ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*humeru*

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: humeru, -humeru-
Possible hiragana form: *ふめる*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humerusกระดูกต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humerusกระดูกต้นแขน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
3-part proximal humerus fracture.กระดูกต้นแขน หักสามท่อน Love/Addiction (2007)
All right. I found avulsion fractures along the proximal humerus.ตกลง ผมเจอรอยแตกที่แขนท่อนบน The Bond in the Boot (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Okay, so far, we have a nick on the scapula, suggesting stabbing, and splintering on the humerus, which suggests sawing.โอเค เราแค่มีร่องรอยตรงกระดูกไหล่ น่าเกิดจากการถูกแทง และรอยแตกตรงกระูดูกต้นแขน น่าจะเกิดจากการเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Our victim's arm was severed through the body of the humerus.เหยื่อของเราถูกตัดที่กระดูกต้นแขน Bone Voyage (2009)
A 60% subluxation between the scapula and the humerus indicates that his right shoulder was dislocated.มีอัตราการเจริญเติบโต 60% ระหว่าง กระดูกสะบักและกระดูกต้นแขน ซึ่งชี้ว่าไหล่ขวาของเขาเคยได้รับบาดเจ็บ The Dwarf in the Dirt (2009)
Well, assuming you're correct that your right humerusถ้าคุณคิดถูกว่ากระดูกต้นแขนขวา The Adhesive Duck Deficiency (2009)
There's some kind of viscous film on the humerus and scapula.มีเยื่อเหนียวๆบางอย่างอยู่ที่กระดูกแขนและหัวไหล่ The Bones on the Blue Line (2010)
The victim sustained a fracture of the lateral epicondyle and the shaft of the left distal humerus.เหยื่อมีร่องรอยแตก ที่้แถบขาทางด้านข้างตัว และตรงลำ ของกระดูกต้นแขนซ้าย The Boy with the Answer (2010)
In the humerus.ในกระดูกต้นแขน Last Temptation (2011)
Based on the vertical head diameter of the humerus,ยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกต้นแขน The Patriot in Purgatory (2012)
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน The Patriot in Purgatory (2012)
That looks like a 45-degree angle on the humerus and the radius as well.นั่นดูเหมือนมุม45องศาบนกระดูกต้นแขน และองศาก็ด้วย The Method in the Madness (2012)
And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.และมีกระดูกโคนขา, ขากรรไกรล่าง กระดูกต้นแขน, และกระโหลก ของเด็กผู้หญิง อายุประมาณ 3 ขวบ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
fracturing his left humerus.ไปที่กระดูกต้นแขนซ้ายของเขา The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Supraspinous fossa, right proximal humerus.แอ่งเหนือแนวสันกระดูกสะบัก บริเวณกระดูกต้นแขนด้านขวา ไหล่ ศพถูกลาก The Secrets in the Proposal (2013)
compound fractures of the humerus of the left arm with bone protrusions through the skin.กระดูกแขนท่อนบนแขนซ้ายแตกละเอียด กระดูกทะลุออกมาที่ผิวชั้นนอก Checking In (2015)
...radius, ulna, humerus.Radius, Ulna, Humerus. The Victims (1981)
Spraining a tendon connected to the humerus.-Sie haben sich die Sehne gezerrt, die Radius und Humerus verbindet. Chicken Run (2000)
We also found inflammation on her right humerus and ilium.Anzeichen einer Entzündung am rechten Humerus und Ilium. The Girl in the Fridge (2005)
Short-term periosteaI reaction on the right proximal lateral humerus was consistent with a bound individual.Die kurzfristige Periost-Reaktion am rechten proximal-lateralen Humerus entsprach einem gefesselten Individuum. The Girl in the Fridge (2005)
It's from a long bone, probably the deltoid process of a humerus.Es ist von einem Röhrenknochen, wahrscheinlich vom Humerus. The Superhero in the Alley (2006)
-Uh, the humeral head is stuck. NEELA:- Der Humeruskopf steckt fest. Let It Snow (2008)
He's got a lacerated spleen, Rotational pelvic fracture, Compound break of the femur and humerus.Er hat eine gerissene Milz, einen ordentlichen Beckenbruch, und komplizierte Femur- und Humerus-Frakturen. Broken (2009)
Assuming you're correct that your humerus is no longer seated in the glenoid socket, I would think so.Angenommen, du hast Recht, dass dein rechter Humerus nicht länger im glenoiden Pfanne sitzt,... würde ich gewiss genau das Gleiche denken. The Adhesive Duck Deficiency (2009)
You have to put the humerus back into the glenoid socket.- Was? Du musst den Humerus wieder zurück in die Gelenkpfanne... Darling Companion (2012)
Open proximal humerus fracture and multiple lacerations and abrasions.Offene proximale Humerusfraktur und mehrere Schnittwunden und Abschürfungen. If Only You Were Lonely (2012)
See the curve in her forearm and the periosteal reaction on her humerus?Siehst du den Bogen in ihrem Unterarm und die periostale Reaktion an ihrem Humerus? The Girl with No Name (2012)
Humerus, Upper arm bone.Humerus, ein Oberarmknochen. Chapter One: 'Tis the Season (2014)
And go check out this humerus?denkst du, du könntest Humor zeigen und diesen Humerus überprüfen? Chapter One: 'Tis the Season (2014)
It's the humerus, The upper arm.Es ist der Humerus, der Oberarm. Chapter One: 'Tis the Season (2014)
"D-apostrophe-atlas/axis.""D'Humerus". Dead Clade Walking (2014)
Humerus sounds the retreat!Humerus, blas zum Rückzug! Astérix: Le domaine des dieux (2014)
Proximal humerus fracture.Proximale Humerusfraktur. Things We Lost in the Fire (2015)
Well, Dr. Saroyan, I-I found bilateral inferior dislocations as well as crushing microfractures on the humeral heads and along the inferior margins of the glenoid fossae...Nun, Dr. Saroyan, ich fand bilaterale, minderwertige Versetzungen sowie zerkleinerte Mikrofrakturen auf den Humerusköpfen und entlang der unteren Ränder der Unterkiefergelenkgrube... The Secret in the Service (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกต้นแขน[n.] (kradūk ton khaēn) EN: humerus   FR: humérus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMERUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humerus    (n) hjˈuːmərəs (h y uu1 m @ r @ s)
humeruses    (n) hjˈuːmərəsɪz (h y uu1 m @ r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] brachium; humerus, #39,822 [Add to Longdo]
肱骨[gōng gǔ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] humerus, #42,266 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberarmknochen {m} [anat.]humerus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルトシュメルツ[, berutoshumerutsu] (n) weltschmerz [Add to Longdo]
上腕骨[じょうわんこつ, jouwankotsu] (n) humerus (upper bone in arm) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top