women (1966)
There's a lithium-mining operation on Rigel Xll.Auf Rigel XII wird Lithium abgebaut. Mudd's Women (1966)
Why, girls, lithium miners. Don't you understand?Lithiumbergleute, versteht ihr nicht? Mudd's Women (1966)
Lonely, isolated, overworked, rich lithium miners.Einsame, isolierte, überarbeitete, reiche Lithiumbergleute. Mudd's Women (1966)
Lithium replacements are now imperative.Lithiumersatz von höchster Priorität. Mudd's Women (1966)
And lithium crystals, my dear, are worth 300 times their weight in diamonds.Lithiumkristalle sind 300 Mal ihr Gewicht in Diamanten wert. Mudd's Women (1966)
The choice was burning this lithium crystal or the destruction of another man's ship.Lithiumkristall opfern oder ein Schiff zerstören. Mudd's Women (1966)
You want lithium crystals, and we've got them.Sie wollen Lithiumkristalle. Mudd's Women (1966)
Transporting down to surface of planet Rigel Xll to acquire replacement lithium crystals.Wir beamen auf die Oberfläche von Rigel XII, um Ersatzlithiumkristalle zu erwerben. Mudd's Women (1966)
Now I'll take the lithium crystals.Ich nehme die Lithiumkristalle. Mudd's Women (1966)
I want those lithium crystals, and I want them now.Jetzt will ich die Lithiumkristalle. Mudd's Women (1966)
We're coming aboard with the lithium crystals.Wir kommen mit den Lithiumkristallen an Bord. Mudd's Women (1966)
Coridan has nearly unlimited wealth of dilithium crystals, but it is underpopulated and unprotected.Coridan hat beinahe unerschöpfliche Mengen an Dilithiumkristallen. Aber es ist unterbevölkert und ungeschützt. Journey to Babel (1967)
The Halkan council cannot permit you to mine dilithium crystals here.Der Halkanische Rat kann Ihnen nicht erlauben, Dilithiumkristalle abzubauen. Mirror, Mirror (1967)
Report on the dilithium crystals.Bericht zu den Dilithium-Kristallen. The Alternative Factor (1967)
- Are the dilithium crystals finished?- Sind die Dilithiumkristalle fertig? The Alternative Factor (1967)
However, with the dilithium crystals, I was able to localise it.Mit den Dilithiumkristallen konnte ich es jedoch lokalisieren. The Alternative Factor (1967)
The dilithium crystals.Die Dilithiumkristalle. The Alternative Factor (1967)
Two crewmen have been attacked, two dilithium crystals are missing.Zwei Crewleute wurden angegriffen, zwei Dilithiumkristalle sind weg. The Alternative Factor (1967)
That's why I took your dilithium crystals.Deshalb nahm ich Ihre Dilithiumkristalle. The Alternative Factor (1967)
Scotty, sir. The ships dilithium crystals are deteriorating.Die Dilithiumkristalle bauen ab. Day of the Dove (1968)
The dilithium crystals are discharging.Die Dilithiumkristalle entladen sich. Day of the Dove (1968)
All fighting must end, captain, to weaken the alien before our dilithium crystals are gone.- Alle Kämpfe müssen aufhören, um das fremde Wesen zu schwächen, bevor die Dilithiumkristalle ausgehen. Day of the Dove (1968)
The entire dilithium-crystal-converter assembly is fused.Der Dilithiumkristallkonverter ist durchgebrannt. Elaan of Troyius (1968)
Mr. Spock, do you think Scotty could make use of dilithium crystals?Ob Scotty Dilithium gebrauchen kann? Elaan of Troyius (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิเทียม = ลิเธียม [n.] (lithīem) EN: lithium   FR: lithium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LITHIUM L IH1 TH IY0 AH0 M
DILITHIUM D AY2 L IH1 TH IY0 AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄧˇ, / ] lithium Li, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 3, #17,391 [Add to Longdo]
锂电池[lǐ diàn chí, ㄌㄧˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] lithium battery, #20,338 [Add to Longdo]
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫, #90,375 [Add to Longdo]
锂离子电池[lǐ lí zǐ diàn chí, ㄌㄧˇ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] lithium ion battery [Add to Longdo]
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lithium {n} [chem.]lithium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リチウム[, richiumu] (n) lithium (Li); (P) [Add to Longdo]
リチウムイオンバッテリ[, richiumuionbatteri] (n) {comp} lithium-ion battery [Add to Longdo]
リチウムイオンバッテリー[, richiumuionbatteri-] (n) lithium-ion battery [Add to Longdo]
リチウムイオン電池[リチウムイオンでんち, richiumuion denchi] (n) {comp} lithium-ion battery [Add to Longdo]
リチウムポリマーバッテリ[, richiumuporima-batteri] (n) {comp} lithium polymer battery [Add to Longdo]
リチウムポリマー電池[リチウムポリマーでんち, richiumuporima-denchi] (n) {comp} lithium polymer battery [Add to Longdo]
リチウム電池[リチウムでんち, richiumu denchi] (n) lithium battery [Add to Longdo]
リチウム爆弾[リチウムばくだん, richiumu bakudan] (n) lithium bomb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lithium \Lith"i*um\ (l[i^]th"[i^]*[u^]m), n. [NL., from Gr.
   li`qeios of stone, fr. li`qos stone.] (Chem.)
   A metallic element of the alkaline group, occurring in
   several minerals, as petalite, spodumene, lepidolite,
   triphylite, etc., and otherwise widely disseminated, though
   in small quantities.
   [1913 Webster]
 
   Note: When isolated it is a soft, silver white metal,
      tarnishing and oxidizing very rapidly in the air. It is
      the lightest solid element known, specific gravity
      being 0.59. Symbol Li. Atomic weight 7.0 So called from
      having been discovered in a mineral.
      [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 lithium /litiɔm/ 
  lithium

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lithium /litijɵm/
  lithium

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top