ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*illumine*

IH2 L UW1 M AH0 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: illumine, -illumine-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illumine[VT] ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ), See also: ให้ความกระจ่าง, อธิบาย, Syn. clarify, illuminate
illumine[VT] สาดแสง (คำโบราณ), See also: ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว, Syn. illuminate, llight up

English-Thai: Nontri Dictionary
illumine(vt) ทำให้สว่าง,ตามไฟ,ส่องแสง,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่อง[v.] (sǿng) EN: shine ; illuminate ; light up   FR: illuminer ; éclairer
ส่องสว่าง[v. exp.] (søng sawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten   FR: illuminer ; irradier
ตรัสรู้[adj.] (tratsarū) FR: illuminé ; éveillé

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUMINE    IH2 L UW1 M AH0 N
ILLUMINED    IH2 L UW1 M AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illumine    (v) ˈɪlˈuːmɪn (i1 l uu1 m i n)
illumined    (v) ˈɪlˈuːmɪnd (i1 l uu1 m i n d)
illumines    (v) ˈɪlˈuːmɪnz (i1 l uu1 m i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beleuchtento illumine [Add to Longdo]
beleuchtetillumines [Add to Longdo]
beleuchteteillumined [Add to Longdo]
unwissendunillumined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Illumine \Il*lu"mine\, v. t. [Cf. F. illuminer. See
     {Illuminate}.]
     To illuminate; to light up; to adorn.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top