ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lithium-

L IH1 TH IY0 AH0 M   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lithium, *lithium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lithium[N] ลิเธียม, See also: ธาตุโลหะสีเงินเป็นโลหะที่เบาที่สุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lithiumลิเธียม [TU Subject Heading]
Lithiumลิเธียม, ลิเทียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're using lithium hydroxide to filter out the CO2.เราใช้ลิเที่ยมไฮด็อกไซค์ เป็นตัวกรอง คาร์บอนไดออกไซค์ The Cave (2005)
- Lithium hydroxide canisters...- กระป๋องลิเธียมไฮดรอกไซด์ The Astronaut Farmer (2006)
I spent my ninth birthday in a glass room With an IV of Lithium in my arm. I've lived in this building for 16 years.ฉลองวันเกิดในห้องกระจก โดยมีสารละลายลิเธียมเข้าทางแขน Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
12 hydroxystyrene... that's lithium grease.that we found on Allison Novell. Dr. Paulson had a tented arch. Power Trip (2008)
We found lithium grease on a pair of his boots.ผมฆ่าคุณไม่ได้ ตาของชั้น... Power Trip (2008)
Calcium carbonate, lithium hydroxide,แคลเซียม คาร์บอเนต ลิเธียม ไฮดอกไซด์ Air: Part 1 (2009)
-What did we just do for you? That's lithium dioxide.ที่เราทำเมื่อกี้คือช่วยคุณ Iron Man 2 (2010)
I think her lithium levels are too high.พ่อคิดว่าระดับลิเธียมของเธอมันสูงเกินไป The Smile (2012)
I think her lithium levels are too high.พ่อคิดว่าระดับลิเธียมของเธอสูงเกินไป Beirut Is Back (2012)
His lithium levels are way too high.ระดับลิเทียมของหมอนั่นสูงเกินไป Continuum (2013)
Lithium ion.ลิเทียมไอออน Big Hero 6 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิเทียม = ลิเธียม [n.] (lithīem) EN: lithium   FR: lithium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LITHIUM L IH1 TH IY0 AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lithium {n} [chem.]lithium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lithium \Lith"i*um\ (l[i^]th"[i^]*[u^]m), n. [NL., from Gr.
   li`qeios of stone, fr. li`qos stone.] (Chem.)
   A metallic element of the alkaline group, occurring in
   several minerals, as petalite, spodumene, lepidolite,
   triphylite, etc., and otherwise widely disseminated, though
   in small quantities.
   [1913 Webster]
 
   Note: When isolated it is a soft, silver white metal,
      tarnishing and oxidizing very rapidly in the air. It is
      the lightest solid element known, specific gravity
      being 0.59. Symbol Li. Atomic weight 7.0 So called from
      having been discovered in a mineral.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lithium
   n 1: a soft silver-white univalent element of the alkali metal
      group; the lightest metal known; occurs in several minerals
      [syn: {lithium}, {Li}, {atomic number 3}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 lithium /litiɔm/ 
  lithium

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lithium /litijɵm/
  lithium

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top