ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heckle*

HH EH1 K AH0 L   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heckle, -heckle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heckle[VT] รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน, Syn. annoy, interject, interrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait

English-Thai: Nontri Dictionary
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got to fight back. If a guy heckles you, heckle him back.ถ้าเขาแซวมา ก็แซวกลับไป Punchline (1988)
It's more fun when you heckle.มันเกินกว่าสนุกแล้วนะ ถ้าเธอตะโกนแข่งกัน ไม่ได้ตะโกน,จอร์จ Kung Fu Fighting (2007)
Don't heckle, George. Yeah, whatever.ใช่,อะไรก็ช่าง ฉันมีวิธีทำให้อะไรดีกว่านี้ Kung Fu Fighting (2007)
Heckler and Koch G36.Heckler กับ Koch G36 Episode #2.5 (2008)
Like I didn't think you'd bring heckle and jeckle.อย่างกับฉันจะไม่รู้ว่านายพาสองคนนี้มาด้วย The Rapture (2009)
I saw it on the website, Thought it was my duty to come heckle you.ฉันเห็นบนเว็บ เลยมาดูซะหน่อย Reality Bites Me (2010)
Hecklers provided a needed serviceเงื่อนไขการบริการของคนที่ชอบขัดคอ A Night of Neglect (2011)
To be some vocal adrenaline hecklers there, too.พวกโวคัล อาดรีนาลีนมาป่วนด้วยแน่ A Night of Neglect (2011)
I think I may know a way to shut those hecklers upฉันรู้วิธี จัดการพวกมันแล้ว A Night of Neglect (2011)
By being so good that they can't heckle us.ก็ทำดีกับพวกนั้นจนมันไม่มาขัดเราไง A Night of Neglect (2011)
To tell you guys what great hecklers you are.เพื่อมาบอกพวกเธอว่า พวกเธอเป็นนักขัดจังหวะที่ดีมากนะ A Night of Neglect (2011)
Do you know that one of the girls you heckled tonightคุณรู้จักผู้หญิงที่คุณไปถามเธอเมื่อคืนมั้ย A Night of Neglect (2011)
For helping out with the benefit and the hecklers and...ที่คุณคอยช่วยเหลือเรื่องชมรม กับเรื่องพวกเด็กเกเร แล้ว... A Night of Neglect (2011)
That heckler can be heard on several of the tapes.ยังได้ยินเสียงตัวป่วนอีกหลายครั้งในเทปนั่น The But in the Joke (2012)
How many times you hear the same heckler?คุณได้ยินตัวป่วนคนนั้นอีกกี่ครั้ง The But in the Joke (2012)
One heckler, time after time?ตัวป่วนหนึ่งคนตามมาทุกครั้ง The But in the Joke (2012)
Okay, how do we ID the heckler?เราจะหาตัวป่วนนี้ได้อย่างไร The But in the Joke (2012)
Now, don't heckle him, Bones.อย่าไปแทรกเขา โบนส์ The But in the Joke (2012)
Setup? He wanted you to heckle him?เตี๊ยม เขาอยากให้คุณพูดแทรก The But in the Joke (2012)
If it looks like you're in trouble, he'll heckle you.ถ้าคุณเจอปัญหาอะไร เขาจะตะโกนป่วนคุณ The But in the Joke (2012)
- It's always blue! - (HECKLER 1) Fire at will, boys!มันเป็นสีฟ้าเสมอ HECKLER 1) ไฟที่จะเด็ก! One Chance (2013)
(HECKLER 2) Great buns just like Michelin Man!HECKLER 2) Great ขนมปังเช่นเดียวกับมิชลินแมน One Chance (2013)
(HECKLER 3) Get off the stage, man, your pies are ready!HECKLER 3) ได้รับการลงจากเวท คนพายของคุณพร้อม! One Chance (2013)
♪ I'm a heckler who never gets the floor~ I'm a heckler who never gets the floor ~ Kiss Me, Stupid (1964)
Von Sefelt, get the stern line.Von Sefelt, nimm die Heckleine. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Cast off the bowline, and then the stern line, and then cast off the spring line.Mach die Buline los, dann die Heckleine und dann das Tau. Jaws 2 (1978)
Heckle and Jeckle dressed as cops.Heckle und Jeckle als Bullen verkleidet. Cannonball Run II (1984)
- Will you get the stern line?- Mach die Heckleine los. Striking Distance (1993)
You want to get that stern line, please?Die Heckleine auch noch, bitte. Striking Distance (1993)
Harry Hecklebaum.Harry Hecklebaum. Season's Greedings (1994)
Mr. Hecklebaum.Mr. Hecklebaum. Season's Greedings (1994)
- Sorry about that, Mr. Hecklebaum.- Tut mir Leid, Mr. Hecklebaum. Season's Greedings (1994)
That's right, Hecklebaum.Genau, Hecklebaum. Season's Greedings (1994)
Hello, Mr. Heckles.Hallo, Mr. Heckles. The One Where Heckles Dies (1995)
Mr. Heckles!Mr. Heckles! The One Where Heckles Dies (1995)
Go into the light, Mr. Heckles!Gehen Sie ins Licht, Mr. Heckles! The One Where Heckles Dies (1995)
This is Mr. Buddy Doyle, Heckles' attorney.Das ist Mr. Buddy Doyle, Heckles Anwalt. The One Where Heckles Dies (1995)
All right, there was none.Geld hatte Mr. Heckles nicht. The One Where Heckles Dies (1995)
Check it out. Heckles' high-school yearbook.Nicht zu fassen, das ist ja Mr. Heckles High School-Jahrbuch. The One Where Heckles Dies (1995)
"Heckles, you crack me up in science class."Heckles, ich hab mich über dich schiefgelacht. The One Where Heckles Dies (1995)
Heckles was voted class clown, and so was I.Heckles wurde zum Klassenclown gewählt, genau wie ich. The One Where Heckles Dies (1995)
Heckles played clarinet in band, and I played clarinet.Heckles hat früher in einer Band Klarinette gespielt, so wie ich. The One Where Heckles Dies (1995)
I just think it's weird, you know? Heckles and me...Ich find das irgendwie gruselig, ich und Mr. Heckles. The One Where Heckles Dies (1995)
Heckles and me. Me...Heckles und Chandler Bing. The One Where Heckles Dies (1995)
Me and Heckles.Heckles und ich. The One Where Heckles Dies (1995)
Pictures of all the women Heckles went out with.Das sind Fotos von allen Frauen, mit denen Heckles verabredet war. The One Where Heckles Dies (1995)
Heckles was a nut case.Heckles war doch nicht ganz dicht. The One Where Heckles Dies (1995)
I think it would be nice if we just took a few moments for Mr. Heckles.Wollen wir nicht ein paar Minuten Mr. Heckles gedenken? The One Where Heckles Dies (1995)
Goodbye, Mr. Heckles.Auf Wiedersehen, Mr. Heckles. The One Where Heckles Dies (1995)
The monkey, have you seen a monkey?Also, haben Sie den Affen nun gesehen, Mr. Heckles? The One Where the Monkey Gets Away (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดสอด[V] interrupt, See also: interfere, heckle, barrack, butt in, chime in, put in one's oar, intrude, Syn. พูดแทรก, Example: เขาพูดสอดขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะถูกใส่ร้าย, Thai definition: พูดแทรกขึ้นมากลางคันในระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter

