หรือคุณหมายถึง %großi%?
Search result for

*grossi*

(57 entries)
(0.0525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grossi, -grossi-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrossing[ADJ] ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorbing, captivating, fascinating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"seal with a righteous kiss a dateless bargain to engrossing death!""ผนึกด้วยจุมพิตอันบริสุทธิ์ เพื่อผจญต่อมรณะอันนิรันดร์!" The Twilight Saga: New Moon (2009)
Would you please stop talking? You're grossing out my baby.หยุดพูดเถอะ ลูกฉันคลื่นไส้ The Power of Madonna (2010)
She's a four-time Grammy winner... who starred in the highest-grossing movie musical of all time...เธอชนะรางวัลแกรมมี่ 4 ครั้ง แสดงนำในภาพยนตร์เพลง รายได้สูงสุด Journey to Regionals (2010)
You are so grossing me out right now.เธอนี่ ทะลึ่งจริงๆเลย American Beauty (1999)
I'm seeing a new side to you, sir. I gotta tell you, it's grossing me out.ผมได้เห็นอีกด้านของคุณแล้วครับ ต้องบอกเลยว่าทำผมปลื้มไปเลย 50 First Dates (2004)
A dateless bargain to engrossing death.การไม่มีคู่อาจนำไปสู่ความตาย Hot Fuzz (2007)
Pums is our wholesaler.Pums ist unser Grossist. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
Occupation: wholesale liquor.Beruf: Spirituosengrossist. Absence of Malice (1981)
Minor wholesalers at most.Im Höchstfall kleinere Grossisten. Kill Switch (1998)
..Grossie! Josie Grossie! Josie Grossie!Josie Grossie. Never Been Kissed (1999)
You're not Josie Grossie any more.Du bist nicht mehr Josie Grossie. Never Been Kissed (1999)
"I'm not Josie Grossie any more.""lch bin nicht mehr Josie Grossie." Never Been Kissed (1999)
I'm not Josie Grossie any more.Ich bin nicht mehr Josie Grossie. Never Been Kissed (1999)
I'm not Josie Grossie any more!Ich bin nicht mehr Josie Grossie. Never Been Kissed (1999)
We put on an exhibition at Grossinger's in New York.Wir haben bei Grossinger's in New York einen Schaukampf veranstaltet. Resurrecting the Champ (2007)
That's Mrs. Grossinger.Das ist Mrs. Grossinger. The Tangerine Factor (2008)
It is a common brand available through mail order and in stores.Der Grossist sitzt in Hamburg. Irene Huss - The Treacherous Net (2011)
Lost my virginity at Grossinger's resort to Alana Spiegel.Ich habe meine Unschuld im Grossinger Resort an Alana Spiegel verloren. Une Mère Que J'aimerais Baiser (2011)
I, head of the family of the Princes of Vaida, in my capacity as Grand Inquisitor, sentence you,Grossinquisitor, verdamme dich. Und als dein Bruder verstosse ich dich. Black Sunday (1960)
The main decorative elements are a tribute to:Die wichtigsten Dekorationsstücke sind eine Hommage an Claude Joubert "Plexus" und Giuseppe CapogrossiThe Laughing Woman (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลุกขลุกขลุ่ย[ADV] engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai definition: ง่วนอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
กำลังขยาย[n. exp.] (kamlang khayāi) FR: grossissement [m]
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite   FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish   FR: grossier ; vulgaire
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāisong) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]
พ่อค้าเหมา[n.] (phøkhā mao) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]
ผู้ขายส่ง[n. exp.] (phū khāisong) EN: wholesaler   FR: grossiste [m]
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
พูดหยาบคาย[v. exp.] (phūt yāpkhāi) EN: be rude ; be obscene   FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
ประเมินอย่างหยาบ ๆ[v. exp.] (pramoēn yāng yāp-yāp) EN: make a rough estimate   FR: estimer grossièrement
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant   FR: grossier ; vulgaire
ถาก[v.] (thāk) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off   FR:grossir ; dégauchir ; équarrir
ทำให้อ้วนขึ้น[v. exp.] (thamhai ūan kheun) EN: make fatter   FR: faire grossir ; rendre obèse
โตขึ้น[v.] (tōkheun) EN: grow up   FR: grandir ; grossir
อ้วนขึ้น[v. exp.] (uan kheun) EN: grow fat ; get fat ; put on weight   FR: grossir ; engraisser
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene   FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบ[adj.] (yāp) EN: rough ; coarse   FR: rugueux ; rêche ; grossier
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive   FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru

CMU English Pronouncing Dictionary
GROSSI    G R OW1 S IY0
GROSSING    G R OW1 S IH0 NG
ENGROSSING    AH0 N G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grossing    (v) (g r ou1 s i ng)
engrossing    (v) (i1 n g r ou1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beanspruchen | beanspruchend | beansprucht | beanspruchtto engross | engrossing | engrossed | engrosses [Add to Longdo]
fesselnd {adv}engrossingly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top