ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dearing*

D IH1 R IH0 NG   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dearing, -dearing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endearing[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... whowanderoutside. That can be a very endearing quality.... ที่คิดนอกกรอบ และซึ่งทำได้ดีมาก The Story of Us (1999)
Cute, and rather, cliché, in an endearing kind of way.น่ารักและค่อนข้างคิดโบราณ ในชนิดที่เป็นที่รักของทาง Cubeº: Cube Zero (2004)
You should leave this endearing place as soon as possible.พวกคุณต้องย้ายออกจากสถานที่ อันเป็นที่รักนี่ ในทันทีที่ทำได้ Episode #1.7 (2008)
You were such a terrible spy, we thought it was sort of... endearing.ฉันว่ามันออกจะน่ารักดี Never Been Kissed (2010)
Honey Tits. I say it's endearing.ยาหยีหัวนมใหญ่ ผมหมายถึงสุดที่รัก End Times (2011)
It's oddly endearing.มันน่ารักแปลกๆ Nature of the Beast (2011)
Well, that's endearing.แหม ช่างน่ารักจริง Matsya Nyaya (2012)
It's quite endearing.ก็น่ารักดีนะคะ The Sin Eater (2013)
Your enthusiasm is... endearing.ความกระตือรือร้นของคุณ... เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ Pilot (2015)
Has gone from endearingly eccentrichas gone from endearingly eccentric Nanda Parbat (2015)
Captain Dearing will be looking for you.ผู้กองเดียริ่งจะล่าตัวคุณ The Needs of the Many (2015)
- David Edward Dearing.- David Edward DearingScreamers (1995)
Hammond Dearing.Ich möchte nur, dass Sie meinen Namen wissen. Hammond DearingPursuit of Loneliness (2000)
Hammond Dearing.Don't let his youth fool you.Hammond Dearing. Sein Alter täuscht. Pursuit of Loneliness (2000)
The Honorable Justices Greeves, Morisonand Dearing are presiding.Graves, Morrison und Dearing haben den Vorsitz. Nehmen Sie Platz. Pursuit of Loneliness (2000)
Legal Tender and Endearing Manners strikes the front just outside the eighth pole.Legal Tender und Endearing Manners gehen nach dem achten Pfosten in Führung. Killer Joe (2011)
...but it's Endearing Manner that's come on now... aber jetzt kommt Endearing Manner Killer Joe (2011)
...a spectacular upset, Endearing Manner has won the impossible!... hat Endearing das Unmögliche möglich gemacht! Killer Joe (2011)
Captain Dearing!Captain DearingBrave New World (2015)
It was Dearing.Es war DearingBrave New World (2015)
Captain James Dearing.Captain James DearingBrave New World (2015)
I want to see Detective Dearing.Ich möchte zu Detective Dearing. - Etwas, was er ermittelt? The Lion's Den (2015)
Dearing knows where they are.Dearing weiß, wo sie sind. The Lion's Den (2015)
Hey, Dearing, check this out.Hey, Dearing, sieh dir das an. The Lion's Den (2015)
Just the one today, Mr. Dearing?Nur mit dem Einen heute, Mr. DearingSundae, Bloody Sundae (2015)
Now, Mr. Dearing, you know we got to catalog everything.Nun, Mr. Dearing, Sie wissen doch, dass wir alles katalogisieren müssen. Sundae, Bloody Sundae (2015)
Dearing, can you hear me?Dearing, könne Sie mich hören? Sundae, Bloody Sundae (2015)
Dearing, help.Dearing, Hilfe. Sundae, Bloody Sundae (2015)
Well, except for your friend Dearing.Nun, ausgenommen Ihr Freund DearingSundae, Bloody Sundae (2015)
Dearing knows where they are.Dearing weiß, wo sie sind. Where the Truth Lies (2015)
Alderman Dearing?- Stadtrat DearingScorched Earth (2016)
Matt, you told me you were gonna handle Dearing.Matt, du hast mir gesagt, du kümmerst dich um DearingScorched Earth (2016)
Dearing was not my priority.Ich... Dearing war nicht meine Priorität. Scorched Earth (2016)
And what about Dearing?- Und was ist mit DearingScorched Earth (2016)
I had a conversation with Alderman Dearing.Ich hatte ein Gespräch mit Stadtrat DearingScorched Earth (2016)
Why didn't you call me the minute Dearing threatened you?Warum haben Sie mich nicht in dem Augenblick angerufen, als Dearing Ihnen gedroht hat? Scorched Earth (2016)
Dearing only had one bullet in his gun, and he was so quick to use it.Dearing hatte nur eine Kugel in seiner Knarre und er hat sie so schnell verbraucht. Scorched Earth (2016)
I was hoping you'd answer some questions for me about Alderman Dearing.Ich hatte gehofft, Sie könnten mir ein paar Fragen über Stadtrat Dearing beantworten. Scorched Earth (2016)
I want to talk about Dearing's river walk proposal.Ich wollte über Dearings Uferpromenade-Vorschlag sprechen. Scorched Earth (2016)
Dearing's... what?Dearings... was? Scorched Earth (2016)
Dearing's proposal from 2011.Dearings Vorschlag von 2011. Scorched Earth (2016)
She wrote a lot of puff pieces on Dearing, back when he made that proposal.Sie... schrieb eine Menge Lobeshymen über Dearing, damals, als er diesen Vorschlag hervorbrachte. Scorched Earth (2016)
Dearing is one of your clients.Dearing ist einer Ihrer Klienten. - Ich kann das erklären. Scorched Earth (2016)
You tipped off Dearing so you could get your hooks back into me, end up in the state senate.Sie haben Dearing einen Tipp gegeben, damit Sie wieder zu mir kommen und im Senat enden. - Das ist absurd. Scorched Earth (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARING D IH1 R IH0 NG
DEARINGER D IH1 R IH0 NG ER0
ENDEARING EH0 N D IY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endearing (v) ˈɪndˈɪəʳrɪŋ (i1 n d i@1 r i ng)
endearingly (a) ˈɪndˈɪəʳrɪŋliː (i1 n d i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鬼[xiǎo guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, ] (idiom) an endearing term of address to a child; little demon, #17,430 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zärtlichendearing [Add to Longdo]
zärtlich {adv}endearingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top