CMU English Pronouncing Dictionary
HECKLE    HH EH1 K AH0 L
HECKLED    HH EH1 K AH0 L D
HECKLER    HH EH1 K L ER0
HECKLERS    HH EH1 K L ER0 Z
SHECKLER    SH EH1 K L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heckle    (v) hˈɛkl (h e1 k l)
heckled    (v) hˈɛkld (h e1 k l d)
heckler    (n) hˈɛklər (h e1 k l @ r)
heckles    (v) hˈɛklz (h e1 k l z)
hecklers    (n) hˈɛkləz (h e1 k l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, / ] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance, #24,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in die Zange nehmen | in die Zange nehmend | nimmt in die Zange | nahm in die Zangeto heckle | heckling | heckles | heckled [Add to Longdo]
Zwischenrufer {m} | Zwischenrufer {pl}heckler | hecklers [Add to Longdo]
hecheln; Flachs, Hanf kämmento hatchel; to heckle [Add to Longdo]
(durch Zwischenrufe) stören; Zwischenrufe machento heckle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless) [Add to Longdo]
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hatchel \Hatch"el\ (-[e^]l; 277), n. [OE. hechele, hekele; akin
   to D. hekel, G. hechel, Dan. hegle, Sw. h[aum]kla, and prob.
   to E. hook. See {Hook}, and cf. {Hackle}, {Heckle}.]
   An instrument with long iron teeth set in a board, for
   cleansing flax or hemp from the tow, hards, or coarse part; a
   kind of large comb; -- called also {hackle} and {heckle}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heckle \Hec"kle\, n. & v. t.
   Same as {Hackle}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heckle \Hec"kle\, v. t.
   1. To interrogate, or ply with questions, esp. with severity
    or antagonism, as a candidate for the ministry.
 
       Robert bore heckling, however, with great patience
       and adroitness.            --Mrs. Humphry
                          Ward.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To shout questions or jibes at (a public speaker), so as
    to disconcert him or render his talk ineffective.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top